Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz o wszczęciu postępowania

Ikona statystyk

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr „KAZ4454A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, do realizacji na działce nr ewidencyjny 134, obręb 0005 Drożejowice, gmina Skalbmierz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz o wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy

Ikona statystyk

Znak: IZP.6220.1.2022 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 3 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami transformatorowo-rozdzielczymi średniego napięcia na działce nr ewid.: 123/1 w obrębie Sielec Biskupi gmina Skalbmierz.”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 12 maja 2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ikona statystyk

Znak: IZP.6733.6.2023 dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego nN 0,4kV napowietrznej, do realizacji na części działki nr ewidencyjny 339, obręb Szarbia Zwierzyniecka, gmina Skalbmierz.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ikona statystyk

Znak: IZP.6733.4.2023 dla inwestycji polegającej na rozbudowie z przebudową budynku świetlicy z niezbędną infrastrukturą techniczną, do realizacji na terenie inwestycji obejmującym części działek o numerze ewidencyjnym 399/1, 399/2, obręb 0007 Kobylniki, gmina Skalbmierz

Obwieszczenie stron przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ikona statystyk

Znak: IZP.6733.1.2023 dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tempoczów Rędziny, gmina Skalbmierz - etap IV

Zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ikona statystyk

Znak: IZP.6733.50.2022 dot. przebudowy odwodnienia drogi powiatowej nr 0517T Ciuślice-Krępice-Kobylniki-Topola w miejscowości Krępice wraz z niezbędnym odtworzeniem nawierzchni jednej i poboczy - budowa przepustu skrzynkowego

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach znak: SKO.PZ-71/1934/71/2022 z dnia 07.06.2022 r.

Ikona statystyk

dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 typ „KAZ4450B”, wraz z niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmującą nieruchomość o nr ew. 180/1 w miejscowości Sielcu Biskupi,gm. Skalbmierz

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji iwestycji celu publicznego

Ikona statystyk

Znak: IZP.6733.16.2022 dot. budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego nN 0,4kV napowietrznej w m. Boszczynek i Przybenice

Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IZP.6733.44.2022 dot. budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego nN 0,4kV napowietrznej w m. Szarbia Zwierzyniecka

Ikona statystyk

Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IZP.6733.42.2022 dot. budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego nN 0,4kV napowietrznej w m. Małoszów

Ikona statystyk

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ikona statystyk

Znak: IZP.6733.33.2022 dot. budowy sieci energoenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego nN 0,4kV napowietrznej w m. Skalbmierz, ul. W. Witosa

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ikona statystyk

Znak: IZP.6733.24.2022 dot. budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego nN 0,4kV napowietrznej w m. Kobylniki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ikona statystyk

Znak: IZP.6733.2.2022 dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego nN 0,4kV napowietrznej, do realizacji na działkach nr ewidencyjny 61, 7, 8, 9, 10, 44, obręb Kózki, na działkach nr ewidencyjny 245, 246, 247, 279, 280, obręb Zakrzów oraz na działkach nr ewidencyjny 139, 268, 267, obręb 0003 Skalbmierz, gmina Skalbmierz.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-05-30 12:37:58, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)