Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ewidencje, Rejestry, Archiwa

Ikona statystyk
 

 

- Rejestr uchwał Rady Miejskiej,

- Rejestr wniosków i interpelacji radnych,

- Rejestr zarządzeń Burmistrza,

- Rejestr skarg i wniosków,

- Archiwum zakładowe,

- Dokumentacja archiwalna przejęta po upadłym Państwowym Ośrodku Maszynowym           

   w Topoli,

- Dokumentacja archiwalna przejęta po zlikwidowanej Spółdzielni Kółek Rolniczych           

    w Skalbmierzu,

- Rejestr przeprowadzonych przetargów,

- Rejestry kancelaryjne

Referat Organizacyjny, tel. 041/ 35 29 085 wew. 221

 

- Rejestr decyzji o warunkach zabudowy,

- Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Referat Budownictwa Inwestycji i Drogownictwa, tel. 041/ 35 29 085 wew. 220

 

- Ewidencja akt zbiorowych,

- Ewidencja ksiąg stanu cywilnego,

- Skorowidze alfabetyczne do ksiąg : urodzeń, małżeństw, zgonów,

- Rejestr zgłoszeń o zamiarze zawarcia związku małżeńskiego,

- Rejestr wydanych odpisów skróconych, zupełnych aktów na wniosek,

- Rejestr pobytu stałego,

- Rejestr pobytu czasowego ponad 2 miesiące,

- Rejestr pobytu czasowego do 2 miesięcy,

- Rejestr pobytu czasowego cudzoziemców,

- Rejestr wyborców

Urząd Stanu Cywilnego, tel. 041/ 35 29 085 wew. 225 i 227

 

- Ewidencja zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzonych zaległościach,

- Ewidencja wystawionych tytułów wykonawczych dotyczących zaległości podatkowych,

- Rejestr podań w sprawach udzielenia ulg, odroczeń, i umorzeń podatków i opłat lokalnych,

- Rejestr przypisów i odpisów z tytułu podatków i opłat lokalnych,

- Rejestr wymiarowy zobowiązań pieniężnych,

- Ewidencja zaświadczeń o stanie majątkowym,

Referat Finansowy, tel. 041/35 29 085

 

- Rejestr numeracji porządkowych nieruchomości,

- Rejestr umów dzierżawnych,

- Rejestr sprzedanych nieruchomości komunalnych,

- Ewidencja użytkowników wieczystych,

- Ewidencja nazewnictwa ulic i placów,

- Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- Rejestr ewidencji działalności gospodarczej

Referat Rolnictwa i Geodezji, tel. 041/ 35 29 085 wew. 215

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agata Pietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-01-12
Data ostatniej zmiany:
2007-01-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-17 14:48:, zmian dokonał(a): pszmigiel

WCAG 2.0 (Level AA)