Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.311.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 28 czerwca 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wymienionej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykaz ten podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu oraz na stronach internetowych Urzędu na okres  21 dni licząc od dnia 7 lipca 2021 r.

§ 3.

Informację o wywieszeniu wykazu należy zamieścić w gazecie ,,Echo Dnia”, oraz przekazać sołtysom z terenu gminy Skalbmierz. Treść informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.311.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 28 czerwca 2021 r.

 

WYKAZ NIEUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY


NIERUCHOMOŚĆ I

 1. oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w obrębie 0008 Kózki oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek 52 i 53 o powierzchni łącznej 0,50 ha.
 2. powierzchnia nieruchomości:  Powierzchnia działki oznaczonej numerem 52 wynosi 0,21 ha., (opis użytku: R IIIa – 0,21 ha.). Powierzchnia działki oznaczonej numerem 53 wynosi 0,29 ha., (opis użytku: R II – 0,04 ha., R IIIa – 0,25 ha.).   
 3.  właściciel: Gmina Skalbmierz – Księga Wieczysta nr KI1I/00040281/9.
 4. opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa oznaczona numerami działek 52 i 53 położona jest w miejscowości Kózki przy drodze publicznej (powiatowej) o nawierzchni asfaltowej Teren do obecnej chwili był wykorzystywany rolniczo. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią grunty rolne oraz w bliskim otoczeniu zabudowa zagrodowa.  Przez działkę nr 53 przebiega sieć telekomunikacyjna oraz napowietrzna sieć energetyczna średniego napięcia.  Nieruchomość posiada kształt litery L.
 5. przeznaczenie nieruchomości: z dniem 1 stycznia 2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Skalbmierz dla nieruchomości objętej sprzedażą. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Skalbmierz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XIX/65/99 nieruchomość posiada następujące przeznaczenie: ,,obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, chronionej przed zmianą sposobu użytkowania. Obszary podlegające erozji w stopniu silnym i bardzo silnym”.
 6. Zagospodarowanie nieruchomości: Zagospodarowanie nieruchomości zgodne z przeznaczeniem w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Skalbmierz.    
 7. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie przewiduje się ustalenia terminu do zagospodarowania nieruchomości
 8.  Cena nieruchomości: cena nieruchomości według opinii rzeczoznawcy majątkowego wynosi netto: 28 586,00 zł. Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT.  
 9. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
 10. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.
 11. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy.
 12. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.
 13. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/116/2020 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Kózki.
 14. Termin do złożenia wniosku, przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990): nie dotyczy.

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.311.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 28 czerwca 2021 r.

 

 

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

 

    działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) informuję że w dniu 7 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu oraz na stronach internetowych urzędu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Kózki stanowiącej własność Gminy Skalbmierz przeznaczonej do sprzedaży.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu, pok. Nr 3 lub telefonicznie pod nr. tel. (041) 3529085 w. 213

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Mirosław Skóra
Informację wprowadził:
Małgorzata Sagan
Data wytworzenia:
2021-07-07
Data publikacji:
2021-07-07
Data ostatniej zmiany:
2021-07-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-17 14:48:, zmian dokonał(a): pszmigiel

WCAG 2.0 (Level AA)