Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.266.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 24 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

 

Zarządzenie nr Or. 0050.266.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz  z dnia 24 lutego 2021 r.

 

WYTYCZNE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

SZEFA OBRONY CYWLNEJ GMINY

z dnia 24 lutego 2021 roku

do działalności w dziedzinie obrony cywilnej Miasta i Gminy Skalbmierz w 2021 i 2022 roku

            Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 961 – z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2019 r.  poz. 1541 – z późn. zm.) i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850), a także uwzględniając wytyczne Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - Szefa Obrony Cywilnej Kraju do działalności w dziedzinie ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w 2021 i 2022 roku, oraz wytyczne do działalności w dziedzinie ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej województwa świętokrzyskiego w 2021 i 2022 roku określa się poniższe wytyczne do działalności w dziedzinie ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej Miasta i Gminy Skalbmierz w 2021 i 2022 roku.

           

Zasadniczymi celami i kierunkami działania

w dziedzinie ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej
w 2021 i 2022 r. w Gminie Skalbmierz będzie:

 • przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19, odbudowa i tworzenie rezerw zasobów materiałowych i sprzętowych niezbędnych do działań ratowniczych,
 • wdrażanie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie ochrony ludności i obrony cywilnej wynikających z nowych regulacji prawnych i aktów urzędowych.

 

Główny wysiłek obrony cywilnej Miasta i Gminy Skalbmierz w 2021 i 2022 roku skoncentrowany będzie na:

 1. analizie potencjału krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa powszechnego we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa oraz analizie stanu ilościowego i jakościowego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu właściwych jednostek ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do istniejących potrzeb, uwzględniając prognozowane zagrożenie na terenie gminy,
 2. analizie potrzeb i ocenie przygotowania istniejących struktur i zasobów na terenie gminy do realizacji zadań w stanach nadzwyczajnych w zakresie ochrony ludności, w tym analizie ilości i jakości sprzętu znajdującego się na wyposażeniu magazynu OC oraz odtworzeniu i uzupełnieniu zasobów sprzętowych i materiałowych wydanych/przekazanych do walki z pandemią COVID-19,
 3. modernizacji radiowego systemu alarmowania i powiadamiania ludności,
 4. zapewnienie integracji ćwiczeń obrony cywilnej z ćwiczeniami ratowniczymi i zarządzania kryzysowego,
 5. zapewnieniu współdziałania administracji publicznej i Sił Zbrojnych RP oraz określeniu potrzeb w zakresie wsparcia i uzgadniania zasad koordynacji i podległości przydzielonych jednostek wojskowych w okresie prowadzenia akcji zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej,
 6. wykorzystaniu zasobów (w czasie pokoju, kryzysu i wojny) w taki sposób, aby miały podwójne przeznaczenie cywilne i militarne.

 Dążąc w 2021 i 2022 roku do osiągnięcia założonych celów i uzyskania satysfakcjonujących wyników należy:

 

Lp.

Treść zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialny za wykonanie

W zakresie organizacyjnym.

1.

Dokonać oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w gminie za 2020 r.

 

Styczeń

Luty

Burmistrz Miasta i Gminy

Referent ds. zarządzania kryzysowego

 

2.

Kontynuować i pogłębiać współpracę pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadań obrony cywilnej

 

  Styczeń
- Grudzień

Burmistrz
Miasta i Gminy

Referent  ds. zarządzania kryzysowego

3.

Uczestniczyć w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.

W terminach ustalonych przez organy centralne         i nadrzędne

Burmistrz
Miasta i Gminy

Sekretarz Miasta i Gminy

 

W zakresie planowania.

1.

Dokonać aktualizacji charakterystyki i oceny zagrożenia gminy.

 

Styczeń

- Marzec

Burmistrz  MiG

Sekretarz MiG

Referent ds. zarządzania kryzysowego

 

2.

Zaktualizować plan ochrony zabytków wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku z uwzględnieniem zapisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25.08.2004 r. w sprawie organizacji   i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

 

Styczeń - Marzec

Burmistrz
Miasta i Gminy

Zastępca Burmistrza

Referent ds. zarządzania kryzysowego

3.

Dokonać aktualizacji dokumentacji zaopatrzenia ludności w wodę w warunkach specjalnych (kryzysowych).

Styczeń - Marzec

Burmistrz
Miasta i Gminy

Referent ds. zarządzania kryzysowego

4.

Przeprowadzić aktualizacje planów obrony cywilnej na 2022 r uwzględniając działania na rzecz rozbudowy krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Referent ds. zarządzania kryzysowego

 

W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania

1.

Uczestniczyć w treningach stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa z elementami powiadamiania                      o zagrożeniach pracowników urzędu jak również ludności na administrowanym terenie.

Termin podany w oddzielnym planie

Burmistrz
Miasta i Gminy

Sekretarz Miasta i Gminy

Obsada SD Burmistrza

 

2.

Uczestniczyć w treningu doskonalącym przyjęcie oraz wymianę informacji i prognozowanie zagrożeń wg normy ATP - 45

Wg ustalonych harmonogramów przez organizatorów

Burmistrz

Miasta i Gminy

Sekretarz Miasta i Gminy

Referent ds. zarządzania kryzysowego

3.

Prowadzić kontrole łączności radiowej, w tym raz na kwartał z wykorzystaniem akumulatorów układu zasilania awaryjnego radiotelefonu oraz prowadzić stosowną dokumentację w tym zakresie.

Styczeń - Grudzień

Burmistrz

Miasta i Gminy

Sekretarz Miasta i Gminy

Referent ds. zarządzania kryzysowego

4.

Utrzymać w stałej gotowości system alarmowania ludności oraz doskonalić go poprzez dalszą rozbudowę i modernizację z wykorzystaniem publicznych oraz niepublicznych sieci IP, radiotelefonów cyfrowych oraz syren elektronicznych i cyfrowych.

Styczeń - Grudzień

Burmistrz

Miasta i Gminy

Sekretarz Miasta i Gminy

Referent ds. zarządzania kryzysowego

5.

Uczestniczyć w działaniach doskonalących (ćwiczeniach i treningach) w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.

Wg ustalonych harmonogramów przez organizatorów

Burmistrz

Miasta i Gminy

Sekretarz Miasta i Gminy

Referent ds. zarządzania kryzysowego

6.

Dążyć do dalszej rozbudowy i modernizacji systemu ostrzegania i alarmowania, w celu objęcia 100% zasięgiem zamieszkałej na danym terenie ludności, uwzględniając jednocześnie możliwość wykorzystania w tym celu zasobów                              i infrastruktury podmiotów wchodzących w skład jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz doskonalić go poprzez wykorzystanie syren elektronicznych i cyfrowych.

Styczeń - Grudzień

Burmistrz

Miasta i Gminy

Sekretarz Miasta i Gminy

Referent ds. zarządzania kryzysowego

W zakresie edukacji

1.

Publikować na stronie internetowej urzędu gminy informacje dot. potencjalnych zagrożeń czasu pokoju i wojny oraz informacje w zakresie sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Styczeń - Grudzień

Burmistrz

Miasta i Gminy

Zastępca Burmistrza

Referent ds. zarządzania kryzysowego

2.

Podnosić kwalifikacje oraz kierować pracowników na szkolenia dot. ochrony ludności i obrony cywilnej, w szczególności z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego, stosownie do możliwości finansowych.

Na podstawie harmonogramu ustalonego przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju

Burmistrz

Miasta i Gminy

Sekretarz Miasta i Gminy

3.

Zapewnić udział członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w posiedzeniach, szkoleniach i ćwiczeniach doskonalących.

Na podstawie planu pracy GZZK na 2021/22 rok

Burmistrz

Miasta i Gminy

Sekretarz Miasta i Gminy

4.

Zapewnić udział kierowniczej kadry urzędu, dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych podległych oraz dyrektorów kierowników zakładów pracy, straży i innych służb w seminariach, kursach, sympozjach, konferencjach oraz konkursach z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej organizowanych przez instytucje, a także organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką bezpieczeństwa, ratownictwa, ochrony ludności        i obrony cywilnej.

Na podstawie

nadesłanych zaproszeń

Burmistrz

Miasta i Gminy

Sekretarz Miasta i Gminy

Zastępca Burmistrza

5.

Współpracować z Komendantem Głównym PSP – szefem Obrony Cywilnej Kraju w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń i ćwiczeń oraz zwiększenia świadomości społecznej realizacji zadań OC w czasie pokoju i wojny, a także w zakresie promowania wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie i kształtowania prawidłowych postaw w sytuacjach zagrożeń.

Na podstawie

nadesłanych zaproszeń

Burmistrz

Miasta i Gminy

Sekretarz Miasta i Gminy

Zastępca Burmistrza

W zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej.

1.

Prowadzić inwentaryzację posiadanych zasobów materiałowych i sprzętowych, wycofywać sprzęt przestarzały i nieprzydatny zgodnie                           z obowiązującymi przepisami, natomiast pozostały konserwować oraz legalizować zgodnie                    z wytycznymi producenta.

 

Styczeń

- Grudzień

Burmistrz

Miasta i Gminy

Sekretarz Miasta i Gminy

Referent ds. zarządzania kryzysowego

2.

Analizować i weryfikować istniejące oraz ujęte       w dokumentach planistycznych zasoby budownictwa ochronnego, w szczególności              w zakresie ilości, stanu technicznego i możliwości wykorzystania w warunkach zagrożeń.

 

 

Styczeń

- Grudzień

Burmistrz

Miasta i Gminy

Sekretarz Miasta i Gminy

Referent ds. zarządzania kryzysowego

3.

Sprawować nadzór i kontrolę nad zasadami ewidencji i obrotu materiałowego składników majątkowych obrony cywilnej, zgodnie                    z obowiązującymi przepisami.

 

Styczeń

- Grudzień

Burmistrz

Miasta i Gminy

Sekretarz Miasta i Gminy

 

4.

Opiniować i uzgadniać miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony ludności             i obrony cywilnej.

 

Styczeń

- Grudzień

 

Burmistrz

Miasta i Gminy

Zastępca Burmistrza

5.

Na bieżąco rozliczać wydatkowane środki na realizację zadań obrony cywilnej. Wykonać zestawienie potrzeb finansowych na 2021/22 rok przy uwzględnieniu analizy zagrożeń na terenie gminy oraz możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom.

 

 

Styczeń

- Grudzień

 

Burmistrz

Miasta i Gminy

Skarbnik Miasta i Gminy

Referent ds. zarządzania kryzysowego

6.

Odtwarzać i uzupełniać zasoby sprzętowe i materiałowe wydane/przekazane do walki

z pandemią COVID-19,

 

Styczeń

- Grudzień

Burmistrz

Miasta i Gminy

Sekretarz Miasta i Gminy

Zastępca Burmistrza Referent ds. zarządzania kryzysowego

 

           

W celu realizacji zadań, kierownik organu samorządu terytorialnego na   podstawie niniejszych wytycznych:

 1. wyda własne akty kierowania wewnętrznego do działalności w zakresie realizacji zadań wykonywanych w ramach ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w 2021 i 2022 roku, uwzględniając w nich (zgodnie z właściwościami) zasadnicze zadania ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej realizowane przez podległe organy i jednostki oraz doprowadzą je do wiadomości osób odpowiedzialnych za ich realizację,
 2. opracuje własny plan i harmonogram realizacji zasadniczych przedsięwzięć wykonywanych w ramach ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej,
 3. szefowie obrony cywilnej gmin zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin oraz w oparciu o Wytyczne Szefa obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 września 2019 w sprawie rocznych i wieloletnich planów działania w zakresie obrony cywilnej, opracuje stosowny plan, który uzgodni z właściwym dla swego terenu działania organem obrony cywilnej.

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na włączanie do szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego i ratownictwa problematyki ochrony ludności i obrony cywilnej, w głównej mierze dotyczącej: udzielania pomocy medycznej i socjalno - bytowej dla ludności poszkodowanej w wyniku negatywnych skutków zagrożenia powodującego zakażenia i skażenia oraz pożary i katastrofalne zatopienia, grabieże i dewastację.

Należy zwiększyć w planowanych ćwiczeniach ilości zagadnień związanych z ochroną infrastruktury krytycznej (zagrożonej zniszczeniem), w tym ujęć i zbiorników wody pitnej funkcjonujących w układach wodociągowych, oczyszczalni ścieków, linii energetycznych, stacji transformatorowych, stacji redukcyjnych gazu, obiektów z materiałami chemicznymi, zakładów produkcyjnych, linii kolejowych, dróg, budynków wielkopowierzchniowych, itp.

Tematyka szkolenia w zakresie samoobrony powinna być dostosowana do faktycznych zagrożeń czasu pokoju i wojny, które mogą dotknąć powiatu oraz sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom. Działalność szkoleniową i informacyjną należy zintensyfikować poprzez środki masowego przekazu, strony internetowe, ulotki i publikacje oraz organizację szkoleń.

Wytyczne obejmują w głównej mierze priorytetowe zadania przewidziane do realizacji w Gminie Kazimierza Wielka w 2021 i 2022 roku. W ramach działalności organizacyjnej należy dostosować wytyczne do potrzeb, uwarunkowań i specyfiki gminy z uwzględnieniem problematyki potencjalnych zagrożeń i ich lokalnego charakteru.

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-05-13
Data publikacji:
2021-05-13
Data ostatniej zmiany:
2021-05-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-08-05 12:47:45, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)