Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.252.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 25 stycznia 2021 r.

Ikona statystyk

ZARZĄDZENIE nr Or.0050.252.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz
z dnia 25 stycznia 2021 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości równej lub przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł, w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320)w związku z art. 53 –55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 1492, 2275) Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz zarządza, co następuje:

 

§1.

W celu określenia zasad i trybu postępowania oraz obowiązków komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w zakresie udzielania zamówień, do których stosuje się ustawę z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wprowadza się „Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych o wartości  szacunkowej  przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł., w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu”,  stanowiący załącznik  do niniejszego Zarządzenia.  

 

§2.

Traci moc Zarządzenie Nr Or.0050.47.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu.

 

§3.

1.Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Z-cy Burmistrza, Sekretarzowi Miasta i Gminy Skalbmierz oraz Kierownikom Referatów.

2. Pracownicy referatów Urzędu Miasta i Gminy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia
Nr Or.0050.252.2021 z dnia
25 stycznia 2021 roku 

 

REGULAMIN

ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej wyrażoną w  złotych równowartość kwoty 130 000 zł netto

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz.

 

§ 2

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

 1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),
 2. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin udzielania zamówień publicznych.
 3. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Gminę Skalbmierz.
 4. Burmistrzu Miasta i Gminy - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz.
 5. Specyfikacji - należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia sporządzoną dla danego postępowania, zgodnie z zapisami Ustawy.
 6. Wartości zamówienia - należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług ustalone z należytą starannością.
 7. Wnioskodawcy - należy przez to rozumieć pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz  występujących z  wnioskiem o udzielenie zamówienia publicznego.
 8. Wykonawcy – oznacza to wykonawcę w rozumieniu Ustawy,
 9. Zamówieniu publicznym – oznacza to zamówienia publiczne o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 złotych netto w rozumieniu Ustawy.

 

 

II. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE

 

§ 3

 

 1. Udzielenie przez Zamawiającego zamówienia publicznego może nastąpić wyłącznie w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy „pzp”–należy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację danego zamówienia występuje z wnioskiem (załącznik nr 1 do Regulaminu) o potwierdzenie że w budżecie Gminy są zgromadzone środki finansowe na realizację zamówienia o wartości szacunkowej wyrażonej w złotych równej lub wyższej równowartości kwoty 130 000 zł netto do Skarbnika Miasta i Gminy.
 2. Pracownik merytoryczny uzgadnia wniosek z referentem ds. zamówień publicznych.
 3. Referent ds. zamówień publicznych po otrzymaniu wniosku przypisuje oszacowaną wartość zamówienia do określonych grup zamówień, kod CPV oraz opiniuje czy dane zamówienie jest równe lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 zł netto zgodnie z planem zamówień publicznych.
 4. Skarbnik Miasta i Gminy opiniuje pozytywnie lub negatywnie że znajdują się środki na realizację danego zamówienia i zapoznaje ze swoją decyzją Burmistrza Miasta i Gminy.
 5. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Skarbnika Miasta i Gminy i wyrażeniu zgody przez Burmistrza Miasta i Gminy na realizację danego zamówienia, pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację danego zamówienia oraz podinspektor ds. zamówień publicznych przygotowują projekt zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy dotyczącego powołania komisji przetargowej.
 6. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Skarbnika Miasta i Gminy i Burmistrza Miasta i Gminy na realizację danego zamówienia następuje zaniechanie realizacji zamówienia o czym pracownik merytoryczny powiadamia referenta ds. zamówień publicznych.
 7. Referent ds. zamówień publicznych prowadzi rejestr zamówień, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 zł netto dla wszystkich zamówień wychodzących z Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz oraz umieszcza w nim niezwłocznie informację o wszczętych postępowaniach.

 

§ 4

 

 1. Nadzór nad przygotowaniem postępowania sprawuje
 2. Za przygotowanie postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego odpowiadają:
  a) pod względem formalnym – referent ds. zamówień publicznych,

            b) pod względem merytorycznym – Wnioskodawca.

 1. Wnioskodawca w zakresie przygotowania postępowania jest zobowiązany do:
  1. przedłożenia zapotrzebowania podinspektorowi ds. zamówień publicznych
  2. opracowania merytorycznej części dokumentacji przetargowej, w szczególności: określania przedmiotu zamówienia i innych istotnych elementów zamówienia, wartości zamówienia netto (w złotych), terminu realizacji zamówienia, warunków wymaganych od wykonawców i kryteriów ich spełnienia, kryteriów oceny i wyboru ofert, źródeł finansowania zamówienia.

Opis potrzeb i wymagań zawiera:

a) określenie przedmiotu zamówienia;

b) opis potrzeb Zamawiającego i cechy charakterystyczne dostaw, robót budowlanych lub usług, stanowiące przedmiot zamówienia;

c) minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, które muszą spełnić wszystkie oferty;

3) opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wag nie jest możliwe na etapie wszczęcia postępowania z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

Powyższe dokumenty, muszą zawierać informację o podziale zamówienia na części / dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych – w przypadku braku podziału zamówienia na części – powody niedokonania podziału zamówienia na części – zg. z art. 91 ust. 2 Ustawy;

− dokumenty potwierdzające wartość szacunkowa zamówienia,

− szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane lub usługi lub dostawy,

−   dokumentację projektową w przypadku postępowania na roboty budowlane realizowanego w trybie wybuduj,

−   program funkcjonalno – użytkowy w przypadku postępowania na roboty budowlane realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj,

−   specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w przypadku postępowania na roboty budowlane w trybie wybuduj,

− kosztorys inwestorski sporządzany na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 września 2020 - Prawo budowlane lub planowane koszy prac projektowych oraz planowane koszty robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 września 2020 - Prawo budowlane,

−   przedmiar robót budowlanych,

 

 1. Referent ds. zamówień publicznych w zakresie przygotowania postępowania
  jest zobowiązany do:
  1. rejestracji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  2. przygotowania ogłoszenia, wzoru specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów,
  3. przygotowania wszczęcia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w sposób właściwy dla danego trybu.

 

 

III REALIZACJA POSTĘPOWANIA

 

§ 5

1. Komisję przetargową powołuje Burmistrz Miasta i Gminy, określając jej skład osobowy i wskazuje jej uprawnienia i kompetencje.

2. W skład komisji przetargowej wchodzą co najmniej 3 osoby spośród pracowników urzędu, w tym przewodniczącego i sekretarza.

3. Pracami komisji przetargowej kieruje przewodniczący komisji przetargowej, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego komisji.
4. Przewodniczący komisji przetargowej jest odpowiedzialny za prawidłowe, terminowe, zgodne z przepisami prawa, w tym niniejszego regulaminu, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Do zadań przewodniczącego komisji przetargowej należy w szczególności:
    1) organizowanie prac komisji, w tym wyznaczanie terminów posiedzeń oraz zapewnienie sprawnego przebiegu wykonywanych zadań,
    2) odebranie od członków komisji oświadczeń w zakresie określonym w art.56 ust. 2 Pzp;
    3) w uzasadnionych przypadkach wnioskowanie o odwołanie członków komisji i zmianę składu komisji;
    4) podział prac pomiędzy członkami komisji i nadzorowanie ich wykonania;
    5) informowanie kierownika zamawiającego o przebiegu prac komisji.
6. Do obowiązków członka komisji należy w szczególności:
    1) uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
    2) złożenie stosownych oświadczeń zgonie z art.56 ust. 2 Pzp;
    3) wykonywanie zadań wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.                                        7.  Do zadań sekretarza komisji, poza obowiązkami określonymi w ust. 3 należy w szczególności:
    1) sporządzanie dokumentacji związanej z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności protokołu postępowania wraz z załącznikami,
    2) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem  przez cały czas jego trwania,
    3) zamieszczanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania oraz ogłoszeń, których upublicznianie jest obowiązkiem określonym w Pzp, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej zamawiającego,

4)postępowanie oraz korespondencja z Wykonawcami prowadzona jest na platformie E-Zamawiający, pod adresem: https://skalbmierz.ezamawiajacy.pl lub https://miniportal.uzp.gov.pl/
    4) zamieszczanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania oraz ogłoszeń, których upublicznianie jest obowiązkiem określonym w Pzp, w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianych na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych lub przekazywanie ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w celu ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
8. Członkowie komisji przetargowej uczestniczą w pracach komisji osobiście.

9. Do składu osobowego Komisji przetargowej, każdorazowo powoływany jest Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy, pracownik merytorycznie właściwy ze względu na przedmiot zamówienia. Pracownik merytorycznie właściwy ze względu na przedmiot zamówienia kończy pracę w komisji z chwilą przedstawienia do Referatu zamówień publicznych raportu z przebiegu realizacji umowy – celem zamieszczenia powyższych informacji w Biuletynie Zamówień lub unieważnieniem postępowania.       

 

IV. ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

§ 6

 

 1. Do zawierania umowy i realizacji umów w sprawach zamówień publicznych należy stosować w szczególności przepisy Ustawy  i Kodeksu Cywilnego.
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które nie zostało unieważnione prowadzi do zawarcia umowy.
 3. W zawieranych umowach w sprawie zamówienia publicznego należy umieścić zapisy zabezpieczające interesy zamawiającego, a w szczególności:
  1. precyzyjne i zgodne ze specyfikacją oraz ofertą określenie przedmiotu i warunków realizacji zamówienia,
  2. precyzyjne określenie warunków odbioru (częściowego, końcowego) oraz ścisłe powiązanie ich z warunkami płatności,
  3. precyzyjne określenie warunków gwarancji,
  4. zamieszczenie klauzuli dotyczącej kar umownych lub innych sankcji jakie poniesie wykonawca w przypadku nie wypełnienia warunków umowy,
  5. zasady zmiany umowy zgodne z Ustawą,
 4. Osobą uprawnioną do podpisywania umów w sprawach zamówień publicznych
   jest Burmistrz Miasta i Gminy, a inna osoba wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa.

 

 

V. EWIDENCJA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, ARCHIWIZACJA

 

§ 7

 

 1. Udzielanie zamówień publicznych o wartości przekraczającej 130 000 złotych netto podlega rejestracji w Rejestrze zamówień publicznych.
 2. Rejestr prowadzi referent ds. zamówień publicznych. Rejestr winien zawierać następujące informacje:
  1. liczbę porządkową,
  2. referat prowadzący postępowanie,
  3. przedmiot zamówienia publicznego,
  4. szacunkową wartość zamówienia,
  5. rodzaj procedury,
  6. data wszczęcia postępowania,
  7. data przetargu,
  8. podmioty uczestniczące w postępowaniu,
  9. ceny ofert,
  10. oferenta wybranego przez komisje,
  11. datę zawarcia umowy,

      3. Umowy zawarte w trybie ustawy podlegają rejestracji w Rejestrze umów.

 

§ 8

 

 1. Referent ds. zamówień publicznych ma obowiązek terminowo sporządzić sprawozdanie dotyczące udzielonych zamówień za rok poprzedni.
 2. Sprawozdania należy sporządzać zgodnie z Ustawą oraz wydanymi w oparciu o nią przepisami  wykonawczymi.
 3. Referat zamówień publicznych, zgodnie z art. 23 Ustawy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu Gminy sporządza plan postępowań o udzielenie zamówień, jaki przewiduje przeprowadzić w danym roku oraz zamieszcza go na stronie internetowej a także w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

§ 9

 

 1. Dokumentacja postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego jest przechowywana przez okres wskazany w Ustawie w komórce organizacyjnej odpowiedzialnej merytorycznie za dane postępowanie.
 2. Akta spraw załatwionych powinny być przechowywane w sposób gwarantujący
   ich nienaruszalność i przekazane do archiwum.
 3. Po zakończonym postępowaniu za dokumentację przetargową w przypadku zamówienia wspólnego kilku komórek organizacyjnych odpowiedzialny jest pracownik tej komórki, której wartość zamówienia jest wyższa.

 

 

 

VI UMOWY

§ 10

 

1. Projektowane postanowienia umowy – przed zawarciem umowy z wykonawcą wymagają:

1)zaopiniowania przez radcę prawnego,

2)kontrasygnaty Skarbnika,

3)podpisu osoby odpowiedzialnej merytorycznie oraz jej bezpośredniego przełożonego.

Każda umowa zawarta z wykonawcą jest zgodna z zaakceptowanym uprzednio przez radcę prawnego wzorem projektowanych postanowień umowy lub wzorem umowy.

2.   Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego podpisuje Burmistrz Miasta i Gminy a pod jego nieobecność – Zastępca na podstawie właściwego pełnomocnictwa.

3.   Umowy w sprawie zamówień publicznych zawierane są na czas oznaczony chyba, że Ustawa stanowi inaczej.

4.   Umowy, o których mowa w ust. 1 sporządza osoba odpowiedzialna merytorycznie za realizację zamówienia.

5.   Umowy, o których mowa w ust. 1 sporządzane są dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto – w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla wykonawcy, drugi egzemplarz dla Skarbnika, trzeci egzemplarz stanowi załącznik do protokołu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

6.   Wykonanie umowy odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy. Nadzór nad jej realizacją sprawuje pracownik właściwej komórki organizacyjnej. Do jego obowiązków należy w szczególności czuwanie nad prawidłowością realizacji umowy, sumowanie jednostek przedmiotu umowy w ramach 1 m-ca, roku oraz czasu obowiązywania umowy, odbiór umowy w tym weryfikacja wykonanego przedmiotu umowy, a także pisemne informowanie kierownika Zamawiającego o wszelkich niezgodnościach w realizacji umowy, w tym w szczególności podstawach do naliczenia kary umownej.

 

Załącznik nr 1
do regulaminu ramowych procedur
udzielania zamówień publicznych o wartości równej
lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 zł netto

 

 

 

                            Skalbmierz, …………………...

………………………………………… 

 Pieczęć Urzędu Miasta i Gminy

 

 

Znak sprawy………………………………………

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

dot. realizacji zamówienia o wartości szacunkowej, wyrażonej w złotych,

równej lub przekraczającej 130 000 zł netto:

 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

-  dostawa:………………………………………………………………….

 

-   usługa:…………………………………………………………………..

 

-   robota budowlana:………………………………………………………

2. Termin realizacji zamówienia:……………………

3.  Szacunkowa wartość zamówienia:

     wartość netto:…………………………zł

    

     wartość brutto:………………………  zł

4. Wartość zamówienia w przeliczeniu na euro wynosi:……………… euro.

5. Średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został  zgodnie …................................. .

 

6. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu………………………….

Określono na podstawie:…………………………………………………….

Imię i nazwisko osoby dokonującej ustalenia wartości zamówienia:

……………………………………………………………………………….

 

7. Wspólny słownik zamówień (CPV): │_._│_._│_._│_._│_.-kod wiodący

         

     │_._│_._│_._│_._│_.-kod uzupełniający

 

     │_._│_._│_._│_._│_.-kod uzupełniający

 

 

8. Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu zamówienia:

 

 1. …………………………………………….

         (imię i nazwisko)

 

 1. …………………………………………….

         (imię i nazwisko)

 

……………………………………………………

                                                                                  (podpis pracownika merytorycznego)

 

Data wpływu wniosku……………………………………………

 

Określenie bieżącej wartości w danej grupie zamówień……………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

 

                                                       ………………………………………………………………

                                                       (data i podpis podinspektora ds. zamówień publicznych)

 

 

Opiniuje pozytywnie/negatywnie

 

 

……………………………………………… 

       (podpis Skarbnika Miasta i Gminy)                        

 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

 

 

                                                                                   …………………………………………..

 (podpis Burmistrza Miasta i Gminy)

* niepotrzebne skreślić

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-04-23
Data publikacji:
2021-04-23
Data ostatniej zmiany:
2021-04-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-08-05 12:47:45, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)