Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.276.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 23 marca 2021 r.

Ikona statystyk

ZA R Z Ą D Z E N I E Nr Or.0050.276.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz
z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) S 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 202 Ir. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 512) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Począwszy od dnia 22 marca 2021 r. Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi Obywateli.
 2. Załatwianie pilnych spraw na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznym z pracownikiem Referatu daty i godziny wizyty.
 3. Obywatele zakwalifikowani do obsługi bezpośredniej zgodnie z ust. 2 (tylko w sprawach pilnych) zostaną umówieni na uzgodniony dzień i godzinę, nie wcześniej niż w kolejnym dniu roboczym.
 4. Wnioski i dokumenty należy kierować do Urzędu:
 1. za pomocą skrzynek umieszczonych przy wejściu do budynków Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu,
 2. telefonicznie - numer telefonu: 41 35 29 085, 35 29 003, 35 29 006,
 3. faks do Urzędu numer: 41 35 29 085 wew. 232,
 4. za pomocą poczty elektronicznej: główny e-mail sekretariat@skalbmierz.eu,
 5. za pomocą skrzynki na ePUAP 1de249qcsp/skrytka,
 6. drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu, ul. T. Kościuszki 1; 28-530 Skalbmierz.
 1. Począwszy od dnia 22 marca 2021 r. sekretariat Urzędu nie przyjmuje Obywateli.
 2. Urząd Stanu Cywilnego obsługę bezpośrednią będzie prowadził tylko w sprawach z zakresu:
 1. rejestracji stanu cywilnego,
 2. ewidencji ludności i dowodów osobistych, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty telefonicznie.

§ 2.

 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu.
 2. Z treścią zarządzenia należy zapoznać pracowników Urzędu.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy oraz Kierownikom Referatów.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr Or. 0050.269.2020 Burmistrza Miasta i Gmin Skalbmierz z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 22 marca 2021 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-04-14
Data publikacji:
2021-04-14
Data ostatniej zmiany:
2021-04-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-08-05 12:47:45, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)