Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.264.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 24 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.264.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości, oraz ustalenia ceny wywoławczej i określenia wysokości wadium.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 38 ust. I i art. 67 ust. 2 pkt. I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), S 3 pkt. l, S 4 pkt.2, S 6 pkt. l, 4 i 5a i S 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 1 m. Skalbmierz oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 140 o powierzchni 0,1862 ha.

 1. Ustalam cenę wywoławczą na przetarg w wysokości netto: 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
 2. Ustalam wadium w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

§ 2. 1 . Ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kózki oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 52 i 53 o powierzchni 0,50 ha.

 1. Ustalam cenę wywoławczą na przetarg w wysokości netto: 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych). Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
 2. Ustalam wadium w wysokości I .900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych).
§ 3. Ustalam termin przetargu na dzień 6 kwietnia 2021 r.

 

§ 4. Ogłoszenie o przetargu należy podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz, na tablicach ogłoszeń znajdujących się w sołectwach, na stronach internetowych „www.skalbmierz.eu” i „www.skalbmierz.eobip.pl”. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr I do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

S 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Załącznik Nr I do zarządzenia Nr Or.0050.264.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 24 lutego 2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

I. Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

 1. Oznaczenie nieruchomości według ewidencii gruntów: działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 140 0 powierzchni 0,1862 ha., położona w obrębie 0001 m. Skalbmierz stanowiąca własność Gminy Skalbmierz na podstawie księgi wieczystej nr

KII 1/00040338/4 oraz decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak:SPN.IV.7510.4.2016.

 1. Powierzchnia nieruchomości: powierzchnia działki oznaczonej numerem 140 wynosi O, 1862 ha., (opis użytku: Lz-Ps V - 0,0378 ha., PS V - 0,0764 ha., R Iva - 0,0220 ha., R IVb 0,0180 ha., R V- 0,0320 ha.
 2. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 140 położona jest w miejscowości Skalbmierz przy drodze wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej (ul. W. Witosa). Teren częściowo zadrzewiony, drzewostan bez istotnej wartości.

W bezpośrednim sąsiedztwie grunty niezabudowane. W nieznacznej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Działka posiada dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej znajdującej się w ulicy takie jak: wodociąg, kanalizacja miejska, energia elektryczna. Nieruchomość posiada kształt wydłużonego prostokąta.

 1. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób iei zagospodarowania: : z dniem I stycznia 2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Skalbmierz dla nieruchomości objętej sprzedażą. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Skalbmierz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XIX/65/99 nieruchomość posiada następujące przeznaczenie: „obszary koncentracji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i drobnej przedsiębiorczości”.
 2. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określa się — przewiduje się dotychczasowy sposób zagospodarowania.
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.

Nieruchomość sprzedawana jest na własność.

 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.
 2. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy.
 3. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.
 4. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność zgodnie z Uchwałą Nr XIX/97/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 6 października 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Skalbmierzu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości na przetarg wynosi netto: 18.000,00 zł.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

 1. Obciążenia na nieruchomości: nieruchomość nie jest obciążona.
 2. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nie dotyczy. 14. Termin i mieisce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2021 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T. Kościuszki 1.
 1. Wysokość wadium, formach, terminie i mieiscu iego wniesienia: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000 zł przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w Banku Spółdzielczym Proszowice oddział Skalbmierz nr 32 85970001 0030 0300 0358 0006 w taki sposób aby w dniu 2 kwietnia 2021 r. znajdowały się na rachunku bankowym Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz.
 2. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.

Pierwszy przetarg odbył sie w dniu 29 października 2020 r i zakończył się wynikiem negatywnym.

II. Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżei wymienionej nieruchomości:

1. Oznaczenie nieruchomości według ewidencii gruntów: działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek 52 i 53 0 powierzchni łącznej 0,50 ha. , położone w obrębie Kózki stanowiące własność Gminy Skalbmierz na podstawie księgi wieczystej nr KII 1/00040281/9. 2. Powierzchnia nieruchomości: powierzchnia działki oznaczonej numerem 52 wynosi 0,21 ha., (opis użytku: R Illa — 0,21 ha.). Powierzchni działki oznaczonej numerem 53 wynosi 0,29 ha., (opis użytku: R II — 0,04 ha., R Illa — 0,25 ha.).

 1. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa oznaczona numerami działek 52 i 53 położona jest w miejscowości Kózki przy drodze powiatowej. Teren do obecnej chwili był wykorzystywany rolniczo. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią grunty rolne oraz w bliskim otoczeniu zabudowa zagrodowa. Przez działkę nr 53 przebiega sieć telekomunikacyjna oraz napowietrzna sieć energetyczna średniego napięcia. Nieruchomość posiada kształt litery L.
 2. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób iei zagospodarowania: : z dniem I stycznia 2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Skalbmierz dla nieruchomości objętej sprzedażą. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Skalbmierz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XIX/65/99 nieruchomość posiada następujące przeznaczenie: „obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, chronionej przed zmianą sposobu użytkowania. Obszary podlegające erozji w stopniu silnym i bardzo silnym”.
 3. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określa się — przewiduje się dotychczasowy sposób zagospodarowania.
 4. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.

Nieruchomość sprzedawana jest na własność.

 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.
 2. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy.
 3. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.
 4. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/ 1 16/2020 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Kózki.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości na przetarg wynosi netto: 17.000,00 zł.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

 1. Obciążenia na nieruchomości: nieruchomość nie jest obciążona.
 2. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nie dotyczy. 14. Termin i mieisce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2021 r. o godz. 1030 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T. Kościuszki 1.
 1. Wysokość wadium, formach, terminie i miejscu iego wniesienia: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.900 zł przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w Banku Spółdzielczym Proszowice oddział Skalbmierz nr 32 85970001 0030 0300 0358 0006 w taki sposób aby w dniu 2 kwietnia 2021 r. znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz.
 2. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.

Pozostałe informacie:

 1. Uczestnik przetargu ustalony, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina Skalbmierz może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 2. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 3. Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz.
 4. Osobom, które w drodze przetargu nie dokonały zakupu w/w nieruchomości wniesione wadium zwraca się bez oprocentowania na wskazany rachunek bankowy w terminie trzech dni roboczych od daty zakończenia przetargu.
 5. Nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic, przez co gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.
 6. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży obciążają w całości nabywcę nieruchomości.
 7. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania tego uczestnika powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przetargu. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 8. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 9. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
 10. Do oferentów cudzoziemców zastosowania mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 11. Do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerami działek 52 i 53 mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 1 1 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 ze zm. — art. la ust. 1 pkt. c i art. 2 pkt. 1).

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Dodatkowych informacji w sprawie nabycia nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz ul. T. Kościuszki 1, pokój nr 3, tel. (041) 3529085 wew. 213.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-03-24
Data publikacji:
2021-03-24
Data ostatniej zmiany:
2021-03-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-08-05 12:47:45, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)