Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.271.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 18 marca 2021 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.271.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 18 marca 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do

oddania w użyczenie wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykaz ten podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu oraz na stronach internetowych Urzędu na okres 21 dni licząc od dnia 25 marca 2021 r.

§ 3.

Informację o wywieszeniu wykazu należy zamieścić w gazecie ,,Echo Dnia”, oraz powiadomić sołtysów z terenu gminy Skalbmierz. Treść informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr Or.0050.271.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 18 marca 2021 r.

 

 

WYKAZ NIEUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE


1. oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w obrębie 1 m. Skalbmierz oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek 731 i 732 o powierzchni łącznej 0,3146 ha.

2. powierzchnia nieruchomości: powierzchnia działki nr. ewid. 731 wynosi 0,1626 ha (opis użytku: B – 0,0619 ha., R IIIb – 0,0985 ha., W-R IIIb - 0,0022 ha.), powierzchni działki 732 wynosi 0,1520 ha (opis użytku: B – 0,0515 ha., R IIIb – 0,0953 ha., W-R IIIb - 0,0052 ha. Nieruchomość zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 295,60 m2.

3. właściciel: Gmina Skalbmierz – księga wieczysta Nr KI1I/00017936/6.

4. opis nieruchomości: Nieruchomość położona w obrębie 1 m. Skalbmierz przy Placu M.C. Skłodowskiej 1. Działka zabudowana budynkiem usługowym. Nieruchomość posiada kształt prostokąta. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącze elektryczne, przyłącze wodno-kanalizacyjne .    

5. przeznaczenie nieruchomości: Z dniem 1 stycznia 2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Skalbmierz dla nieruchomości objętej użyczeniem. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
m. Skalbmierz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XIX/65/99 nieruchomość posiada następujące przeznaczenie: ,,strefa centralna o funkcji zabudowy mieszkaniowej i drobnej przedsiębiorczości, strefa ,,A” – pełnej ochrony konserwatorskiej, archeologiczna strefa zainteresowania konserwatorskiego, obszary łąk i pastwisk objęte ochroną prawną (wyłączone z zabudowy), regionalny korytarz ekologiczny – dolina rzeki Nidzicy.

6. Zagospodarowanie nieruchomości: nieruchomość będzie zagospodarowana poprzez prowadzenie ,,Klubu Senior+”.

7. Termin zagospodarowania nieruchomości: Z dniem podpisania umowy użyczenia  nieruchomość będzie wykorzystywana na prowadzenie ,,Klubu Senior+”.

8. Wartość nieruchomości: brak wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. 

9. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.

10. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy – umowa nieodpłatnego użyczenia.  

11. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy.

12. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

13. Nieruchomość przeznaczona do użyczenia: Umowa użyczenia zostanie zawarta z
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skalbmierzu na prowadzenie
,,Klubu Senior+” w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat.

14. Termin do złożenia wniosku, przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomośc
i na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 65): nie dotyczy.

 

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr Or.0050.271.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 18 marca 2021 r.

 

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późń. zm.) informuje że w dniu 25 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu oraz na stronie internetowej ,,www.skalbmierz.eobip.pl” i ,,www.skalbmierz.eu” został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Skalbmierz stanowiącej własność Gminy Skalbmierz przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu,
pok. Nr 3 lub telefonicznie pod nr. tel. (041) 3529085 w. 213

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Mirosław Skóra
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2021-03-23
Data publikacji:
2021-03-25
Data ostatniej zmiany:
2021-03-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)