Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.257.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 5 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie Or.0050.257.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz
z dnia 5 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Skalbmierz przeznaczonych do najmu.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) zarządzam, co następuje:

§1.

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Skalbmierz przeznaczonych do najmu wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Wykaz ten podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu oraz na stronach internetowych Urzędu na okres 21 dni licząc od dnia 8 lutego 2021 r.

§3.

Informację o wywieszeniu wykazu należy zamieścić w gazecie „Echo Dnia”, oraz powiadomić sołtysów z terenu gminy Skalbmierz. Treść informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4.

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr Or.0050.257.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz
z dnia 5 lutego 2021 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

 1. oznaczenie nieruchomości: przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 179,33 m2 położony na parterze budynku usytuowanego na działkach nr ewid. 4, 5, 30, 33 i 34 położonych w obrębie 3 m. Skalbmierz przy ul. Ppor. Sokoła 19.
 2. powierzchnia nieruchomości: Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 179,33 m 2.
 3. właściciel: Gmina Skalbmierz — księga wieczysta Nr KII 1/00031280/6.
 4. opis nieruchomości: Nieruchomość lokalowa o powierzchni użytkowej 179,33 m2 położona na parterze budynku komunalnego usytuowanego w obrębie 3 m. Skalbmierz przy ul. Ppor Sokoła 19 na działkach numer ewid. 4,5,30,33 i 34. W skład lokalu wchodzą pomieszczenia gabinetów, recepcja, sala ćwiczeń, szatnia męska, szatnia damska, pokój socjalno — szatniowy, sanitariat, sanitariat dla niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarczo- porządkowe. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.
 5. przeznaczenie nieruchomości: Z dniem 1 stycznia 2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Skalbmierz dla nieruchomości objętej umową najmu. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Skalbmierz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XIX/65/99 nieruchomość posiada następujące przeznaczenie: „strefa centralna o funkcji zabudowy mieszkaniowej i drobnej przedsiębiorczości”.
 6. Zagospodarowanie nieruchomości: Lokal nie zagospodarowany. Po zawarciu umowy najmu przewiduje się prowadzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 7. Termin zagospodarowania nieruchomości: Niezwłocznie po podpisaniu umowy najmu.
 8. Wartość nieruchomości: brak wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
 9. wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
 10. wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: wysokość czynszu najmu wynosi netto 615,00 zł. w stosunku miesięcznym plus podatek VAT w wysokości 23 %. Oprócz czynszu najmu, najemca zobowiązany jest opłacać podatek od nieruchomości zgodnie ze stawkami obowiązującymi w danym roku podatkowym — jeżeli podlega. Najemca obciążany będzie kosztami centralnego ogrzewania, energii elektrycznej oraz wodno — kanalizacyjnymi.
 11. Terminy wnoszenia opłat: czynsz najmu płatny w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca.
 12. Zasady aktualizacji opłat: Czynsz najmu będzie podlegał waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do poprzedniego roku, ogłoszony przez Prezesa GUS.
 13. Nieruchomość przeznaczona do najmu: Umowa najmu lokalu zostanie zawarta w trybie bezprzetargowym z najemcą na okres 10 lat zgodnie z uchwałą Nr XXXV/ 166/2021 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie najmu lokali użytkowych położonych w Skalbmierzu przy ul. Ppor. Sokoła 19 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 14. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990): nie dotyczy

 

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.257.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz
z dnia 5 lutego 2021 r.

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

działając zgodnie z art. 35 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) informuje że w dniu 8 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu oraz na stronie internetowej „www.skalbmierz.eu” i „www.skalbmierz.eobip.pl” został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skalbmierz przeznaczonej do najmu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu, pok. Nr 3 lub telefonicznie pod nr. tel. (041) 3529085 w. 213

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-02-18
Data publikacji:
2021-02-18
Data ostatniej zmiany:
2021-03-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)