Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.249.2021 Burmistrza Miast i Gminy Skalbmierz z dnia 15 stycznia 2021 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.249.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 12 stycznia 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany wymienionej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykaz ten podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu oraz na stronach internetowych Urzędu na okres 21 dni licząc od dnia 19 stycznia 2021 r.

§ 3.

Informację o wywieszeniu wykazu należy zamieścić w gazecie ,,Echo Dnia”, oraz przekazać sołtysom z terenu gminy Skalbmierz. Treść informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr Or.0050.249.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 12 stycznia 2021 r.

 

WYKAZ NIEUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY I ZAMIANY


NIERUCHOMOŚĆ I
1. oznaczenie nieruchomości
: nieruchomość położona w obrębie 0008 Kózki oznaczone
    w ewidencji gruntów numerami działek 52 i 53 o powierzchni łącznej 0,50 ha.

2. powierzchnia nieruchomości:  Powierzchnia działki oznaczonej numerem 52 wynosi
0,21 ha., (opis użytku: R IIIa – 0,21 ha.). Powierzchnia działki oznaczonej numerem 53 wynosi 0,29 ha., (opis użytku: R II – 0,04 ha., R IIIa – 0,25 ha.).   

3. właściciel: Gmina Skalbmierz – Księga Wieczysta nr KI1I/00040281/9.

4. opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa oznaczona numerami działek 52 i 53 położona jest w miejscowości Kózki przy drodze publicznej (powiatowej) o nawierzchni asfaltowej
Teren do obecnej chwili był wykorzystywany rolniczo. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią grunty rolne oraz w bliskim otoczeniu zabudowa zagrodowa.  
Przez działkę nr 53 przebiega sieć telekomunikacyjna oraz napowietrzna sieć energetyczna średniego napięcia.  Nieruchomość posiada kształt litery L.

5. przeznaczenie nieruchomości: z dniem 1 stycznia 2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Skalbmierz dla nieruchomości objętej sprzedażą. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
m. Skalbmierz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XIX/65/99 nieruchomość posiada następujące przeznaczenie: ,,obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, chronionej przed zmianą sposobu użytkowania. Obszary podlegające erozji
w stopniu silnym i bardzo silnym”.

6. Zagospodarowanie nieruchomości: Zagospodarowanie nieruchomości zgodne
z przeznaczeniem w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Skalbmierz.    

7. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie przewiduje się ustalenia terminu do zagospodarowania nieruchomości

8. Cena nieruchomości: cena nieruchomości wynosi netto: 16.580,00 zł. Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT.  

9. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.

10. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.

11. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy.

12. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

13. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność zgodnie z Uchwałą
      Nr XXVI/116/2020 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie
      sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej
      w obrębie Kózki.

14. Termin do złożenia wniosku, przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
       nieruchomośc
i na podstawie art. 34 ust. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
       nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990): nie dotyczy.

 

NIERUCHOMOŚĆ II

1. oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w obrębie 0005 Drożejowice oznaczona
    w ewidencji gruntów numerem działki 6 o powierzchni 0,14 ha.

2. powierzchnia nieruchomości:  Powierzchnia działki oznaczonej numerem 6 wynosi
0,14 ha., (opis użytku: dr – 0,14 ha.).   

3. właściciel: Gmina Skalbmierz – Księga Wieczysta nr KI1I/00041302/0 oraz decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak:SPN.IV.7532.89.2020.

4. opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 6 położona jest w miejscowości Drożejowice. Działka obecnie częściowo wykorzystywana jest jako zabudowa zagrodowa, a częściowo jako droga gruntowa. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią grunty rolne oraz zabudowa zagrodowa.  Nieruchomość posiada kształt wydłużonego prostokąta.

5. przeznaczenie nieruchomości: z dniem 1 stycznia 2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Skalbmierz dla nieruchomości objętej sprzedażą. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
m. Skalbmierz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XIX/65/99 nieruchomość posiada następujące przeznaczenie: ,,obszary koncentracji zabudowy wielofunkcyjnej w tym drobnych usług na długości ok. 120 m od drogi wojewódzkiej,
w pozostałej części obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, chronionej przed zmianą sposobu użytkowania”.

6. Zagospodarowanie nieruchomości: Zagospodarowanie nieruchomości zgodne
z przeznaczeniem w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Skalbmierz.    

7. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie przewiduje się ustalenia terminu do zagospodarowania nieruchomości

8. Cena nieruchomości: cena nieruchomości wynosi netto: 8.593,00 zł.  

9. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.

10. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.

11. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy.

12. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

13. Nieruchomość przeznaczona do bezprzetargowej sprzedaży na własność zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/115/2020 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Drożejowice.

14. Termin do złożenia wniosku, przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990): nie dotyczy.

 

NIERUCHOMOŚĆ III

1. oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w obrębie 0017 Szarbia Zwierzyniecka oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 470/10 o powierzchni 0,0730 ha.

2. powierzchnia nieruchomości:  Powierzchnia działki oznaczonej numerem 470/10 wynosi
0,0730 ha., (opis użytku: R IIIa – 0,0730 ha.).   

3. właściciel: Gmina Skalbmierz – Księga Wieczysta nr KI1I/00008602/0.

4. opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 470/10 położona jest w miejscowości Szarbia Zwierzyniecka. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią grunty rolne oraz w bliskim otoczeniu zabudowa zagrodowa. Grunt użytkowany rolniczo. Nieruchomość posiada kształt prostokąta.

5. przeznaczenie nieruchomości: z dniem 1 stycznia 2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Skalbmierz dla nieruchomości objętej sprzedażą. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
m. Skalbmierz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XIX/65/99 nieruchomość posiada następujące przeznaczenie: ,,obszary usług podstawowych”.

6. Zagospodarowanie nieruchomości: Zagospodarowanie nieruchomości zgodne
z przeznaczeniem w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Skalbmierz.    

7. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie przewiduje się ustalenia terminu do zagospodarowania nieruchomości

8. Cena nieruchomości: cena nieruchomości wynosi netto: 3 943,00 zł.  

9. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.

10. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.

11. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy.

12. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

13. Nieruchomość przeznaczona do zamiany działki oznaczonej numerem 470/10 położonej w obrębie Szarbia Zwierzyniecka na działki nr 470/6 i 470/7 zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/141/2020 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie Szarbia Zwierzyniecka.

14. Termin do złożenia wniosku, przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990): nie dotyczy.

 

 

 

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr Or.0050.249.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 12 stycznia 2021 r.

 

 

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

 

    działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) informuje że w dniu 19 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu oraz na stronach internetowych urzędu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w miejscowościach: Kózki, Drożejowice i Szarbia Zwierzyniecka stanowiących własność Gminy Skalbmierz przeznaczonych do sprzedaży i zamiany.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu, pok. Nr 3 lub telefonicznie pod nr. tel. (041) 3529085 w. 213

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-02-18
Data publikacji:
2021-02-18
Data ostatniej zmiany:
2021-02-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)