Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr OR.0050.206.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 17 września 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania członków zespołu interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr Or.0050.206.2020

Burmsitrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie powołania czlonków zespołu interdyscyplinarnego

 

 

Na postawie art. 9a ustawy z dnia 29 licpa 2005 r. o przeciwdziału przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz.218), art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poza. 713 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/123/2020 Rady Miejskiej w Skalbmierzy z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania czlonków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziała Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania zarządzam co nastepuje:

§ 1. Powołuje się zespół interdyscyplinarny w celu wykonywania zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w składzie:

  1. Katarzyna Wiejacha - przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu,
  2. Małgorzata Wojtasik - organizacji pozarządowych - Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu,
  3. Monika Chat-Komoniewska - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skalbmierzu,
  4. Rafał Kaleta - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej,
  5. Ewa Buras - przedtawiciel Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu,
  6. Katarzyna Łudzik - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Topoli,
  7. Edyta Galus - przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Skalbmned" w Skalbmierzu,
  8. Iwona Gajda - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Buzku-Zdroju w Kazimierzy Wielkiej,
  9. Ewa Dybała - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Buzku-Zdroju w Kazimierzy Wielkiej,
  10. Agnieszka Porada - psycholog przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skalbmierzu.

§2. Zespół Interdyscyplinarny w składzie określonym w §1 zostaje powołany na okres 5 lat, licząc od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§3. Traci moc Zarządzenie Nr Or.0050.151.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 2 maraca 2020 r. w sprawie powołania członków zespolu interdyscyplinarnego.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dnie, podpisania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-01-04
Data publikacji:
2021-01-04
Data ostatniej zmiany:
2021-01-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)