Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.200.2020 Burmsitrza Miasta i Gminy Sklabmierz z dnia 11 września 2020 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.200.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz
z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 14 i art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) zarządzam, co następuje:

§1.

 1. Powołuje się zespół roboczy ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w następującym składzie:
  1. Przewodniczący zespołu - Koordynator ds. dostępności — Małgorzata Sagan
  2. Z-ca Przewodniczącego — Ewa Pozłótka
  3. Członek zespołu — Zbigniew Kowalski
  4. Członek zespołu — Iwona Gołębiowska
  5. Członek zespołu — Anna Baranowska-Paryż
 2. Do zadań koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu roboczego należy w szczególności:
 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy,
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi "maganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze . szczególnymi potrzebami,
 3. monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 4. przedstawianie Burmistrzowi Miasta i Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

§2.

Koordynator w zakresie realizowanych zadań, o których mowa w §1 ust. 2 podlega Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. dostępności.

 

§4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2020-10-28
Data publikacji:
2020-10-28
Data ostatniej zmiany:
2020-10-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)