Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Wydanie dowodu osobistego

Ikona statystyk

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO


 

WYMAGANE DOKUMENTY

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej

 

Załączniki:

 1.  kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach   35x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
 2. fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5. roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyraz twarzy lub z otwartymi ustami;
 3. fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 4. fotografia dołączona do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek;
 5. do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię  o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, spełniającą wymogi, o których mowa w pkt. 1 i 2.

KOGO DOTYCZY:

Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej

 

CZAS REALIZACJI :

Nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku

 

OPŁATY

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego lub decyzji                         o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego w  terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2019  r., poz. 653 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz.U. z 2021r., poz. 816), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2021 r., poz. 816), Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity  Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.), Ustawa   z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu, Pl.M.Curie-Skłodowskiej, 28-530 Skalbmierz, Wydział Spraw Obywatelskich,  Pokój nr 7.
 
NUMER TELEFONU  tel. 41 35 29 085 wew. 227
 
 

INFORMACJE DODATKOWE

 

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w:
a. formie papierowej w siedzibie organu dowolnej gminy,
b. lub w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub profilem zaufanym, skierowany do organu dowolnej gminy.
c. w przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, należy powiadomić organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby. W sytuacji, gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w trybie określonym powyżej, okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.
3. Osoby uprawnione do złożenia wniosku:
a. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
b. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.
c. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, o którym mowa w pkt. 3a, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

 

Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

 

4. W przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej, tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy odbiorze dowodu osobistego.
5. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
a. Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.
b. Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.
c. W przypadkach, o których mowa w pkt. 5a i 5b dowód osobisty może zostać odebrany przez rodzica niebędącego wnioskodawcą.
6. Termin ważności dowodu osobistego:

 • dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego,
 • dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

 

Postępowanie w razie wymiany lub unieważnienia dowodu osobistego.

 

Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć w przypadku:

 

1. upływu terminu ważności dowodu osobistego;
2. zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;
3. zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
4. utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
5. unieważnienia certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego;
6. żądania obywatela – w przypadku wymiany na dowód osobisty z warstwą elektroniczną;
7. żądania wymiany dowodu osobistego, w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia;
8. żądania wymiany dowodu osobistego uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego;
9. ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego;

10. przekazania do organu gminy lub do konsula Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;

11. przedstawienia przez posiadacza dowodu osobistego potwierdzenia złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego, albo przedstawienia dokumentu potwierdzającego wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ, albo przedstawienia decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającej naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego. Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;
 • niezwłocznie w przypadkach, o których mowa w pkt. 2-9 i pkt. 11.

 

 

Utrata i uszkodzenie dowodu osobistego:

 

1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
4. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
5. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.
6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
7. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
8. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
9. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.
10. Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
11. Zagubienie lub kradzież e-dowodu w każdej chwili można zgłosić przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl – e-dowód zostanie unieważniony od razu. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest generowane automatycznie przez usługę.
12. Kradzież e-dowodu, można zgłosić na Policji. Nie trzeba już dodatkowo zgłaszać utraty dowodu osobistego w urzędzie gminy. E-dowód zostanie unieważniony.
13. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.
14. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organy, o których mowa pkt. 10, o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.
15. Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

16. Posiadacz dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony w przypadku jego odnalezienia jest obowiązany niezwłocznie przekazać go organowi dowolnej gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych:

 

1. Składając formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przedstawia się potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru dowodu osobistego, dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego.

2. Zgłoszenia można dokonać w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. W przypadku zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dokonanego w formie dokumentu elektronicznego, do zgłoszenia załącza się dokument elektroniczny zawierający potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu.

3. Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

4. Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.

 

Unieważnienie dowodu osobistego
 
Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

 1. Z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego.
 2. Z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.
 3. Z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego lub żądania obywatela w przypadku wymiany na dowód osobisty z warstwą elektroniczną.
 4. Z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku upływu terminu ważności, o ile nie upłynął termin ważności dotychczas posiadanego dowodu osobistego.
 5. Z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku zmiany danych zawartych w dowodu osobistego, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego.
 6. Z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego.
 7. Z chwilą zgłoszenia zawieszenia certyfikatów na okres nie dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów, certyfikaty te oraz dowód osobisty podlega unieważnieniu z mocy prawa.
 8. Z dniem zgłoszenia utraty dowodu osobistego w przypadku zgłoszenia Policji utraty dowodu osobistego w wyniku przestępstwa.
 9. Po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 5, o ile wcześniej nie nastąpiło unieważnienie dowodu osobistego.
 10. Z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

 

FORMULARZE DO POBRANIA

- Załącznik 1 Wniosek o wydanie dowodu osobistego

- Klauzula informacyjna dot.  przetwarzania danych osobowych

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2020-04-16
Data publikacji:
2020-04-16
Data ostatniej zmiany:
2021-05-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)