Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetarg na dostawę paliw

Ikona statystyk

Przetargi 2008

O G Ł O S Z E N I E

 

 

o przetargu nieograniczonym na dostawę paliw płynnych w systemie

bezgotówkowego sukcesywnego tankowania pojazdów

Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający:  Gmina  Skalbmierz

28-530 Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1.

 

Tryb zamówienia

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r.

(206 000 euro)

adres strony internetowej na której umieszczone będą poszczególne Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia:

www.skalbmierz.eobip.pl

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowego sukcesywnego tankowania pojazdów Urzędu Miasta i Gminy  Skalbmierz w następujących ilościach:

 

- olej napędowy -  50 000 l                                      (CPV 09134100-8)

- benzyna bezołowiowa  Pb 95  -1.300 l              (CPV 09132100-4)

 

Paliwo ma spełniać kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz norm: PN-EN 228, PN-EN 590

 

Zamawiający z uwagi na nieprzewidziane zmiany w zużyciu paliwa zastrzega możliwość zakupu mniejszej ilości paliw niż podane powyżej.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych dotyczących przedmiotu zamówienia.

 

Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Do przetargu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy spełniają

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na potwierdzenie czego złożą  oświadczenie  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

Ocena spełnienia warunków będzie polegała na sprawdzeniu, czy wszystkie złożone przez Wykonawcę oświadczenie i dokumenty są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (metoda ocen: spełnia – nie spełnia).

 

Zamawiający nie wymaga składania wadium.

Kryteria oceny oferty - cena - 100 procent.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego do dnia 12.12.2008r. do godz. 900 pokój nr 8 (sekretariat ).

Termin związania ofertą - 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Zespole Administracyjno Finansowym Placówek Oświaty w Skalbmierzu ul.  Szkolna 3 w godz. od 800 do 1400, od poniedziałku do piątku - ( bezpłatnie ).

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Elżbieta Gruchała  tel. 041 35-29-123   Włodzimierz Niewiadomski , tel. 041 35-29-085 wew.220 (przedmiot zamówienia), Agnieszka Banaś tel. 041 35-29-085 wew. 215  od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2008r. o godz. 10.00

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu,   ul. Kościuszki 1, sala obrad (poddasze).

Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 347847-2008 dnia 03.12.2008r.

 

 

 

 

 

                                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Michał Markiewicz

                                                                                             

 

Skalbmierz dn. 2008-12-03

 

 

 

Otrzymują:

1)     Ref. Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2)    Ref. Organizacyjny – strona internetowa-bip

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2008-12-03
Data publikacji:
2008-12-03
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)