Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetarg na dowóz dzieci

Ikona statystyk

Przetargi 2008

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o przetargu nieograniczonym na  dowóz i odwóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2008/2009

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający:  Gmina  Skalbmierz

28-530 Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1

                                              

Tryb zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej kwoty 206 000 EURO

         adres strony internetowej na której umieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

www.skalbmirz.eobip.pl

Przedmiot zamówienia:    

Kod CPV  60113000-3 (usługi transportowe dla ograniczonej grupy klientów)

Przedmiotem zamówienia    jest  dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skalbmierzu w roku szkolnym 2008/2009 we wszystkie dni nauki szkolnej.

Szczegółowy harmonogram dowozu zawiera SIWZ.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:   od 1 września 2008r.  do

19 czerwca  2009 roku we wszystkie dni nauki szkolnej, łącznie 182  dni

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)   posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

4)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – art. 24 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełnienia warunków będzie polegała na sprawdzeniu, czy wszystkie złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (metoda ocen: spełnia – nie spełnia).

Zamawiający nie wymaga składania wadium.

Kryteria oceny oferty - cena - 100 procent.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 31.07.2008r. do godz. 900 pokój nr 8 (sekretariat ).

Termin związania ofertą - 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Zespole Administracyjno Finansowym Placówek Oświaty w Skalbmierzu ul.  Szkolna 3 w godz. od 800 do 1400, od poniedziałku do piątku-( bezpłatnie).

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Elżbieta Gruchała i Halina Bębenek, tel. (041) 35-29-123  od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2008-07-31  o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu,   ul. Kościuszki 1, sala obrad (poddasze).

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 166053-2008

Skalbmierz dn. 21.07.2008r.

                                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                       /-/ Michał Markiewicz

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2008-07-21
Data publikacji:
2008-07-21
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)