Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu - wyniki

Ikona statystyk

 

Skalbmierz, dn. 19.06.2008r.

 

Znak: ZPP.341/O/6/08

 

                       

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

na udzielenie kredytu w wysokości 1.986.000,00 PLN          

 

Znak postępowania: ZPP.341/06/2008

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r.) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

Przedmiot zamówienia

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę

Liczba punktów przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

Informacje o wykluczeniu wykonawcy lub odrzuceniu oferty

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości   1.986.000,00 PLN

 ( słownie złotych: milion dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

Kod CPV: 66.13.00.00-0 (usługi udzielania kredytu).

 

 

 

 

1

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Oddział w Częstochowie

Al. Jana Pawła II 54,

42-217 Częstochowa

100

 

2

Bank Spółdzielczy w Proszowicach

Ul.Krakowska 53, 32-100 Proszowice

Wykonawca wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 z uwagi na brak dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3. Oferent nie został wezwany o uzupełnienie wymienionych dokumentów , gdyż mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. w harmonogramie spłaty kredytu stanowiącym załącznik do oferty uwzględniono dłuższy okres kredytowania niż założono w SIWZ. Zgodnie z wymaganiami szczegółowymi związanymi z przedmiotem zamówienia okres spłaty to 66 miesięcy w tym okres karencji w spłacie kapitału 14 miesięcy. Oferent przyjął okres spłaty 67 miesięcy.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3

Powszechna Kasa Oszczędności

BANK POLSKI SA

Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie

Centrum Korporacyjne w Kielcach

Ul. SIenkiewicza 33/35, 25-005 Kielce

 

 94

 

                                                                                                         

 

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Oddział w Częstochowie

Al. Jana Pawła II 54, 42-217 Częstochowa

Za cenę: 425 511,15 PLN

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

W prowadzonym postępowaniu przetargowym  wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą pod względem przyjętego kryterium oceny ofert spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, treść oferty zgodna z wymogami SIWZ.

                       

 

 

 

 

                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                  /-/ Michał Markiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.    a/a    

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Agnieszka Banaś
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2008-06-19
Data publikacji:
2008-06-19
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)