Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony na przebudowę odcinków dróg gminnych dojazdowych - Bełzów

Ikona statystyk

Przetargi 2008

 

Zamawiający:

                            Gmina Skalbmierz

                            28-530 Skalbmierz, ul. T. Kościuszki 1

                                   tel. (041) 35-29-085 fax. 35-29-085 w 232

                                   www.tai.pl/skalbmierz

                                    

 

 

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r.  (poniżej 5.150.000 euro)

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r.)

 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz  art. 39-46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

Znak postępowania: ZPP.341/05-3/2008

 

 

na realizację zadania:

 

„Przebudowa drogi dojazdowej nr 247 w m. Bełzów dł. 585 mb od km 0+005 do km 0+590”

 

                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                       /-/ Michał Markiewicz                                      

                                                          

Zatwierdzono do użytku :  .....15.05.2008r. ...........................................................

                                                   ( data, podpis i pieczątka zatwierdzającego)

 

 

 

Numer sprawy: ZPP.341/05-3/2008

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Nazwa zamówienia publicznego:

Przebudowa drogi dojazdowej nr 247 w m. Bełzów dł. 585 mb od km 0+005 do km 0+590

 

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

 

GMINA SKALBMIERZ

Ul. T. Kościuszki 1

28-530 Skalbmierz

www.skalbmierz.eobip.pl

od poniedziałku do piątku od godz. 7.15 do 15.15

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o

Wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r.  (poniżej 5.150.000 euro)

 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1  oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r.)

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 

CPV 45233000-9 roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni

CPV 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę

 

Przebudowa drogi dojazdowej nr 247 w m. Bełzów dł. 585 mb od km 0+005 do km 0+590

 

szczegółowy zakres zawierają: załączone do niniejszej specyfikacji przedmiary robót,  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, rysunki (forma elektroniczna).

 

4. Wymagania stawiane Wykonawcy:

 

 - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

 - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

 - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

IV. Termin wykonania zamówienia

 

28 lipiec 2008r.

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

Do przetargu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r.)

1.1       Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

1.2       Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3       Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4       Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Ocena spełnienia warunków będzie polegała na sprawdzeniu, czy wszystkie złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (metoda ocen: spełnia – nie spełnia).

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

     1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22  Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2)

 

     2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 

Wyżej wymieniony dokument może być złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem"

  

3)  Wykaz wykonanych (przynajmniej dwóch) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robót stanowiących przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie (załącznik nr 5)

 

4) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

 

 

VII. Inne wymagane dokumenty.

 

1.    wypełniony  formularz OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji,

2.    uproszczony kosztorys ofertowy według załączonego wzoru

3.    parafowany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4 specyfikacji,

 

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

 

1. Wszelkie oświad­czenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

 

Adres: Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz, ul.T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

faksem: 041/ 35 29 085 w. 232

^^^^.

zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem.

 

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

imię i nazwisko    Stanisław Janik

tel.                        041/ 35 29 085 w. 224

fax.                      041/ 35 29 085 w. 232

w terminach        poniedziałek-piątek

                            w godz. pomiędzy 7.30 a 13.00

w sprawach związanych z procedurą zamówień publicznych:

imię i nazwisko    Agnieszka Banaś

tel.                        041/ 35 29 085 w. 215

fax.                      041/ 35 29 085 w. 232

w terminach        poniedziałek-piątek

                            w godz. pomiędzy 7.30 a 13.00

                                     

3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wyko­nawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone na stronie internetowej zgodnie z wskazaniem w pkt. I SIWZ.

6. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

 

VIX. Wymagania dotyczące wadium

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

 

X. Termin związania ofertą

 

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

 

A. Przygotowanie oferty

 

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

 

B. Oferta wspólna

 

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

 

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty

3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

  W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

 

XII. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:

w siedzibie zamawiającego GMINA SKALBMIERZ

ul. T. Kościuszki 1

Kod 28-530 Skalbmierz

Pokój nr 8

do dnia 2008-06-11 do godz. 9.00

 

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

siedziby zamawiającego GMINA SKALBMIERZ

Ul. T. Kościuszki 1

Kod 28-530 Skalbmierz

 

3. Oznakowane oferty następujące:

 

Zad. 3.

Przebudowa drogi dojazdowej nr 247 w m. Bełzów dł. 585 mb od km 0+005 do km 0+590

 

"Nie otwierać przed: 11.06.2008r. godz. 10.30"

 

 

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

 

5. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

ul. T. Kościuszki 1

Kod 28-530 Skalbmierz

sala konferencyjna/poddasze

dnia 2008-06-11 o godz. 10:30

 

6. Sesja otwarcia ofert

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy,

którego oferta jest otwierana, cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofercie.

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

  Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

  Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

  Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen, 

  Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

  Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia / poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić w odpowiednim "Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

XIV. Kryteria oceny oferty

 

Cena = 100%.

Oferta najkorzystniejsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma   100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej według wzoru matematycznego:

(Cn/C.of.b.x100)x100% = ilość punktów

Cn – najmniejsza cena spośród ofert nie odrzuconych

C.of.b. – cena oferty badanej

100 – wskaźnik stały

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny.

#418

Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

#419

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

 

XV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

 

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

 

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

 

4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców

podając w szczególności:

1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

 

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

 

zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,

     

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

 

 

 

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości: 6 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

 

1) w pieniądzu: sposób przekazania

na konto zamawiającego BS PROSZOWICE   O/ SKALBMIERZ

NR R-KU BANKOWEGO

32 8597 0001 0030 0300 0358 0006

 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pięniężnym 

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

dopuszcza się również:

  6) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

  7) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

  8) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

 

Postanowienia umowy zawarto w:

 

projekcie umowy, który stanowi załącznik numer: 4

 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

 

1. Wykonawcy, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia

przez Zamawiającego zasad udzielania zamówień przysługują środki odwoławcze

zawarte w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej” (art. 179 – 198).

2. Zamawiający rozstrzyga protest zgodnie z trybem określonym w art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Pozostałe informacje dotyczące Protestów znajdują się w Dziale VI, Rozdział 2 Prawa zamówień publicznych „Protest".

 

XVIX. Opis części zamówienia

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

 

 

XX. Umowa ramowa

 

1. Umowa ramowa

 

 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

 

XXI. Zamówienia uzupełniające

 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

 

XXII. Oferty wariantowe

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.

 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych,

 

XXIV. Aukcja elektroniczna.

 

Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzenia aukcji elektronicznej,

 

XXIV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

XXV. Ogłoszenia wyników przetargu

 

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.skalbmierz.eobip.pl

Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.

 

XXVI. Postanowienia końcowe

 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik nr 3 SIWZ.

 

Zasady udostępniania dokumentów

 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

 

zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

           

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

 

XXVII. Załączniki

 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

 

1. formularz ofertowy

2. oświadczenie

3. wskazanie ewentualnych podwykonawców

4. projekt umowy

5. wykaz wykonanych robót

6. uproszczony kosztorys ofertowy (wersja elektroniczna)

7. Przedmiary robót(wersja elektroniczna)

8. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, rysunki (wersja elektroniczna)

 

 

 

Skalbmierz, 2008-05-15

 

______________________________________

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2008-05-21
Data publikacji:
2008-05-21
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-08-05 12:47:45, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)