Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 24 nieruchomości niezabudowanych położonych w m. Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetargi 2008

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 24 nieruchomości niezabudowanych położonych w m. Skalbmierz obręb: 01 oznaczonych numerami działek 824/1, 824/2, 824/3, 824/4, 824/5, 824/6, 824/7, 824/8, 824/9, 824/10, 824/11, 824/12, 824/13, 824/14, 824/15, 824/16, 824/17, 824/18, 824/19, 824/20, 824/21, 824/22, 824/23, 824/24 o powierzchni 0,0300 ha., każda, stanowiące własność Gminy Skalbmierz na podstawie KW 25003.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 300 zł w stosunku rocznym dla każdej nieruchomości. Do wylicytowanej wysokości czynszu dzierżawnego zostanie doliczony VAT w wysokości 22 %.

Wadium 60 zł.

 

Opis nieruchomości: Nieruchomości położone są w m. Skalbmierz obręb: 01 pomiędzy rzeką ,,Nidzica” a zbiornikiem retencyjno-rekreacyjnym ,,Skalbmierz”, stanowiące pastwisko.

 Przeznaczenie nieruchomości: Teren rekreacyjny. Dopuszcza się budowę domków letniskowych nie trwale związanych z gruntem.

Warunki umowy dzierżawy: umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 10 lat z możliwością dalszego jej przedłużenia a także jej nabycia.

Uzyskany w wyniku przetargu czynsz dzierżawny będzie podlegał waloryzacji o wskaźnik wzrostu inflacji w okresach nie krótszych niż jeden rok.

Dzierżawca we własnym zakresie sporządzi dokumentację i uzyska pozwolenie na budowę domku letniskowego zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Po rozwiązaniu umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązuje się oddać przedmiot dzierżawy w stanie, w jakim wziął.

Za pozostawione ewentualne budowle, Dzierżawca nie będzie rościł wobec Gminy żadnych odszkodowań finansowych. Dzierżawca na wydzierżawionej nieruchomości nie będzie prowadził żadnej działalności gospodarczej. Z tytułu dzierżawy oprócz czynszu dzierżawnego, Dzierżawca będzie zobowiązany uiszczać podatek od nieruchomości. Dzierżawca zobowiązany zostanie do utrzymania czystości dzierżawionego terenu oraz wokół niego.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2008r. o godz. 1000  w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu  ul. Kościuszki 1 – Sala  Konferencyjna.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz najpóźniej w dniu 29 maja 2008 r. do godz. 900 lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w Banku Spółdzielczym Proszowice Oddział Skalbmierz Nr 32 85970001 0030 0300 0358 0006 najpóźniej w dniu 28 maja 2008 r. z dopiskiem ,,wadium dzierżawa działka nr .............”. Wpłacone przez oferenta wadium może dotyczyć tylko jednej nieruchomości.

 

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego na 2008 r., a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy dzierżawy wniesione wadium przepada na rzecz gminy.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz, pokój Nr 6, tel. (041) 3529085 wew. 216.

 

        BURMISTRZ

/-/ Michał Markiewicz

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Mirosław Skóra
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2008-05-10
Data publikacji:
2008-05-10
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)