Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetarg na wykonanie kanalizacji

Ikona statystyk

Przetargi 2008

O G Ł O S Z E N I E

 

o przetargu nieograniczonym

na wykonanie zadania

 „Kanalizacja sanitarna w Skalbmierzu ul. W. Witosa„

(odcinek od włączenia do studni betonowej nr 4 – skrzyżowanie z ul. 5-go Sierpnia)

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający:  Gmina  Skalbmierz

28-530 Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1.

 

Tryb zamówienia

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (poniżej 5.150.000 euro)

adres strony internetowej na której umieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

www.skalbmierz.eobip.pl

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem robót budowlanych jest wykonanie kanalizacji sanitarnej w mieście Skalbmierz ul. W. Witosa (odcinek od włączenia do studni betonowej Nr 4 – skrzyżowanie z ul. 5-go Sierpnia”

CPV         

Grupa:            45200000   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Grupa:            45210000   Budowa obiektów inżynierii lądowej

Kategoria:      45231000-5 Prace budowlane dotyczące budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i energetycznych

                         45232421-9 Prace budowlane dotyczące budowy kanalizacji

                         45232440-8 Prace pomocnicze dotyczące budowy kanalizacji

                         45242000 Specjalistyczne roboty budowlane inne niż dachowe

Grupa:            45100000-8               Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa:             45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

Kategoria       45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Grupa:            45300000 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa               45320000 Roboty instalacyjne

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

I.      Kanalizacja sanitarna:

·       Kanał z rur PCV-U litych jednorodnych Ø 160/4,7 mm                       19,5m

·       Kanał z rur PCV-U litych jednorodnych Ø 250/7,3 mm                       799,0m

·       Studnie teleskopowe typu PRO400PP DN400x250mm                        23 szt

·       Przepychy pod drogami                                                                               3szt./46,5m

·       Przekroczenia rzeki przepychem                                                1 szt./16m

II   Przyłącza kanalizacyjne – przykanaliki

·       Kanał z rur PVC-U litych jednorodnych DN160/4,7mm                      188,0m

·       Studnie teleskopowe typu PRO200 PP DN200x160mm                       7 szt.

·       Przepychy pod drogami                4 szt./55m

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy
do 10 maja 2008r.

 

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

1.Do przetargu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r) na potwierdzenie czego złożą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z pkt 2.1.1. SIWZ) oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków (zgodnie z pkt. 2.1.2.-2.1.8 SIWZ).

 

2. Aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu, musi wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat (lata 2003-2007) był głównym wykonawcą przy realizacji, co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. Aby spełnić ten warunek, prace na które wykonawca się powołuje, muszą być ukończone, a ich wartość nie mniejsza niż 50% ceny ofertowej każda. Warunek ten oceniany będzie na podstawie danych przedstawionych w rozdziale E załącznik nr 3 do ofert - „Informacje na temat doświadczenia” oraz załączonych dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

 

Ocena spełnienia warunków będzie polegała na sprawdzeniu, czy wszystkie złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (metoda oceny: spełnia – nie spełnia).

 

Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości  5 000,00 zł. do dnia 04-04-2008 godz. 9.00

 

Kryteria oceny oferty - cena - 100 procent.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego do dnia 04.04.2008r. do godz. 900 pokój nr 8 (sekretariat ).

Termin związania ofertą - 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych dotyczących przedmiotu zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T. Kościuszki 1, pokój nr 10 w godz. od 8 do 14, od poniedziałku do piątku - bezpłatnie.

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: w sprawach przedmiotu zmówienia: Ewa Pozłótka tel. (041) 35 29 085 w. 220; w sprawach procedury zamówień publicznych: Agnieszka Banaś   tel. (041) 35-29-085 w. 215 w godz. 8.00 – 14.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2008r. o godz. 10.00

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu,   ul. Kościuszki 1, sala obrad (poddasze).

Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 53278 dnia 14.03.2008r.

                                                                                    

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Michał Markiewicz

Skalbmierz dn. 2008-03-14

Otrzymują:

1)Ref. Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2)Ref. Organizacyjny – strona internetowa-bip

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Agnieszka Banaś
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2008-03-14
Data publikacji:
2008-03-14
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-08-05 12:47:45, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)