Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektów na przebudowę dróg gminnych

Ikona statystyk

Przetargi 2008

O G Ł O S Z E N I E

 

o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektów na przebudowę dróg gminnych:

Krępice – Międzygórze, Małoszów – Baranówka, Przybenice – Kamieńczyce, Topola - Szczekarzów

i dojazdowych:

w Kobylnicach, Bełzowie, Topoli, Tempoczowie Rędzinach, Rosiejowie, Boszczynku

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający:  Gmina  Skalbmierz

28-530 Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1.

 

Tryb zamówienia

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r.

(206 000 euro)

adres strony internetowej na której umieszczone będą poszczególne Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia:

www.skalbmierz.eobip.pl

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów technicznych wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim na przebudowę dróg gminnych (również wersja elektroniczna):

·         Krępice  - Międzygórz nr 003545T w km 0+710 – 1+130

·         Małoszów – Baranówka nr 003526T w km 1+425 – 1+815

·         Przybenice – Kamieńczyce nr 003528T w km 0+435 – 0+810

·         Topola – Szczekarzów nr 003533T w km 0+000 – 1+000

dróg dojazdowych :

·         Nr 117 w Kobylnicach w km 0+000 -0+800

·         Nr 247 w Bełzowie w km 0+000 – 0+550

·         Nr 909 w Topoli w km 0+0002 – 0+110

·         Nr 200 w Tempoczowie Rędzinach w km 0+000 – 0+700

·         Nr 603 w Rosiejowie w km 0+255 – 0+708

·         Nr 29 w Boszczynku w km 0+175 – 0+515

Kod CPV: (CPV 74232000-4   usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Opracowanie poza wskazanymi projektami, STWiOR, Przedmiarem Robót ma zawierać także

uzgodnienia branżowe z administratorami sieci naziemnych i podziemnych

Zamawiający nie dysponuje badaniami geotechnicznymi dla przedmiotowych odcinków dróg i to Projektant ma ocenić czy jest potrzeba ich wykonania.

Zamawiający nie dysponuje mapami do celów projektowych. To w gestii Projektanta jest ich ewentualna aktualizacja lub wykonanie.

Projektant ma określić potrzebę, miejsce i sposób odwodnienia.

Przebudowa dróg gminnych zakłada wzmocnienie podbudowy oraz wykonanie nowych warstw ścieralnych.      

 

Termin wykonania zamówienia: do 19 kwietnia 2008r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)   posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

4)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – art. 24 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełnienia warunków będzie polegała na sprawdzeniu, czy wszystkie złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (metoda ocen: spełnia – nie spełnia).

 

Zamawiający nie wymaga składania wadium.

Kryteria oceny oferty - cena - 100 procent.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego do dnia 31.01.2008r. do godz. 900 pokój nr 8 (sekretariat ).

Termin związania ofertą - 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych dotyczących przedmiotu zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu Plac Marii Curie- Skłodowskiej, pokój nr 3 w godz. od 8 do 14, od poniedziałku do piątku - ( bezpłatnie ).

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się
z wykonawcami jest:

Stanowisko: Podinspektor Ds. Dróg

imię i nazwisko                                   Stanisław Janik

tel.                                                       041 35 29 085 w. 224

fax                                                      041 35 29 085 w 232 

uwagi: od poniedziałku do piątku  godz. pomiędzy 8:00 a 14.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2008r. o godz. 10.00

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu,   ul. Kościuszki 1, sala obrad (poddasze).

Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 15209-2008 dnia 22.01.2008r.

                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                          /-/ Michał Markiewicz

Skalbmierz dn. 2008-01-22

Otrzymują:

1)       Ref. Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2)       Ref. Organizacyjny – strona internetowa-bip

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2008-01-22
Data publikacji:
2008-01-22
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-08-05 12:47:45, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)