Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Nabór na wolne stanowisko pracy

Ikona statystyk

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 1. Nazwa i adres jednostki

         Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu

         ul. T. Kościuszki 1;     28-530 Skalbmierz

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe – preferowane rolnictwo lub pokrewne,
 6. staż pracy – co najmniej 4-letni staż pracy,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 8. prawo jazdy kategorii B.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

1) znajomośćproblematyki samorządu w szczególności:

 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • kodeksu postępowania administracyjnego,
 • ustawy o ochronie środowiska,
 • ustawy o odpadach,

- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- ustawy o ochronie przyrody,

- ustawy o lasach,

- ustawy prawo wodne,

- ustawy o cmentarzach  i chowaniu zmarłych,

- ustawy o ochronie zwierząt,

- ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,

- ustawy o  przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,

- ustawy o gospodarce nieruchomościami,

2) umiejętność pracy w zespole,

3) dobra znajomość obsługi programów komputerowych MS Office, obsługa poczty     e-mail oraz obsługa urządzeń biurowych,

4) komunikatywność, samodzielność, sumienność,

5) gotowość podnoszenia kwalifikacji,

6) dyspozycyjność.

 

 1. Warunki pracy:
 1. wymiar czasu pracy – 1 etat,
 2. wynagrodzenie zgodne z obowiązującym regulaminem wynagradzania,
 3. czas pracy: norma dobowa 8 godz. ; przeciętna tygodniowa norma czasu pracyw przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy – 40 godz.,
 4. godziny pracy 7.15 – 15.15,
 5. miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T. Kościuszki 1– schody,budynek bez windy,
 6. przewidywany termin zatrudnienia wrzesień 2022 r.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6. Zakres podstawowych wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie, nadzór i kontrola nad realizacją zadań wykonywanych przez pracowników Referatu.
 2. Opracowanie projektów zakresów czynności dla pracowników z uwzględnieniem wszystkich zadań należących do Referatu.
 3. Inicjowanie i opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji i wytycznych w zakresie wykonywanych zadań.
 4. Przygotowywanie okresowych ocen, sprawozdań, informacji i analiz.
 5. Prowadzenie spraw dodatków mieszkaniowych we współpracy z MGOPS.
 6. Współudział w realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony wód, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem oraz z zakresu przeciwdziałania zanieczyszczeniom.
 7. Realizacja zadań z zakresu zadrzewień i zalesień oraz z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
 8. Realizacja zadań z zakresu produkcji rolnej i zwierzęcej oraz usług weterynaryjnych.
 9. Współudział w przygotowaniu i uzgadniania programów w zakresie rolnictwa oraz rekultywacji gruntów.
 10. Przygotowanie decyzji dla posiadaczy gruntów rolnych nakazujących zniszczenie zasiewów lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności lub niedozwolonych upraw.
 11. Prowadzenie spraw związanych z prawidłową gospodarką wodną na terenie gminy.
 12. Nadzór związany z utrzymaniem i prawidłową eksploatacją placu targowego.
 13. Prowadzenie spraw związanych z działalnością Gminnej Spółki Wodnej.
 14. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska.
 15. Opracowywanie planów ochrony środowiska i określanie gminnych priorytetów ochrony środowiska.
 16. Współdziałanie w zakresie likwidacji skutków klęsk żywiołowych i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.
 17. Podejmowanie działań mających na celu właściwe  wykorzystanie funduszu ochrony środowiska.
 18. Gromadzenie i udostępnianie informacji i opracowań dotyczących ochrony środowiska, a także przekazywanie posiadanych danych na potrzeby państwowego monitoringu.
 19. Przygotowywanie decyzji w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami dla osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu),
 3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodnośćz oryginałem) potwierdzające staż pracy tj. świadectwa pracy lub w razie pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie,
 4. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność,z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie, korzystaniu w pełni z praw publicznych i że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznegoi umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznychz obowiązkami wynikającymi z odrębnych przepisów,
 7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 8. oświadczenie kandydata, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wolnym stanowisku, o które się ubiega,
 9. klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2022 r. poz. 530).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w sekretariacie Urzędu  lub doręczone listownie w terminie do dnia 17 sierpnia 2022 r. godz. 15.00  - adres: Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu, ul. Stanisława Romanowskiego 1, 28-530 Skalbmierz (sekretariat) w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

 

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu”.

 

7. Informacje dodatkowe:

1. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

2. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej/testu.

3. Kandydaci, których dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.  Dokumenty aplikacyjne mogą odebrać osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T. Kościuszki 1.

5. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.

6. Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane, za ich zgodą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

Skalbmierz, 2022-08-03

 

Dokumenty do pobrania

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Agata Pietrzyk
Informację wprowadził:
Małgorzata Sagan
Data wytworzenia:
2022-08-03
Data publikacji:
2022-08-03
Data ostatniej zmiany:
2022-08-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-29 14:50:12, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)