Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Nabór na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Ikona statystyk

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

 

 1. Nazwa i adres jednostki

         Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu

         ul. T. Kościuszki 1;     28-530 Skalbmierz

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie z uwzględnieniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

1) znajomośćproblematyki samorządu w szczególności:

 • ustawy o samorządzie gminnym
 • kodeksu postępowania administracyjnego
 • ustawy o finansach publicznych
 • ustawy o rachunkowości

- ustawy o podatku VAT

2) umiejętność pracy w zespole,

3) dobra znajomość obsługi programów komputerowych MS Office, obsługa poczty     e-mail oraz obsługa urządzeń biurowych,

4) komunikatywność, samodzielność, sumienność,

5) gotowość podnoszenia kwalifikacji.

 

 1. Warunki pracy:
 1. wymiar czasu pracy – 1 etat
 2. praca biurowa przy komputerze
 3. przewidywany termin zatrudnienia sierpień 2022 r.
 4. wynagrodzenie zgodne z obowiązującym regulaminem wynagradzania
 5. czas pracy: norma dobowa 8 godz. ; przeciętna tygodniowa norma czasu pracyw przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy – 40 godz.
 6. godziny pracy 7.15 – 15.15
 7. miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T. Kościuszki 1– schody,budynek bez windy.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6. Zakres podstawowych wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie dziennika księga główna dla budżetu gminy – organ finansowy (syntetyka),
 2. prowadzenie analityki do kont organu finansowego oraz rejestru dochodów budżetu gminy,
 3.  
 4. sporządzanie kwartalnych i rocznychsprawozdań dochodów zleconych Rb-27 ZZ,
 5. sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN, Rb-UZ,Rb-ST, Rb-50, Rb-PDP,
 6. prowadzenie rodzajowej ewidencji księgowej majątku Gminy wedługklasyfikacji rodzajowej środków trwałych (ewidencji analitycznej do konta 011, 013 tj. ksiąg środków trwałych i wyposażenia oraz rozliczanieinwentaryzacji) oraz sporządzanie sprawozdań ze środków trwałych do GUS,
 7. sporządzanie rocznego bilansu wykonania budżetu,
 8. przekazywanie środków finansowych na poszczególne konta bankowe jednostek budżetowych, zgodnie z planem i harmonogramem realizacji budżetu,
 9. ewidencja księgowa spłacanych i zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczeki obligacji,
 10. sporządzanie pliku JPK_V7M na podstawie rejestru sprzedaży i zakupów VAT oraz plików JPK_V7M otrzymanych od jednostek podległych, jego scalanie i przesyłanie do właściwego Urzędu Skarbowego.

 

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu)
 3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające staż pracy tj. świadectwa pracy lub w razie pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie
 4. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodnośćz oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 5. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie, korzystaniu w pełni z praw publicznych i że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznegoi umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznychz obowiązkami wynikającymi z odrębnych przepisów
 7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
 8. oświadczenie kandydata, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wolnym stanowisku, o które się ubiega
 9. klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2019 r. poz. 1282 ze zm.).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w sekretariacie Urzędu  lub doręczone listownie w terminie do dnia 2 sierpnia 2022 r. godz. 15.00  - adres: Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu, ul. Stanisława Romanowskiego 1, 28-530 Skalbmierz (sekretariat) w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze : ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu”.

 

7. Informacje dodatkowe:

1. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

2. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej/testu.

3. Kandydaci, których dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru. Dokumenty aplikacyjne mogą odebrać osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T. Kościuszki 1.

5. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.

6. Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane, za ich zgodą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

Skalbmierz, 2022-07-19

 

 

Dokumenty do pobrania

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Agata Pietrzyk
Informację wprowadził:
Małgorzata Sagan
Data wytworzenia:
2022-07-19
Data publikacji:
2022-07-19
Data ostatniej zmiany:
2022-07-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-30 12:27:41, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)