Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Nabór na wolne stanowisko pracy ds. techniczno-kancelaryjnych

Ikona statystyk

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DS. TECHNICZNO-KANCELARYJNYCH

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

  Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu
  ul. T. Kościuszki 1 ; 28-530 Skalbmierz
   
 2. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  4. nieposzlakowana opinia
  5. wykształcenie: wyższe
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
  7. znajomość problematyki samorządu w szczególności:
   • ustawy o samorządzie gminnym
   • znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
   • KPA
     
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. umiejętność pracy w zespole
  2. biegła znajomość obsługi komputera, pakietu Office w tym programów użytkowych takich jak Word, Excel
  3. komunikatywność, samodzielność, sumienność
  4. gotowość podnoszenia kwalifikacji
    
 4. Warunki pracy:
  1. wymiar czasu pracy – 1 etat
  2. praca biurowa przy komputerze
  3. przewidywany termin zatrudnienia – czerwiec2022 r.
  4. wynagrodzenie: zgodne z obowiązującym regulaminem wynagradzania
  5. czas pracy: norma dobowa 8 godz. ; przeciętna tygodniowa norma czasu pracyw przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy – 40 godz.
  6. godziny pracy 7.15 – 15.15
  7. miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T Kościuszki 1, II piętro – schody,budynek bez windy
    
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
   
 6. Zakres podstawowych wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu
  2. prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Urzędu
  3. wykonywanie czynności usługowych związanych z funkcjami reprezentacyjnymiz okazji uroczystych obchodów rocznic państwowych i lokalnych
  4. prowadzenie rejestrów
  5. organizacja zakupów sprzętu biurowego, druków, formularzy,materiałów biurowych,środków czystości i prowadzenie ewidencji tychśrodków
    
 7. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny
  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu)
  3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodnośćz oryginałem) potwierdzające staż pracy tj. świadectwa pracy lub w razie pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie
  4. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodnośćz oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
  5. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie, korzystaniu w pełni z praw publicznych i że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
  6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z odrębnych przepisów
  7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
  8. oświadczenie kandydata, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wolnym stanowisku, o które się ubiega
  9. klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
    

  Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w sekretariacie Urzędu lub doręczone listownie w terminie do dnia 25 maja 2022 r. godz. 9.00 - adres: Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu, ul.T Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz (sekretariat p. nr 8) w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze : ds. techniczno - kancelaryjnych”.

 8. Informacje dodatkowe:
  1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.
  2. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej/testu.
  3. Kandydaci, których dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.  Dokumenty aplikacyjne mogą odebrać osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.
  4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu, ul. T. Kościuszki 1.
  5. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.
  6. Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane, za ich zgodą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
    

Skalbmierz, 2022-05-11

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Agata Pietrzyk
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2022-05-11
Data publikacji:
2022-05-11
Data ostatniej zmiany:
2022-05-31

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-06-29 14:36:08, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)