Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Nabór na wolne stanowisko pracy ds. księgowości podatków i opłat

Ikona statystyk

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKÓW I OPŁAT

 

 1. Nazwa i adres jednostki

         Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu

         ul. T. Kościuszki 1;    

         28-530 Skalbmierz

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie z uwzględnieniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. nieposzlakowana opinia
 5. wykształcenie wyższe magisterskie
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
 7.  

- ustawy o samorządzie gminnym

- ordynacja podatkowa

- kodeksu postępowania administracyjnego

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność pracy w zespole
 2. dobra znajomość obsługi programów komputerowych MS Office, obsługa poczty e-mail oraz obsługa urządzeń biurowych
 3. komunikatywność, samodzielność, sumienność
 4. gotowość podnoszenia kwalifikacji

 

 1. Warunki pracy:
 1. wymiar czasu pracy – 1 etat
 2. praca biurowa przy komputerze
 3. przewidywany termin zatrudnienia -maj 2022 r.
 4. wynagrodzenie - zgodne z obowiązującym regulaminem wynagradzania
 5. czas pracy - norma dobowa 8 godz. ; przeciętna tygodniowa norma czasu pracyw przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy – 40 godz.
 6. godziny pracy - 7.15 – 15.15
 7. miejsce pracy -Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T. Kościuszki 1.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

6. Zakres podstawowych wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Rejestracja i aktualizacja bazy płatników opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 2. Kontrola i przestrzeganie terminowości składania deklaracji.
 3. Księgowanie i egzekucja wpływów z tytułu opłaty za zagospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych.
 4. Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Księgowanie podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych.
 6. Ustalenie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od środków transportuw oparciu o informacje o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach, o których mowa w przepisach dotyczących postępowań o podatkach i opłatach lokalnych.
 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie podatku od środków transportowych.
 8. Dokonywanie na bieżąco przypisów i odpisów z tytułu podatku od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Sporządzanie bilansu miesięcznego, półrocznego i rocznego z zakresu podatkówi opłat.
 10. Comiesięczne uzgadnianie wpływów z księgową budżetu z tytułu podatkówi opłat.
 11. Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na w/w podatki, niezwłoczniepoupływie terminu płatności.
 12. . Naliczaniem producentom rolnym należności z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, prowadzenie postępowania w zakresie nienależnie lub pobranego w nadmiernej wysokości zwrotu podatku akcyzowego oraz windykacja tych należności.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu)
 3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodnośćz oryginałem) potwierdzające staż pracy tj. świadectwa pracy lub w razie pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie
 4. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodnośćz oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 5. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie, korzystaniu w pełni z praw publicznych i że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
 6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznychz obowiązkami wynikającymi z odrębnych przepisów
 7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
 8. oświadczenie kandydata, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wolnym stanowisku, o które się ubiega
 9. klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w sekretariacie Urzędu  lub doręczone listownie w terminie do dnia 5 maja 2022 r. godz. 10.00  - adres: Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu, ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz (sekretariat p. nr 8) w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze : ds. księgowości podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu”.

 

7. Informacje dodatkowe:

1. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

2. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej/testu.

3. Kandydaci, których dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.  Dokumenty aplikacyjne mogą odebrać osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T. Kościuszki 1.

5. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.

6. Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane, za ich zgodą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

 

Skalbmierz, 2022-04-14

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Agata Pietrzyk
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2022-04-21
Data publikacji:
2022-04-21
Data ostatniej zmiany:
2022-04-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-24 13:16:42, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)