Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Burmistrz miasta i gminy Skalbmierz ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. drogownictwa

Ikona statystyk

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKALBMIERZ
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
DS. DROGOWNICTWA

1.    Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu
ul. T. Kościuszki 1 ; 28-530 Skalbmierz
2.    Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
3)    niekaralność  za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
4)    wykształcenie: wyższe techniczne
5)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
6)    prawo jazdy kat. B
7)    znajomość  problematyki samorządu w szczególności ustaw:
- o samorządzie gminnym
- kodeksu postępowania administracyjnego
- o drogach publicznych
 - prawo zamówień publicznych
 - o ochronie przyrody

3.    Wymagania dodatkowe:
1)    umiejętność pracy w zespole
2)    biegła znajomość obsługi komputera, pakietu Office w tym programów użytkowych takich jak Word, Excel
3)    gotowość podnoszenia kwalifikacji
4.    Warunki pracy:
1)    wymiar czasu pracy – 1 etat
2)    praca biurowa przy komputerze, praca w terenie
3)    przewidywany termin zatrudnienia – listopad 2020 r.
4)    wynagrodzenie: zgodne z obowiązującym regulaminem wynagradzania
5)    czas pracy: norma dobowa 8 godz. ; przeciętna tygodniowa norma czasu pracy
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy – 40 godz.
6)    godziny pracy 7.15 – 15.15
7)    miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu budynek Urzędu
ul. T. Kościuszki 1, I piętro   – schody,  budynek bez windy.
5.    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
6.    Zakres podstawowych wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem gminnych dróg, ulic, przystanków autobusowych, mostów, placów i parków,
b)    prowadzenie dokumentacji związanej z administrowaniem drogami gminnymi, przystankami, autobusami, mostami oraz organizacją ruchu drogowego, wydawanie decyzji w sprawie lokalizacji zjazdów z dróg gminnych, zajęcia pasa drogowego i opłat za zajęcie pasa drogowego,
c)    prowadzenie spraw związanych z odwodnieniem dróg na terenie gminy,
d)    współpraca z innymi zarządcami dróg na terenie gminy w przedmiocie ich utrzymania,
e)    wydawanie opinii w sprawie projektów zmian organizacji ruchu drogowego,
f)    prowadzenie spraw modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz wykonywanie funkcji zarządcy dróg gminnych,
g)    prowadzenie spraw związanych ze zbiorowym transportem drogowym,
h)    przygotowywanie decyzji dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.
7.    Wymagane dokumenty:
1)    list motywacyjny,
2)    CV – z informacjami: dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, opis dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3)    kserokopie dokumentów  (poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem) potwierdzające staż pracy tj. świadectwa pracy lub w razie pozostawania w zatrudnieniu  zaświadczenie,
4)    kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
5)    oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie, korzystaniu w pełni z praw publicznych i że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie
i przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
6)    oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami,
które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych
z obowiązkami wynikającymi z odrębnych przepisów,
7)    oświadczenie kandydata, że nie posiada przeciwwskazań do wykonywania pracy na wolnym stanowisku, o które się ubiega,
8)    klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
9)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane
i złożone osobiście w sekretariacie Urzędu  lub doręczone listownie w terminie do dnia
28 października 2020 r. godz. 10.00  - adres: Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu,
ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz (sekretariat p. nr 8) w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze :  ds. drogownictwa  w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu”.

8.    Informacja dodatkowa:
1.    Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.
2.    Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej/testu.
3.    Kandydaci, których dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.  Dokumenty aplikacyjne mogą odebrać osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.
4.    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w BIP oraz na tablicy in-formacyjnej urzędu.
5.    Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.
6.    Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane, za ich zgodą, na za-sadach określonych w odrębnych przepisach.


Skalbmierz, 2020-10-13

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Agata Pietrzyk
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2020-10-13
Data publikacji:
2020-10-13
Data ostatniej zmiany:
2020-10-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-11 14:42:57, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)