Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or. 0050.432.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 1 czerwca 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.432.2022

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 1 czerwca 2022 r.

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy
w Skalbmierzu

            Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu stanowiącym załącznik do zarządzenia nr Or. 0050.325.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 11 ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością referatu, samodzielnego stanowiska pracy i jednostek organizacyjnych Gminy:

 • Referat Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 • Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skalbmierzu,
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skalbmierzu,
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalbmierzu,
 • Zespół Placówek Oświatowych w Skalbmierzu,
 • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Topoli.”

 

 1. § 16 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Referat Spraw Obywatelskich

       - Kierownik Referatu

- stanowisko ds. obywatelskich i edukacji”

 

      3. W § 16 w ust. 3 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania  

kryzysowego”.

 

 1. W § 19 wykreśla się pkt 4, 5, 6, 7.

 

 1. Dodaje się § 251 w brzmieniu:

„§ 251. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego należy:

1. W zakresie spraw obronnych:

 1. opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
 2. opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania gminy
  w warunkachzagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 3. sporządzenie i aktualizacja dokumentacji planistycznej w zakresie przygotowania stanowiska kierowania Burmistrza,
 4. opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia Gminy na potrzeby obronne,
 5. opracowywanie i uaktualnienie dokumentacji Stałego Dyżuru,
 6. opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,
 7. planowanie i prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy oraz komórkach organizacyjnych urzędu z zakresu realizacji zadań obronnych,
 8. planowanie i nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obronności,
 9. przygotowanie i udział w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej,
 10. przygotowanie dokumentacji do rejestru osób przewidzianych do kwalifikacji wojskowej.
 1. W zakresie obrony cywilnej:
 1. kierowanie oraz koordynowanie przygotowań do realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej gminy,
 2. opracowanie, aktualizacja oraz realizacja planu obrony cywilnej gminy,
 3. planowanie i organizacja szkoleń i ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej,
 4. tworzenie struktur obrony cywilnej,
 5. planowanie i organizacja szkoleń formacji obrony cywilnej oraz szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
 6. terminowe opracowywanie sprawozdań, meldunków i informacji dotyczących spraw obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego i przesyłanie ich do właściwych adresatów,
 7. opracowanie oraz aktualizacja planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej,
 8. organizacja systemu wykrywania i alarmowania oraz ostrzegania gminy,
 9. prowadzenie i aktualizacja bazy danych Szefa OC,
 10. prowadzenie całokształtu gospodarkimateriałowej na potrzeby obrony cywilnej,
 11. prowadzenie magazynu sprzętu OC, ewidencja i konserwacja posiadanego sprzętu,
 12. planowanie potrzeb materiałowych i środków finansowych na realizację zadań obronnych zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
 13. prowadzenie działalności popularyzacyjnej oraz upowszechniania problematyki obrony cywilnej,
 14. opracowywanie i aktualizacja planu dystrybucji preparatów jodu dla mieszkańców Gminy.
 1. W zakresie zarządzania kryzysowego:
 1. opracowanie oraz aktualizacja planu zarządzania kryzysowego gminy,
 2. planowanie i organizowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania
  na potencjalne zagrożenia,
 3. koordynowanie pracy gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,
 4. opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
 5. prowadzenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 6. współdziałanie z organami prawa i porządku publicznego w zakresie bezpieczeństwa na terenie gminy.
 1. W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
 1. koordynowanie przedsięwzięć ochrony przeciwpożarowej w mieście i gminie,
 2. okresowe analizy zagrożeń pożarowych,
 3. organizowanie okresowych przeglądów indywidualnych gospodarstw rolnych

       w zakresie ochrony p. pożarowej,

 1. analizowanie przygotowania jednostek OSP do zwalczania zagrożeń pożarowych,
 2. planowanie i organizowanie wspólnych ćwiczeń jednostek OSP oraz zawodów strażackich,
 3. planowanie środków finansowych na organizacje i przygotowanie do działań ratowniczych jednostek OSP,
 4. uczestniczenie w inspekcjach gotowości do działań ratowniczych jednostek OSP,
 5. rozliczanie jednostek OSP z paliw,
 6. rozliczanie środków finansowych przypadających na ochronę p. pożarową,
 7. udzielanie pomocy jednostkom OSP w prowadzeniu niezbędnej dokumentacji”.
 1. Przy znakowaniu spraw samodzielne stanowisko używa symbolu OC.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Skalbmierz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-07-08
Data ostatniej zmiany:
2022-07-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-29 14:50:12, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)