Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXI/137/2020 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 października 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skalbmierz

                                                                                                                                                

                                                                                                                          

Uchwała Nr  XXXI/137/2020

Rady Miejskiej w Skalbmierzu

z dnia 29 października 2020 r.

 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skalbmierz

 

                    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

Rada Miejska w Skalbmierzu uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się  Statut Gminy Skalbmierz w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc następujące uchwały :

1) Nr IV/33/03 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 77, poz. 811);

2) Nr VI/52/07 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 182, poz. 2604);

3) Nr XII/104/08 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 03 lipca 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 198, poz. 2653);

4) Nr XXII/108/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2012 r. poz. 2974);

5) Nr XIII/46/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Skalbmierz (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2015 r. poz. 3002);

6) Nr XXXV/170/2018 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Skalbmierz (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 1376).

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

Uzasadnienie

Przyjęcie nowego Statutu Gminy Skalbmierz podyktowane jest dostosowaniem statutu do obecnie obowiązującego stanu prawnego.


Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-01-07
Data publikacji:
2021-01-07
Data ostatniej zmiany:
2021-01-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-11-26 14:09:54, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)