Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz o wydanej decyzji dla stron postępowania dot. „Rozbudowie istniejącej oraz funkcjonującej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanej na terenie działek ewidencyjnych 863 i 939, obręb Skalbmierz.”

Ikona statystyk

Znak sprawy: IZP.6220.5.2020

 

Znak sprawy: IZP.6220.5.2020

Skalbmierz, dnia 16.03.2022 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gmina Skalbmierz

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś,

 

zawiadamiam strony postępowania,

 

o wydanej w dniu 16.03.2022 r. znak: IZP.6220.5.2020 decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowie istniejącej oraz funkcjonującej stacji demontażu pojazdów wycofanych
z eksploatacji, zlokalizowanej na terenie działek ewidencyjnych 863 i 939, obręb Skalbmierz.”,

  •  

O przeprowadzonym postępowaniu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy  Skalbmierz w pok. nr 10 w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku,
w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie
z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, oraz art. 49 k.p.a., strony postępowania są zawiadamiane
o etapach postępowania poprzez obwieszczenia zamieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu, na tablicach ogłoszeń miejscowości na których realizowana będzie inwestycja oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. Zgodnie
z art. 49 ustawy k.p.a. niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

Data podania do publicznej

wiadomości: od 16.03.2022 r.

Sposób podania do publicznej wiadomości: …………………………………………………………….

 

Data podania do publicznej wiadomości: od………………………..do……………………….włącznie.

 

Pieczęć Urzędu:                                                                                Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej:

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Katarzyna Pisarek
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2022-03-16
Data publikacji:
2022-03-16
Data ostatniej zmiany:
2022-03-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-12 14:14:06, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)