Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Ikona statystyk

 

MIASTO I GMINA

SKALBMIERZ   

 

 

KARTA USŁUG NR 10

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Podstawa prawna:

 

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r.  poz.2220 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284)
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu  rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokość świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1497)

 

  1. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity : Dz. U. z 2018r, poz. 2096).

Wykaz potrzebnych

 dokumentów:

 

wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Do wniosku należy dołączyć:
zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
wzór zaświadczenia i oświadczenia określony w załączniku nr 4 i 5 do rozporządzenia,
oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
wzór oświadczenia określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia,
oświadczenia członków rodziny o dochodzie nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

wzór oświadczenia określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia,
zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
wzór oświadczenia określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia,
zaświadczenie właściwego organu gminy, lub nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
wzór oświadczenia określony w załączniku 9 do rozporządzenia,
odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązanych do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową  lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokość wyegzekwowanych alimentów w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem, dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną,  inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

 

 

 

Opłaty:

brak

Miejsce wykonania

usługi:

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalbmierzu, ul. PL.M.C. Skłodowskiej 23,
tel., 413529015

Godziny pracy : poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

Czas realizacji usługi:

wydanie decyzji w ciągu 30 dni

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach  za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Uwagi dodatkowe:

Wniosek należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Ośrodka

Miejsce na notatki

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. oraz jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Pl. M. C. Skłodowskiej 23
28-530 Skalbmierz

Tel : 413529015

mgops_skalbmierz@op.pl

www.mgopsskalbmierz.naszops.pl

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2019-12-12
Data publikacji:
2019-12-12
Data ostatniej zmiany:
2022-01-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-30 12:13:55, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)