Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Ikona statystyk

      

MIASTO I GMINA

SKALBMIERZ   

 

KARTA USŁUG NR 14

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Podstawa prawna:

 

  1. Ustawa z dnia 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” ( Dz. U. z 2016r, poz. 1860).
  2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016r w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2018r. poz. 2096).

Wykaz potrzebnych

 dokumentów:

 

Postępowanie w sprawie o przyznanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w

czasie porodu wszczyna się na podstawie wniosku,  do którego należy dołączyć:

 

- zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii

lub neonatologii;

 

-zaświadczenie lekarskie/zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu − wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia

z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia  potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.

 

Opłaty:

Brak

Miejsce wykonania

usługi:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalbmierzu, ul. PL.M.C. Skłodowskiej 23,

tel., 413529015

Godziny pracy : poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

 

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji w ciągu 30 dni

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu  w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Uwagi dodatkowe:

Wniosek należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Ośrodka lub drogą elektroniczną

Miejsce na notatki

 

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego w/w zaświadczenie przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od

dnia  narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Pl. M. C. Skłodowskiej 23
28-530 Skalbmierz

Tel : 413529015

mgops_skalbmierz@op.pl

www.mgopsskalbmierz.naszops.pl

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2019-12-12
Data publikacji:
2019-12-12
Data ostatniej zmiany:
2022-01-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-30 12:27:41, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)