Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Rejestracja małżeństw

Ikona statystyk

REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW

 

OPIS USŁUGI – osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo osobiście przedkładają dokument tożsamości kierownikowi USC (lub konsulowi). Składają pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody  uniemożliwiające zawarcie małżeństwa określone w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Kierownik urzędu stanu cywilnego na podstawie zapewnienia wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ślub konkordatowy). Akt małżeństwa sporządzany jest po otrzymaniu od duchownego zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego. Złożenie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński  w USC dokonuje się w formie protokołu, który podpisują osoby wstępujące w związek małżeński, świadkowie oraz kierownik USC albo konsul.
Kierownik USC na wniosek przyjmuje oświadczenia poza urzędem stanu cywilnego , w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych.

KOGO DOTYCZY USŁUGA – osób wstępujące w związek małżeński

CZAS REALIZACJI - termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa - jeden miesiąc od dnia złożenia zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ( ślub cywilny).
Zaświadczenie stwierdzające  brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest ważne 6 miesięcy od daty jego złożenia.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • dowód osobisty (do wglądu);
 • odpis aktu urodzenia (z urzędu);
 • dokumenty potwierdzające ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa (z urzędu).

OPŁATY - za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.
                - dodatkowa za ślub poza lokalem USC- 1 000,00 zł.

Jeżeli związek małżeński jest zawierany na terenie innej gminy opłatę skarbową należy wnieść do organu właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.


TRYB ODWOŁAWCZY

 

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma o odmowie wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa lub sporządzenia aktu małżeństwa może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1681 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z  2020
  poz. 1359 ze zm.).

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Stanu Cywilnego w Skalbmierzu
Pl.M.Curie-Skłodowskiej  pokój nr 5.           
                                            
NUMER TELEFONU 413505225

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP www.skalbmierz.eobip.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – od  poniedziałek do piątku od godziny 7:15 do 15:15

INFORMACJE DODATKOWE

 • złożenie pisemnych zapewnień osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC lub konsulem.
 • jeżeli wymagają tego przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy - zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa.
 • jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika - zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.
 • zaświadczenie stwierdzające  brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa sporządzone przez Kierownika USC w przypadku ślubu wyznaniowego ze skutkiem cywilnym.

Cudzoziemiec składa:

 • odpis aktu urodzenia wraz z jego tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 • odpis aktu małżeństwa z adnotacją o sposobie rozwiązania w przypadku osób rozwiedzionych wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 • odpis aktu zgonu współmałżonka wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 • dokument tożsamości.
 • dokument stwierdzający , że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie dokumentu napotka trudności do przezwyciężenia przeszkody , sąd
  w postępowaniu nieprocesowym na wniosek może zwolnić od złożenia tego dokumentu.
 • dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

Opłat można dokonać:
- w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu Pl .M. Curie-Skłodowskiej pokój nr 5
- na konto Bank Spółdzielczy Proszowice O/Skalbmierz 43859700010030030003580002

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Anna Baranowska-Paryż
Informację wprowadził:
Małgorzata Sagan
Data wytworzenia:
2020-05-20
Data publikacji:
2020-05-20
Data ostatniej zmiany:
2023-01-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-03-29 10:26:57, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)