Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Wydanie dowodu osobistego

Ikona statystyk

Wydanie dowodu osobistego.

 

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych,

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego,

3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu,

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 roku sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego,

6. Ustawa z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu Plac Marii Skłodowskiej-Curie; 28-530 Skalbmierz, pokój nr 7

numer telefonu 413529085 wew. 227

poniedziałek - piątek: godz. 7:15 – 15:15

 

Wymagane dokumenty

-Wniosek o wydanie dowodu osobistego (załącznik nr 1)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i zawartych w rejestrze PESEL.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do 12. roku życia można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

- Fotografia

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, patrzącą na wprost, naturalnym wyrazem twarzy, zamkniętymi ustami, twarzą nieprzysłoniętą włosami, widocznymi brwiami, oczami i źrenicami.  

Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie w opisanych wymogów w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5. roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Dokładne wymogi zdjęć opisane są na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustala się na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie, na podstawie posiadanego dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego nie posiada dokumentu, organ gminy ustala jej tożsamość na podstawie danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych. Tożsamość osoby organ gminy może potwierdzić na podstawie innych dokumentów zawierających fotografię, przedłożonych przez osobę, która ubiega się o wydanie dowodu osobistego

Organ gminy, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do obywatelstwa osoby, której ma być wydany dowód osobisty, może potwierdzić te dane w centralnym rejestrze danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego lub może żądać przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.

Od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która ukończyła 12. rok życia, pobiera się odciski palców.

W momencie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego strona może wyrazić  zgodę na przekazanie do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK) imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail.  Wpis do RDK jest dobrowolny i bezpłatny. Odbywa się ponadto wyłącznie za zgodą osoby, której dane mają zostać wpisane do RDK. Każda osoba pełnoletnia, która posiada numer PESEL, a w związku z tym figuruje w rejestrze PESEL może przekazać swoje dane kontaktowe do RDK.  Może to zrobić samodzielnie, w urzędzie miasta lub gminy albo poprzez e-usługi. Osoba uprawniona zdecyduje, które dane kontaktowe przekaże, jak długo będą one przechowywane w RDK, a w razie potrzeby zmieni je lub usunie.

Opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego lub stwierdzenia nieważności wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Informacje dodatkowe

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

- Dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic w/w państw.

- Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Okres ważności dowodów osobistych:

- Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

- Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

- Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.

Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

 • Każdy dowód osobisty wydawany od 4 marca 2019 r. jest e-dowodem i zawiera warstwę elektroniczną.
 • E-dowód ma nowy numer CAN, który służy do połączenia z warstwą elektroniczną dowodu.

 

Warstwa elektroniczna może zawierać 3 certyfikaty:

 1. Certyfikat obecności – jest w każdym dowodzie i jest aktywny. Nie wymaga kodu PIN. Służy do potwierdzenia swojej obecności w wybranych placówkach i urzędach. W przyszłości będzie można za jego pomocą potwierdzić obecność na przykład w placówkach służby zdrowia.
 2. Certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania – jest w dowodzie osoby, która ma pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych w związku z czym jest zamieszczany również w dowodzie małoletnich, którzy ukończyli 13 rok życia. Wymaga aktywacji poprzez ustawienie 4-cyfrowego kodu PIN. Działa tak jak profil zaufany. Służy do logowania się na platformach usługowych – na przykład obywatel.gov.pl. Pozwala też na skorzystanie z e-usług – na przykład na podpisanie wniosku o odpis aktu stanu cywilnego.
 3. Certyfikat podpisu osobistego – jest dostępny na wniosek. W imieniu osób niepełnoletnich taki wniosek składa rodzic. Certyfikat podpisu osobistego wymaga aktywacji poprzez ustawienie 6-cyfrowego kodu PIN. Działa tak jak certyfikat kwalifikowany (podpis elektroniczny). Służy do elektronicznego podpisywania umów i pism. Obie strony – nadawca i odbiorca – muszą się zgodzić na podpisanie dokumentu za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.

- Aby używać e-dowodu w domu, trzeba mieć czytnik i oprogramowanie. Oprogramowanie można pobrać ze strony edowod.gov.pl. Na stronie znajduje się również opis wymagań jakie powinien spełniać czytnik.

-Kody PIN można ustawić w dowolnym urzędzie miasta lub gminy przy odbiorze dokumentu lub w dowolnym czasie po odbiorze. Zmienić kod PIN można samemu w domu. Można to zrobić również w urzędzie.

-Kod PUK służy do odblokowania kodów PIN. Nie ma możliwości otrzymania drugiego kodu PUK. Można natomiast odblokować kody PIN bez kodu PUK w dowolnym urzędzie miasta lub gminy.

-Kod PUK zabiera się do domu. Można go również zostawić w urzędzie i odebrać, gdy będzie potrzebny.

W przypadku zablokowania kodu PIN dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego posiadacz dowodu osobistego może odblokować certyfikat przy użyciu kodu odblokowującego (kod PUK), który otrzymał przy odbiorze dowodu osobistego.

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

- W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator.

- Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku, zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

Za pomocą stacji mobilnej będą obsługiwani mieszkańcy całego powiatu kieleckiego, którzy nie mogą osobiście złożyć wniosku w siedzibie Urzędu.

 • W przypadku, gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w trybie określonym powyżej okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku w organie gminy.
 • Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
 • Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
 • Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która: 1) nie ukończyła 5. roku życia; 2) ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy

 

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego może zgłosić każdy, kto zgubił swój dowód osobisty, tj:

- posiadacz dowodu osobistego;

- rodzic, opiekun albo kurator - w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia);

- pełnomocnik - na podstawie pełnomocnictwa do czynności zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Wymagane Dokumenty

 

Utratę dowodu lub uszkodzenie można również zgłosić przez Internet na stronie obywatel.gov.pl. Do dokonania w/w czynności niezbędny jest profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny albo podpis osobisty.

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Jeżeli istnieje podejrzenie, że twoje dane osobowe (w tym seria i numer dowodu osobistego zostały wykorzystane w nieuprawniony sposób - np. ktoś zaciągnął na twoje dane kredyt w banku albo podpisał umowę z operatorem telekomunikacyjnym – kradzież tożsamości), możesz zgłosić osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (załącznik nr 3) opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem zgłaszającego, a w przypadku formularza złożonego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej – kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty
 • dowód osobisty.

Zawieszenie certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego - dotyczy jedynie e-dowodu

W przypadku braku pewności, czy dowód został definitywnie utracony można go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Po tym okresie, jeśli nie zostanie wycofane zawieszenie, dowód straci ważność. Można to zrobić osobiście w dowolnym urzędzie gminy lub przez Internet - kierując wniosek do organu, który wydał dowód (zgłoszenie zawieszenia certyfikatów - załącznik nr 4; zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów – załącznik nr 5).

Dla dziecka do 18. roku życia lub innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej zawiesić dowód lub cofnąć zawieszenie może rodzic, opiekun, kurator lub pełnomocnik na mocy pełnomocnictwa szczególnego. Kurator i pełnomocnik do zgłoszenia dołączają odpowiednio: pełnomocnictwo lub dokument stwierdzający ustalenie kurateli; w zgłoszeniu elektronicznym - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

 1. Załączniki
 • Załącznik Nr 1 – Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • Załącznik Nr 2 – Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 • Załącznik Nr 3 – Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
 • Załącznik Nr 4 – Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
 • Załącznik Nr 5 - Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
 • Załącznik Nr 6 – klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2020-04-16
Data publikacji:
2020-04-16
Data ostatniej zmiany:
2021-12-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-29 14:50:12, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)