Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2022–2030

Ikona statystyk

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/179/21 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2022–2030 oraz zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2022–2030:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2022–2030

 

Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2022–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 17.12.2021 r. do dnia 23.01.2022 r.

Projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2022–2030 podlega obowiązkowo konsultacjom:

 1. z mieszkańcami gminy,
 2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 3. z sąsiednimi gminami i ich związkami,
 4. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dodatkowo, Gmina Skalbmierz włącza w proces konsultacji społecznych następujące podmioty:

 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”,
 2. Powiat Kazimierski.

Do podmiotów wskazanych w pkt. 3-6 wysłane zostały pisma informujące o konsultacjach.

 

Konsultacje prowadzone są w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@skalbmierz.eu wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Gminy”.
  • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Gminy”.
  • bezpośrednio do budynku Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w godzinach pracy Urzędu.
 2. Spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej na stronie internetowej gminy (www.skalbmierz.eu) i stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.skalbmierz.eobip.pl) oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
 3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz.

            Formularz konsultacyjny oraz projekt dokumentu dostępne są od dnia 17.12.2021 r.:

 • w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, w godzinach pracy Urzędu;
 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Skalbmierz (www.skalbmierz.eu) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.skalbmierz.eobip.pl).

 

            Zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminie 30 dni po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, w tym ustosunkowanie się do wniesionych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie opublikowane będzie na oficjalnej stronie internetowej Gminy Skalbmierz (www.skalbmierz.eu) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.skalbmierz.eobip.pl).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Ewa Pozłótka
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-12-17
Data publikacji:
2021-12-17
Data ostatniej zmiany:
2021-12-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-17 14:48:, zmian dokonał(a): pszmigiel

WCAG 2.0 (Level AA)