Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu a sprzedaż nieruchomości

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.348.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 26 października 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości, oraz ustalenia ceny wywoławczej i określenia wysokości wadium.


         Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 38 ust. 1 i art. 67 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), § 3 pkt. 1, § 4 pkt.2, § 6 pkt. 1 i 5a i § 14  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1490) zarządzam, co następuje:

 

        § 1.1. Ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 1 m. Skalbmierz oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 803/2 o powierzchni 0,2552 ha. 

               2. Ustalam cenę wywoławczą na przetarg w wysokości netto:
128 500,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.          
               3. Ustalam wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
        § 2.1. Ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 1 m. Skalbmierz oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 803/3 o powierzchni 0,1556 ha. 

               2. Ustalam cenę wywoławczą na przetarg w wysokości netto:
80 500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.          
               3. Ustalam wadium w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
         § 3. Ustalam termin przetargu na dzień 10 grudnia 2021 r.

         § 4.1. Ogłoszenie o przetargu należy podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz, na tablicach ogłoszeń znajdujących się w sołectwach, na stronach internetowych ,,www.skalbmierz.eu” i ,,www.skalbmierz.eobip.pl”. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
               2. Ogłoszenie o przetargu należy zamieścić w prasie „Echo Dnia”. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr Or.0050.348.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 26 października 2021 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

NIERUCHOMOŚĆ I.
1. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów: nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 803/2 o powierzchni 0,2552 ha., położona w obrębie 0001
m. Skalbmierz stanowiąca własność Gminy Skalbmierz na podstawie księgi wieczystej
nr KI1I/00025003/6. 
2. Powierzchnia nieruchomości:  powierzchnia działki oznaczonej numerem 803/2 wynosi 0,2552 ha., (opis użytku: N – 0,2552 ha.)

3. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 803/2 położona jest w miejscowości Skalbmierz przy ul. Republiki Partyzanckiej. Teren obecnie jest zakrzaczony i porośnięty trawą. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa, usługowa, rzeka Szarbiówka oraz tereny użytkowane rolniczo. Kształt działki nieregularny przybliżony do wieloboku. Dojazd do nieruchomości drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej.     
4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania:  z dniem 1 stycznia
2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Skalbmierz dla nieruchomości objętej sprzedażą. Dla działki nr 803/2 została wydana decyzja Nr 32/2020
o warunkach zabudowy znak:IZP.6730.1.32.2020 z dnia 19.10.2020 r. ustalająca warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z realizacją urządzeń budowlanych, niezbędnych do użytkowania budynku zgodnie z przeznaczeniem, w tym bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne.        

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określa się.

6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
Nieruchomość sprzedawana jest na własność.
7. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.

8. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy.

9. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

10. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność zgodnie z Uchwałą
Nr XLI/201/2021 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej
w obrębie 1 m. Skalbmierz.

11. Cena wywoławcza nieruchomości na przetarg wynosi netto: 128.500,00 zł.  
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.           
12. Obciążenia na nieruchomości: nieruchomość nie jest obciążona.  

13. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nie dotyczy.

14. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2021 r.
o godz. 1000 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T. Kościuszki 1.
15. Wysokość wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia:
Warunkiem
uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000 zł przelewem na
konto Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w Banku Spółdzielczym Proszowice oddział
Skalbmierz nr 32 85970001 0030 0300 0358 0006 w taki sposób aby w dniu 6 grudnia 2021 r. znajdowały się na rachunku bankowym Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz. 

16. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.

 

NIERUCHOMOŚĆ II.
1. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów: nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 803/3 o powierzchni 0,1556 ha., położona w obrębie 0001
m. Skalbmierz stanowiąca własność Gminy Skalbmierz na podstawie księgi wieczystej
nr KI1I/00025003/6. 
2. Powierzchnia nieruchomości:  powierzchnia działki oznaczonej numerem 803/3 wynosi 0,1556 ha., (opis użytku: N – 0,1556 ha.)

3. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 803/3 położona jest w miejscowości Skalbmierz przy ul. Republiki Partyzanckiej. Teren obecnie jest zakrzaczony i porośnięty trawą. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa, usługowa, rzeka Szarbiówka oraz tereny użytkowane rolniczo. Kształt działki nieregularny przybliżony do wieloboku. Dojazd do nieruchomości drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej.    
4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania:  z dniem 1 stycznia
2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Skalbmierz dla nieruchomości objętej sprzedażą. Dla działki nr 803/3 została wydana decyzja Nr 33/2020
o warunkach zabudowy znak:IZP.6730.1.33.2020 z dnia 19.10.2020 r. ustalająca warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z realizacją urządzeń budowlanych, niezbędnych do użytkowania budynku zgodnie z przeznaczeniem, w tym bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne.        

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określa się.

6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
Nieruchomość sprzedawana jest na własność.
7. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.

8. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy.

9. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

10. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność zgodnie z Uchwałą
Nr XLI/201/2021 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej
w obrębie 1 m. Skalbmierz.

11. Cena wywoławcza nieruchomości na przetarg wynosi netto: 80.500,00 zł.  
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.           
12. Obciążenia na nieruchomości: nieruchomość nie jest obciążona. 

13. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nie dotyczy.

14. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2021 r.
o godz. 1030 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T. Kościuszki 1.
15. Wysokość wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia:
Warunkiem
uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8.000 zł przelewem na
konto Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w Banku Spółdzielczym Proszowice oddział
Skalbmierz nr 32 85970001 0030 0300 0358 0006 w taki sposób aby w dniu 6 grudnia 2021 r. znajdowały się na rachunku bankowym Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz. 

16. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.

 

Pozostałe informacje:
1. Uczestnik przetargu ustalony, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina Skalbmierz może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
2. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

3. Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz.
4. Osobom, które w drodze przetargu nie dokonały zakupu w/w nieruchomości wniesione wadium zwraca się bez oprocentowania na wskazany rachunek bankowy w terminie trzech
dni roboczych od daty zakończenia przetargu.
5. Nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic,
przez co gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie
i wyłączny koszt kupującego.

6. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży obciążają w całości nabywcę nieruchomości.
7. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania tego uczestnika powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przetargu. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
9. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć:
- Oświadczenie oferenta na zgodę o przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia przetargu;
- Oświadczenia oferenta wyrażającą zgodę na opublikowanie w informacji o wyniku przetargu jego imienia i nazwiska.

10. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

11. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
12. Do oferentów cudzoziemców zastosowania mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.            Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Dodatkowych informacji w sprawie nabycia nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz ul. T. Kościuszki 1, pokój nr 3, tel. (041) 3529085 wew. 213.

 

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr Or.0050.348.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 26 października 2021 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:
I. nieruchomości położonej w obrębie 0001 m. Skalbmierz  oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 803/2 o powierzchni 0,2552 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie księgi wieczystej nr KI1I/00025003/6. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto: 128.500 zł. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.           

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2020r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. Kościuszki 1.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000 zł na konto Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w Banku Spółdzielczym Proszowice Oddział Skalbmierz Nr 32 8597 0001 0030 0300 0358 0006 w taki sposób aby w dniu 6 grudnia 2021 r. znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu.

II. nieruchomości położonej w obrębie 0001 m. Skalbmierz  oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 803/3 o powierzchni 0,1556 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie księgi wieczystej nr KI1I/00025003/6. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto: 80.500 zł. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.           

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2020r. o godz. 1030 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. Kościuszki 1.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8.000 zł na konto Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w Banku Spółdzielczym Proszowice Oddział Skalbmierz Nr 32 8597 0001 0030 0300 0358 0006 w taki sposób aby w dniu 6 grudnia 2021 r. znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu.

 

Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz oraz opublikowana na strona internetowych:,,www.skalbmierz.eu” i ,,www.skalbmierz.eobip.pl”.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz
ul. T. Kościuszki 1, pokój Nr 3, tel. (41) 3529085 wew. 213.

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Mirosław Skóra
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-10-29
Data publikacji:
2021-10-29
Data ostatniej zmiany:
2021-10-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-17 14:48:, zmian dokonał(a): pszmigiel

WCAG 2.0 (Level AA)