Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Ikona statystyk

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

2. Karta Informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego);
5.) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
1);Karta informacyjna przedsięwzięcia zawiera podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane, takie jak:

a) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia,
b) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy  sposób ich wykorzystywania i pokrycia szatą roślinną,
c) rodzaj technologii,
d) ewentualne warianty przedsięwzięcia,
e) przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych
    wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
f) rozwiązania chroniące środowisko,
g) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy     zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
h) możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko,
i) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie    przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

3. Raport o oddziaływaniu na środowisko spełniający wymogi art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust.1 pkt.1 tej ustawy (w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych) *

4. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany     teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich

5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał     pełnomocnictwa

7. oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1839 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych pokój 10 od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 do 15.15, (041) 35 29 085 w.220

Termin załatwienia sprawy:
po uzyskaniu opinii i uzgodnień organów pomocniczych

 

Opłaty skarbowe:

- od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 205,00 zł
- od pełnomocnictwa - 17,00 zł

wnoszona jest przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji, gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu  lub na rachunek bankowy

nr rachunku w BS Proszowice O/Skalbmierz

43 85970001 0030 0300 0358 0002

Informacje dodatkowe:

- Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich,
a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.


*Kartę informacyjną przedsięwzięcia załącza się do wniosku dla przedsięwzięć z grupy II
(tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia).
Raport dołącza się do wniosku tylko dla przedsięwzięć z grupy I (tj. mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2009-09-08
Data publikacji:
2009-09-08
Data ostatniej zmiany:
2020-10-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-09-27 15:04:49, zmian dokonał(a): Małgorzata Kozioł

WCAG 2.0 (Level AA)