Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Decyzja o warunkach zabudowy oraz Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ikona statystyk

Od dnia 03.01.2022 r. obowiązuje nowy wzór wniosku zgodny z Rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (Dz. U. z 2021, poz. 2462).

 

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
28-530 Skalbmierz
ul. T. Kościuszki 1
tel. 41 3529 085 wew. 220
e-mail: sekretariat@skalbmierz.eu
www.skalbmierz.eu

 

Podstawa prawna

  • Art. 4 ust.2 pkt 2, art. 59 ust. 1 i 2, art. 60 ust. 1 i 1a, art. 64 ust. 2 oraz art. 52 i  53 ust. 3-5 , w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.741 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek powinien zawierać :

  1) mapę zasadniczą lub, w przypadku jej braku, ewidencyjną, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;, w postaci:

    a) elektronicznej - w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo

    b) papierowej;

  1a) określenie granic terenu objętego wnioskiem;

  2) charakterystykę inwestycji, obejmującą;
b) charakterystykę inwestycji, obejmującą :
- określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów;
- określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
- określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;
c) określenie powierzchni sprzedaży w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego.
2.  Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej lub zasadniczej (nie mylić z kserokopią) potwierdzona oryginalną pieczęcią urzędową, obejmująca min. 3-krotność szerokości frontu działki z każdej strony działki, celem sporządzenia analizy urbanistyczno – architektonicznej.
3. Wypisy z ewidencji gruntów na działkę, której dotyczy wniosek oraz działki sąsiednie.
4.   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami.
5. W przypadku działania przez pełnomocnika albo prokurenta – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy albo dokument stwierdzający udzielenie prokury.
6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej – oryginał  (jeśli jest wymagana).

Opłaty

  • od decyzji o warunkach zabudowy – 598,00 zł, bez względu na rodzaj inwestycji. Od opłaty zostaje zwolniona wyłącznie decyzja wydawana na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego dotyczy, bez względu na rodzaj inwestycji.
  • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo prokury – 17,00 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz lub
w kasie Urzędu (pokój nr 4).

Numer  rachunku bankowego,  na  który  należy  dokonywać  wpłaty  należnej  opłaty  skarbowej : 43 8597 0001 0030 0300 0358 0002.

Czas realizacji usługi

- do 21 dni (dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych do 70 m2);

- pozostałe do 90 dni

- do 65 dni (cele publiczne)

Miejsce załatwiania sprawy

  • Nr pokoju: 10
  • Nr tel.: 41 3529 085 wew. 220
  • Godziny pracy: Poniedziałek - piątek 7.15 - 15.15.

Tryb odwoławczy

  • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji stronie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Ewelina Książek
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2022-01-14
Data publikacji:
2022-01-14
Data ostatniej zmiany:
2022-01-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-30 12:27:41, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)