Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.336.2021 z dnia 24 września 2021

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.336.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 24 września 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do

sprzedaży wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

           Wykaz ten podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Skalbmierzu oraz na stronach internetowych Urzędu na okres 21 dni licząc od dnia 30 września 2021 r.

§ 3.

Informację o wywieszeniu wykazu należy zamieścić w gazecie ,,Echo Dnia”, oraz przekazać sołtysom z terenu gminy Skalbmierz. Treść informacji stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 





 

 

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr Or.0050.336.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 24 września 2021 r.

 

WYKAZ NIEUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY


NIERUCHOMOŚĆ I
1. oznaczenie nieruchomości
: nieruchomość położona w obrębie 0001 m. Skalbmierz   
    oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 803/2 o powierzchni 0,2552 ha.

2. powierzchnia nieruchomości:  Powierzchnia działki oznaczonej numerem 803/2 wynosi
0,2552 ha., (opis użytku: N – 0,2552 ha.).    

3. właściciel: Gmina Skalbmierz – Księga Wieczysta nr KI1I/00025003/6.

4. opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 803/2 położona jest w miejscowości Skalbmierz przy ul. Republiki Partyzanckiej. Teren obecnie jest zakrzaczony i porośnięty trawą. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa, usługowa, rzeka Szarbiówka oraz tereny użytkowane rolniczo. Kształt działki nieregularny przybliżony do wieloboku. Dojazd do nieruchomości drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej.  

5. przeznaczenie nieruchomości: z dniem 1 stycznia 2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Skalbmierz dla nieruchomości objętej sprzedażą.
Dla działki nr 803/2 została wydana decyzja Nr 32/2020 o warunkach zabudowy znak:IZP.6730.1.32.2020 z dnia 19.10.2020 r. ustalająca warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z realizacją urządzeń budowlanych , niezbędnych do użytkowania budynku zgodnie z przeznaczeniem, w tym bezodpływowego zbiornika
na ścieki sanitarne.  

6. Zagospodarowanie nieruchomości: Zagospodarowanie nieruchomości zgodne
z decyzją o warunkach zabudowy przez właściciela działki nr ewid. 803/2.    

7. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie ustala się.

8. Cena nieruchomości: cena nieruchomości wynosi netto: 128 493,00 zł. Do ceny sprzedaży nieruchomości może zostać doliczony podatek VAT.  

9. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.

10. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.

11. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy.

12. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

13. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność zgodnie z Uchwałą
      Nr XLI/201/2021 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie
      sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej

      w obrębie 1 m. Skalbmierz.

14. Termin do złożenia wniosku, przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
       nieruchomośc
i na podstawie art. 34 ust. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
       nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990): nie dotyczy.

 

NIERUCHOMOŚĆ II

1. oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w obrębie 0001 m. Skalbmierz  
    oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 803/3 o powierzchni 0,1556 ha.

2. powierzchnia nieruchomości:  Powierzchnia działki oznaczonej numerem 803/3 wynosi
0,1556 ha., (opis użytku: N – 0,1556 ha.).   

3. właściciel: Gmina Skalbmierz – Księga Wieczysta nr KI1I/00025003/6.

4. opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 803/3 położona jest w miejscowości Skalbmierz przy ul. Republiki Partyzanckiej. Teren obecnie jest zakrzaczony i porośnięty trawą. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa, usługowa, rzeka Szarbiówka oraz tereny użytkowane rolniczo. Kształt działki nieregularny przybliżony do wieloboku. Dojazd do nieruchomości drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej.   

5. przeznaczenie nieruchomości: z dniem 1 stycznia 2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Skalbmierz dla nieruchomości objętej sprzedażą.
Dla działki nr 803/3 została wydana decyzja Nr 33/2020 o warunkach zabudowy znak:IZP.6730.1.33.2020 z dnia 19.10.2020 r. ustalająca warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z realizacją urządzeń budowlanych , niezbędnych do użytkowania budynku zgodnie z przeznaczeniem, w tym bezodpływowego zbiornika
na ścieki sanitarne.   

6. Zagospodarowanie nieruchomości: Zagospodarowanie nieruchomości zgodne
z decyzją o warunkach zabudowy przez właściciela działki nr ewid. 803/3.        

7. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie ustala się.

8. Cena nieruchomości: cena nieruchomości wynosi netto: 80.165,00 zł.
Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT. 

9.  Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.

10. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.

11. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy.

12. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

13. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność zgodnie z Uchwałą
      Nr XLI/201/2021 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie
      sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej

      w obrębie 1 m. Skalbmierz.

14. Termin do złożenia wniosku, przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
       nieruchomośc
i na podstawie art. 34 ust. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
       nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990): nie dotyczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr Or.0050.336.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 24 września 2021 r.

 

 

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

 

    działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późń. zm.) informuje że w dniu
30 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu oraz na stronach internetowych urzędu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych
w miejscowości Skalbmierz stanowiących własność Gminy Skalbmierz przeznaczonych do sprzedaży.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu,
pok. Nr 3 lub telefonicznie pod nr. tel. (041) 3529085 w. 213

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Mirosław Skóra
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-09-30
Data ostatniej zmiany:
2021-09-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-11-26 14:09:54, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)