Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

2022-07-20
Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe na wykonanie czynności rozgraniczających

Znak:GKRiOŚ.271.1.2022

Skalbmierz 2022-07-20

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 • Zamawiający:
  Gmina Skalbmierz
  ul. Kościuszki 1
  28-530 Skalbmierz
  NIP 605-002-00-60   
 • Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie usługi:
  1. wykonanie czynności technicznych rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0006 Grodzonowice jako działka nr 65 z działką nr 66.
  2. wykonanie czynności technicznych rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0006 Grodzonowice jako działka nr 50 z działką nr 51.
  3. wykonanie czynności technicznych rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0006 Grodzonowice jako działka nr 119/1 z działką nr 119/2.
  4. wykonanie czynności technicznych rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0006 Grodzonowice jako działka nr 120/1 z działką nr 120/2.
  5. wykonanie czynności technicznych rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 3 m. Skalbmierz jako działka nr 153 z działką nr 154.
 • Termin wykonania zamówienia:
  Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.10.2022 r.
 • Opis sposobu przygotowania oferty:
  Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być opatrzona pieczątką, posiadać datę jej sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez wykonawcę.
 • Miejsce i termin składania ofert:
  Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, na adres mailowy sekretariat@skalbmierz.eu lub też dostarczona osobiście na adres Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz do dnia 28.07.2021 r. do godz. 1200.
 • Kryterium wyboru oferty:
  Kryterium wyboru oferty będzie cena – 100%. Oferty będą rozpatrywane oddzielnie dla każdego punktu.
 • Unieważnienie postępowania:
  Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

Pliki do pobrania:

- wzór formularza ofertowego.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Mirosław Skóra
Informację wprowadził:
Małgorzata Sagan
Data wytworzenia:
2022-07-20
Data publikacji:
2022-07-20
Data ostatniej zmiany:
2022-07-20
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-01-27 12:13:30, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)