Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

2022-01-27
Ikona statystyk

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Kózki

Zarządzenie Nr Or.0050.387.2022

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 26  stycznia 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości, oraz ustalenia ceny wywoławczej i określenia wysokości wadium.


         Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1 i art. 67 ust. 2 pkt. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), § 3 pkt. 1, § 4 pkt. 2, § 6 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2213) zarządzam, co następuje:

 

        § 1. 1. Ogłaszam drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kózki oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 52 i 53 o powierzchni 0,50 ha. 

               2. Ustalam cenę wywoławczą na drugi przetarg w wysokości netto:
25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT.
               3. Ustalam wadium w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
         § 2. Ustalam termin przetargu na dzień 4 marca 2022 r.

         § 3. Ogłoszenie o przetargu należy podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz, na tablicach ogłoszeń znajdujących się w sołectwach, na stronach internetowych ,,www.skalbmierz.eu” i ,,www.skalbmierz.eobip.pl”. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Mirosław Skóra
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-01-27
Data ostatniej zmiany:
2022-01-27
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-05 10:49:30, zmian dokonał(a): pszmigiel

WCAG 2.0 (Level AA)