Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz


2003-06-30

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 30/03

 

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia  10 czerwca 2003r

 

 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta  i Gminy.

 

 

         Na podstawie art. 33 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

 

Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędowi Miasta i Gminy w Skalbmierzu stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

§ 2.

 

Z dniem wejścia w życie zarządzenia traci moc Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu  zatwierdzony uchwałą Nr XXI/157/01 z dnia 29 czerwca 2001r.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2004-12-28

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

2004 r.
2005-01-07

R E G U L A M I N

2 0 0 4 r.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-04-03 14:24:41, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)