Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystykSkalbmierz:

Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły podstawowej i Gimnazjum w Skalbmierzu w roku szkolnym 2010/2011
Numer ogłoszenia: 224610 - 2010; data zamieszczenia: 26.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skalbmierz , ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3529085, faks 041 3529085 w. 232.

 • Adres strony      internetowej zamawiającego: www.skalbmierz.eobip.pl www.skalbmierz.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły podstawowej i Gimnazjum w Skalbmierzu w roku szkolnym 2010/2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skalbmierzu w roku szkolnym 2010/2011 we wszystkie dni nauki szkolnej tj.186 dni obejmujący następujące miejscowości: Zadanie I - przywóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Skalbmierzu z miejscowości: Szarbia Zwierzyniecka, Podgaje, Rosiejów, Tempoczów Kolonia. Liczba dzieci - 24 Długość trasy - 21 km Mapka trasy w załączeniu Na mapce kurs zaznaczony kolorem żółtym. Zadanie II - przywóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Skalbmierzu z miejscowości: Szarbia Zwierzyniecka, Podgaje, Rosiejów, Tempoczów Kolonia. Liczba dzieci - 37 Długość trasy 21 km Mapka w załączeniu Na mapce kurs zaznaczony kolorem żółtym Zadanie III - - przywóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Skalbmierzu z miejscowości: Małoszów, Bolowiec, Zakrzów. Liczba dzieci - 39 Długość trasy - 19 km Mapka w załączeniu Na mapce kurs zaznaczony kolorem czerwonym. Zadanie IV - przywóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Skalbmierzu z miejscowości: Kózki, Przybenice, Bełzów, Boszczynek, Szczekarzów. Liczba dzieci - 20 Długość trasy - 19 km Mapka w załączeniu Na mapce kurs zaznaczony kolorem granatowym. Zadanie V - przywóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Skalbmierzu z miejscowości: Tempoczów Rędziny, Baranów. Liczba dzieci - 42 Długość trasy- 15,2 km Mapka w załączeniu Na mapce kurs zaznaczony kolorem zielonym. Zadanie VI - przywóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Skalbmierzu z miejscowości: Szarbia Zwierzyniecka, Podgaje, Rosiejów, Tempoczów Kolonia. Liczba dzieci - 43 Długość trasy - 21 km Mapka w załączeniu Na mapce kurs zaznaczony kolorem żółtym. Zadanie VII - odwóz dzieci z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Skalbmierzu do miejscowości: Małoszów, Bolowiec, Zakrzów. Liczba dzieci - 39 Długość trasy - 19 km Mapka w załączeniu Na mapce kurs zaznaczony kolorem czerwonym. Zadanie VIII - odwóz dzieci z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Skalbmierzu do miejscowości: Małoszów, Bolowiec, Zakrzów. Liczba dzieci - 24 Długość trasy - 19 km Mapka w załączeniu Na mapce kurs zaznaczony kolorem czerwonym. Zadanie IX - odwóz dzieci z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Skalbmierzu do miejscowości: Szarbia Zwierzyniecka, Podgaje, Rosiejów, Tempoczów Kolonia. Liczba dzieci - 37 Długość trasy - 21 km Mapka w załączeniu Na mapce kurs zaznaczony kolorem żółtym. Zadanie X - odwóz dzieci z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Skalbmierzu do miejscowości: Szarbia Zwierzyniecka, Podgaje, Rosiejów, Tempoczów Kolonia. Liczba dzieci - 43 Długość trasy - 21 km Mapka w załączeniu Na mapce kurs zaznaczony kolorem żółtym. Zadanie XI - odwóz dzieci z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Skalbmierzu do miejscowości: Drożejowice, Grodzonowice, Sielec Kolonia Liczba dzieci - 28 Długość trasy - 17,2 km Mapka w załączeniu Na mapce kurs zaznaczony kolorem seledynowym. Godziny przywozów i odwozów określono w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności i potrzeb Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmiany określonych godzin..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu      oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przedmiot zamówień      uzupełniających może stanowić zlecenie dodatkowych kursów

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się      udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Wykonawca musi złożyć oświadczenie że posiada uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia - (załącznik nr 2) do SIWZ. Ocena ww. warunku w postępowaniu ozamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia - nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Posiadający wiedzę i doświadczenie lub przedstawiający pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Wykonawca musi złożyć oświadczenie że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia - (załącznik nr 2) do SIWZ. Ocena ww. warunku w postępowaniu ozamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia - nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Dysponujący potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiający pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Wykonawca musi złożyć oświadczenie że posiada potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia - (załącznik nr 2) do SIWZ. Ocena ww. warunku w postępowaniu ozamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia - nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Wykonawca musi złożyć oświadczenie że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - (załącznik nr 2) do SIWZ. Ocena ww. warunku w postępowaniu ozamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli       odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku       podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,       wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania       wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia       albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w       zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono       upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu       składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie       zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek       na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane       prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności       lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony       nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o       dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo       składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o       zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem       terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o       udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony formularz OFERTOWY, stanowiący (załącznik nr 1) do specyfikacji, 2) parafowany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3) dowody rejestracyjne pojazdów - kserokopie 4) ubezpieczenie oc - kserokopie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 2 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3 Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy: a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. zmian stawki VAT), b) terminu realizacji zamówienia - jeżeli zmiana terminu realizacji zamówienia będzie korzystna dla Zamawiającego lub konieczność zmiany terminu wynika ze zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, których nie dało się przewidzieć przy zawieraniu umowy, c) zmiany zaistniałe z przyczyn organizacyjnych np.: zmiana danych teleadresowych, zmiana nr konta i innych danych podmiotowych 4. Warunkiem zmiany postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod warunkiem nieważności w formie aneksu do umowy. 5 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skalbmierz.eobip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz pokój nr 8..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

 

 

 

/-/Burmistrz

     Michał Markiewicz

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2010-07-26
Data publikacji:
2010-07-26
Data ostatniej zmiany:
2010-07-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-01-27 12:13:30, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)