Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Skalbmierz:

Szkolny Plac zabaw Dla Dzieci w ramach realizacji programu Radosna Szkoła
Numer ogłoszenia: 210810 - 2010; data zamieszczenia: 15.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skalbmierz , ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3529085, faks 041 3529085 w. 232.

 • Adres strony      internetowej zamawiającego: www.skalbmierz.eobip.pl www.skalbmierz.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolny Plac zabaw Dla Dzieci w ramach realizacji programu Radosna Szkoła.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy: 1. Plac zabaw dla dzieci (ogólnie dostępny) + ogrodzenie placu, obsadzenie krzewami, 2. Wyposażenie placu zabaw..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu      oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje      możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż      50% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6.      Przedmiot zamówień uzupełniających może stanowić wyposażenie w inne      elementy placu zabaw.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium 1. Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 3 000,00 zł. 2. Wadium winno być wniesione w formie określonej w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Oryginał dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w gotówce, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem Szkolny Plac Zabaw Dla Dzieci w ramach realizacji programu Radosna Szkoła BID.341/11/2010 na następujące konto: BS Proszowice O/Skalbmierz Nr 32 8597 0001 0030 0300 0358 0006 4. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach niż pieniądze, oryginał zabezpieczenia należy przedłożyć w ofercie. 5. Zwrot (względnie utrata) wadium następuje na warunkach określonych w art. 46 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się      udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Wykonawca musi złożyć oświadczenie że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - (załącznik nr 2) do SIWZ. Ocena ww. warunku w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia - nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Posiadający wiedzę i doświadczenie lub przedstawiający pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Wykonawca musi złożyć oświadczenie że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia - (załącznik nr 2) do SIWZ. Ocena ww. warunku w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia - nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Dysponujący potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiający pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Wykonawca musi złożyć oświadczenie że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - (załącznik nr 2) do SIWZ. Ocena ww. warunku w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia - nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Wykonawca musi złożyć oświadczenie że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - (załącznik nr 2) do SIWZ. Ocena ww. warunku w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do       wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie       ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków       o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia       działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i       wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu       potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki       budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu       zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,       kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami       na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia       niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez       nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w       wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy       nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny       dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od       odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej       z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli       odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku       podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,       wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania       wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia       albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie       art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika       urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem       podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,       odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w       całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej       niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do       udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu       Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego       potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na       ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał       przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty       zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji       właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem       terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o       udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono       upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu       składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie       zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek       na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane       prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności       lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -       wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania       wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia       albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o       zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem       terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o       udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony formularz OFERTOWY, stanowiący (załącznik nr 1) do specyfikacji, 2. uproszczony kosztorys ofertowy - w ujęciu kosztów zaproponowanym przez Zamawiającego (z podziałem na poszczególne przedmiary) 3. parafowany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie stanowiącym (załącznik Nr 7) do niniejszej specyfikacji. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy: a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. zmian stawki VAT), b) co do terminu wykonania prac objętych umową, terminu wykonania odbioru robót oraz zasad wypłaty wynagrodzenia wykonawcy (lecz nie jego wysokości) w następujących przypadkach: - z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania prac - z powodu ujawnienia się wad projektowych powodujących wstrzymanie prac do czasu ich usunięcia - z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o roboty budowlane, a nie wynikających z wad projektu budowlanego wykonywanego w ramach tej samej umowy przez wykonawcę robót budowlanych - z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym: * powodujących konieczność wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne i faktyczne nakazane prawem nie występujące w dacie zawarcia umowy chyba, że ww. zmiany prawa winny być znane stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie) * dotyczących zasad rozliczeń stron umowy c) co do osób reprezentujących strony w procesie budowlanym (kierownik budowy, itp.) 4. Warunkiem zmiany postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod warunkiem nieważności w formie aneksu do umowy. 5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skalbmierz.eobip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz ul. T. Kościuszki 1 28-530 Skalbmierz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2010 godzina 09:00, miejsce: GMINA SKALBMIERZ ul. T. Kościuszki 1 kod 28-530 Skalbmierz pokój nr 8.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

/-/Burmistrz

      Michał Markiewicz

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-07-15
Data ostatniej zmiany:
2010-07-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-01-27 12:13:30, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)