Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza:

 

I.  drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Skalbmierz obręb: 1 oznaczona w ewidencji gruntów nr. działki 928/2 o powierzchni 0,1001 ha., stanowiąca własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 25 003.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6000 zł,

   Wadium 600 zł.

      Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w m. Skalbmierz obręb 1, wydłużona o nieregularnym kształcie i ograniczonych możliwościach jej zainwestowania. Działka przylega do starorzecza rzeki Szarbiówka – Jazówka. Na gruncie stanowi nieużytek. 

      Przeznaczenie nieruchomości: W myśl Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Skalbmierz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XIX/65/99 przeznaczenie nieruchomości jest: ,,obszary łąk i pastwisk, nie objet5e ochroną prawną, tereny zalewowe wielkimi wodami”.

      Pierwszy przetarg odbył się w dniu 31 maja 2010 r. 

II. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Skalbmierz obręb: 1 oznaczona w ewidencji gruntów nr. działki 824/2 o powierzchni 0,2562 ha., oraz lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 29,06 m2 wraz z udziałem w wysokości 2906/7423 części w nieruchomości położonej w m. Skalbmierz obręb: 1 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 824/1 o powierzchni 0,0293 ha., stanowiące własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 25 003 i nr 37 611.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 110 000 zł,

Wadium 11 000 zł.

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w m. Skalbmierz obręb: 1, przy ul. Republiki Partyzanckiej oznaczona w ewidencji gruntów nr działki 824/2 o powierzchni 0,2562 ha. Teren zabudowany jest budynkiem parterowym z dobudówką od strony północnej o powierzchni użytkowej 151,08 m2. Budynek ogólnie w średnim stanie technicznym. Do tej nieruchomości należy lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 29,06 m2 położony na parterze w budynku

2-kondygnacyjnym, w którym mieszczą się dwa lokale przy ul. Republiki Partyzanckiej 23 na działce nr. ewid. 824/1 o powierzchni 0,0293 ha. Struktura użytkowa lokalu: korytarz, łazienka

i 2 pomieszczenia. Nieruchomości te leżą w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej łączącej Skalbmierz z Sielcem Kolonią.

Przeznaczenie nieruchomości: W myśl Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Skalbmierz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XIX/65/99 przeznaczenie nieruchomości jest: ,,tereny przedsiębiorczości, wskazane do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

Nieruchomość obciążona jest umową najmu do dnia 31.12.2013 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2010 r. o godz. 1000 dla nieruchomości opisanej w pkt. I i o godz. 1020 dla nieruchomości opisanej w pkt. II w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. Kościuszki 1 – Sala Konferencyjna.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w Banku Spółdzielczym Proszowice oddział Skalbmierz nr   32 85970001 0030 0300 0358 0006 najpóźniej w dniu 16 sierpnia 2010 r. z dopiskiem, której nieruchomości wpłacone wadium dotyczy (liczy się data uznania na rachunku bankowym Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierz).

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wniesione wadium przepada na rzecz gminy.

Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu. Koszty notarialne i opłaty sądowe związane z nabywaną nieruchomością ponosi nabywca.

Osobom, które w drodze przetargu nie dokonały zakupu w/w nieruchomości wadium wniesione w pieniądzu sprzedający zwraca bez oprocentowania na wskazany rachunek bankowy w terminie trzech dni roboczych od daty zakończenia przetargu.

Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

Dodatkowych informacji w sprawie nabycia nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz, pokój nr 6, tel. (041) 3529085 wew. 216.

 

 

Burmistrz    

/-/ Michał Markiewicz

Skalbmierz 5.07.2010r.                                                    

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-07-12
Data ostatniej zmiany:
2010-07-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-01-27 12:13:30, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)