Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

 

Skalbmierz, dn. 01.07.2010r.

 

Znak: BID.341/08/2010

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

nieograniczonego na

 

„Udzielenie kredytu

w wysokości 2 655 161,00 PLN

 

Znak postępowania: BID.341/08/2010

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

 działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058 z późn. zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

                                
  

Nr oferty

  
  

Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę

  
  

Liczba punktów przyznana ofercie /kryterium cena    – 100%/

  
  

1

  
  

ING   Bank Śląski S.A. Oddział w Kielcach

  

ul.   Silniczna 26,

  

25-515   Kielce

  
  

100,00

  
  

2

  
  

Bank Spółdzielczy w Proszowicach

  

ul. Krakowska 53,

  

Proszowice 32-100

  
  

86,07

  

                                                          

 

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Kielcach ul. Silniczna 26, 25-515 Kielce

 

Za cenę: 601206,61 zł

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

w/w oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów SIWZ.

 

Uwagi

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Michał Markiewicz

 

 

 

Otrzymują:

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.     a/a    

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2010-07-01
Data ostatniej zmiany:
2010-07-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-01-27 12:13:30, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)