Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 161348-2010 z dnia 2010-06-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skalbmierz
1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 655 161,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy...
Termin składania ofert: 2010-06-23


Numer ogłoszenia: 165118 - 2010; data zamieszczenia: 11.06.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 161348 - 2010 data 09.06.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Skalbmierz, ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3529085, fax. 041 3529085 w. 232.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym      znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
  • W ogłoszeniu jest:      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis      przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa      kredytu długoterminowego w wysokości 2 655 161,00 PLN (słownie złotych:      dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden      złotych i 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłaty      wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kod CPV: 66.11.30.00-5      (usługi udzielania kredytu) Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem      zamówienia: 1) Waluta kredytu: złoty polski (PLN) 2) Okres spłaty - 102      miesiące w tym okres karencji w spłacie kapitału 12 miesięcy do: 30      czerwca 2011r. 3) Spłata kapitału - od upływu okresu karencji, tj. od 01      lipca 2011r w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na      podstawie informacji przekazanej przez Bank. Dopuszcza się wstępne      informowanie przez bank w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą      płatności rat kapitałowych. 4) Spłata odsetek - w ciągu 102 miesięcy od      dnia podpisania umowy w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca,      na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank. Dopuszcza się wstępne      informowanie przez Bank w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą      płatności odsetek. 5) Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od      zaciągniętego kredytu. 6) W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek      przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty      raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie      spłaty. 7) Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej, ustalonej      jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: - stopa bazowa: WIBOR      dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego      dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty      odsetkowej. - stała dla całego okresu kredytowania marża banku Dla przygotowania      oferty wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M w wysokości 3,62 % z      dnia 31 maja 2010r. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego      kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że      rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania      wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie      wymaga jej wypowiedzenia. 8) Kredyt będzie dostępny najpóźniej w ciągu 3      dni od dnia podpisania umowy, 9) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym      terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca      umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez      ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu      zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę. 10) Prowizja od      udzielonego kredytu - płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu      Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją      wekslową. 11) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert      częściowych. 12) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert      wariantowych...
  • W ogłoszeniu powinno      być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.      Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i      obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 655 161,00 PLN (słownie      złotych: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt      jeden złotych i 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz      spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kod CPV: 66.11.30.00-5      (usługi udzielania kredytu) Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem      zamówienia: 1) Waluta kredytu: złoty polski (PLN) 2) Okres kredytowania -      102 miesiące w tym okres karencji w spłacie kapitału 12 miesięcy do: 30 czerwca      2011r. 3) Spłata kapitału - od upływu okresu karencji, tj. od 01 lipca      2011r w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na podstawie      informacji przekazanej przez Bank. Dopuszcza się wstępne informowanie      przez bank w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą płatności rat      kapitałowych. 4) Spłata odsetek - w ciągu 102 miesięcy od dnia podpisania      umowy w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na podstawie      zawiadomienia przesłanego przez Bank. Dopuszcza się wstępne informowanie      przez Bank w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek. 5)      Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu. 6)      W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień      wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w      pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 7)      Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa      bazowa powiększona o stałą marżę banku: - stopa bazowa: WIBOR dla      jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia      notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej.      - stała dla całego okresu kredytowania marża banku Dla przygotowania      oferty wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M w wysokości 3,62 % z      dnia 31 maja 2010r. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego      kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że      rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania      wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie      wymaga jej wypowiedzenia. 8) Kredyt będzie dostępny najpóźniej w ciągu 3      dni od dnia podpisania umowy, 9) W przypadku spłaty kredytu we      wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie      do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez      ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu      zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę. 10) Prowizja od      udzielonego kredytu - płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu      Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją      wekslową. 11) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert      częściowych. 12) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert      wariantowych...
  • Miejsce, w którym      znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest:      Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub      ofert: 23.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz      ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz sekretariat..
  • W ogłoszeniu powinno      być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w      postępowaniu lub ofert: 29.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta i      Gminy Skalbmierz ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz sekretariat..

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy      dodać tekst: IV.4.4).
  • Tekst, który należy      dodać w ogłoszeniu: W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia      zmianie ulega pkt XI. który otrzymuje brzmienie: Miejsce oraz termin      składania i otwarcia ofert. 1) Ofertę należy przesłać / złożyć w      nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:      GMINA SKALBMIERZ ul. T. Kościuszki 1 Kod 28-530 Skalbmierz do dnia 29      czerwca 2010r do godz. 9.00 w sekretariacie Zamawiającego - pokój nr 8.      Oznakowanie oferty: Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu      BID.341/08/2010 Nie otwierać przed: 29 czerwca 2010r godz. 10.00 W związku      ze zmianą terminu otwarcia ofert zmianie ulega również pkt. XI.6.) który      otrzymuje brzmienie: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29 czerwca      2010r o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego..

 

//Burmistrz

Michał Markiewicz

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2010-06-11
Data publikacji:
2010-06-11
Data ostatniej zmiany:
2010-06-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-01-27 12:13:30, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)