Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz


Zbieranie statystyk

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 161348-2010 z dnia 2010-06-09 r. Ogłoszenie ozamówieniu - Skalbmierz
1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługakredytu długoterminowego w wysokości 2 655 161,00 PLN (słownie złotych: dwamiliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy...
Termin składania ofert: 2010-06-23


Numer ogłoszenia: 165118 -2010; data zamieszczenia: 11.06.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 161348 - 2010 data 09.06.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Skalbmierz, ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, woj. świętokrzyskie,tel. 041 3529085, fax. 041 3529085 w. 232.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym     znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
  • W ogłoszeniu jest:     Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis     przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa     kredytu długoterminowego w wysokości 2 655 161,00 PLN (słownie złotych:     dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden     złotych i 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłaty     wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kod CPV: 66.11.30.00-5     (usługi udzielania kredytu) Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem     zamówienia: 1) Waluta kredytu: złoty polski (PLN) 2) Okres spłaty - 102     miesiące w tym okres karencji w spłacie kapitału 12 miesięcy do: 30     czerwca 2011r. 3) Spłata kapitału - od upływu okresu karencji, tj. od 01     lipca 2011r w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na     podstawie informacji przekazanej przez Bank. Dopuszcza się wstępne     informowanie przez bank w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą     płatności rat kapitałowych. 4) Spłata odsetek - w ciągu 102 miesięcy od     dnia podpisania umowy w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca,     na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank. Dopuszcza się wstępne     informowanie przez Bank w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą     płatności odsetek. 5) Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od     zaciągniętego kredytu. 6) W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek     przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty     raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie     spłaty. 7) Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej, ustalonej     jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: - stopa bazowa: WIBOR     dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego     dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty     odsetkowej. - stała dla całego okresu kredytowania marża banku Dla przygotowania     oferty wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M w wysokości 3,62 % z     dnia 31 maja 2010r. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego     kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że     rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania     wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie     wymaga jej wypowiedzenia. 8) Kredyt będzie dostępny najpóźniej w ciągu 3     dni od dnia podpisania umowy, 9) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym     terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca     umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez     ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu     zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę. 10) Prowizja od     udzielonego kredytu - płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu     Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją     wekslową. 11) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert     częściowych. 12) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert     wariantowych...
  • W ogłoszeniu powinno     być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.     Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i     obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 655 161,00 PLN (słownie     złotych: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt     jeden złotych i 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz     spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kod CPV: 66.11.30.00-5     (usługi udzielania kredytu) Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem     zamówienia: 1) Waluta kredytu: złoty polski (PLN) 2) Okres kredytowania -     102 miesiące w tym okres karencji w spłacie kapitału 12 miesięcy do: 30 czerwca     2011r. 3) Spłata kapitału - od upływu okresu karencji, tj. od 01 lipca     2011r w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na podstawie     informacji przekazanej przez Bank. Dopuszcza się wstępne informowanie     przez bank w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą płatności rat     kapitałowych. 4) Spłata odsetek - w ciągu 102 miesięcy od dnia podpisania     umowy w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na podstawie     zawiadomienia przesłanego przez Bank. Dopuszcza się wstępne informowanie     przez Bank w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek. 5)     Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu. 6)     W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień     wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w     pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 7)     Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa     bazowa powiększona o stałą marżę banku: - stopa bazowa: WIBOR dla     jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia     notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej.     - stała dla całego okresu kredytowania marża banku Dla przygotowania     oferty wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M w wysokości 3,62 % z     dnia 31 maja 2010r. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego     kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że     rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania     wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie     wymaga jej wypowiedzenia. 8) Kredyt będzie dostępny najpóźniej w ciągu 3     dni od dnia podpisania umowy, 9) W przypadku spłaty kredytu we     wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie     do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez     ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu     zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę. 10) Prowizja od     udzielonego kredytu - płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu     Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją     wekslową. 11) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert     częściowych. 12) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert     wariantowych...
  • Miejsce, w którym     znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest:     Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub     ofert: 23.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz     ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz sekretariat..
  • W ogłoszeniu powinno     być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w     postępowaniu lub ofert: 29.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta i     Gminy Skalbmierz ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz sekretariat..

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy     dodać tekst: IV.4.4).
  • Tekst, który należy     dodać w ogłoszeniu: W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia     zmianie ulega pkt XI. który otrzymuje brzmienie: Miejsce oraz termin     składania i otwarcia ofert. 1) Ofertę należy przesłać / złożyć w     nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:     GMINA SKALBMIERZ ul. T. Kościuszki 1 Kod 28-530 Skalbmierz do dnia 29     czerwca 2010r do godz. 9.00 w sekretariacie Zamawiającego - pokój nr 8.     Oznakowanie oferty: Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu     BID.341/08/2010 Nie otwierać przed: 29 czerwca 2010r godz. 10.00 W związku     ze zmianą terminu otwarcia ofert zmianie ulega również pkt. XI.6.) który     otrzymuje brzmienie: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29 czerwca     2010r o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego..

 

//Burmistrz

Michał Markiewicz

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2010-06-11
Data publikacji:
2010-06-11
Data ostatniej zmiany:
2010-06-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-19 12:27:08, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)