Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Skalbmierz: Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu w wysokości 2 655 161,00 PLN
Numer ogłoszenia: 161348 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skalbmierz , ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3529085, faks 041 3529085 w. 232.

 • Adres strony      internetowej zamawiającego: www.skalbmierz.eobip.pl www.skalbmierz.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu w wysokości 2 655 161,00 PLN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 655 161,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych i 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kod CPV: 66.11.30.00-5 (usługi udzielania kredytu) Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 1) Waluta kredytu: złoty polski (PLN) 2) Okres spłaty - 102 miesiące w tym okres karencji w spłacie kapitału 12 miesięcy do: 30 czerwca 2011r. 3) Spłata kapitału - od upływu okresu karencji, tj. od 01 lipca 2011r w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na podstawie informacji przekazanej przez Bank. Dopuszcza się wstępne informowanie przez bank w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą płatności rat kapitałowych. 4) Spłata odsetek - w ciągu 102 miesięcy od dnia podpisania umowy w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Bank w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek. 5) Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu. 6) W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 7) Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: - stopa bazowa: WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej. - stała dla całego okresu kredytowania marża banku Dla przygotowania oferty wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M w wysokości 3,62 % z dnia 31 maja 2010r. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 8) Kredyt będzie dostępny najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy, 9) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę. 10) Prowizja od udzielonego kredytu - płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. 11) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 12) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się      udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w szczególności wynikające z ustawy Prawo bankowe) Ocena spełnienia warunków będzie polegała na sprawdzeniu, czy wszystkie złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (metoda ocen: spełnia - nie spełnia).

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Ocena spełnienia warunków będzie polegała na sprawdzeniu, czy wszystkie złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (metoda ocen: spełnia - nie spełnia).

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Ocena spełnienia warunków będzie polegała na sprawdzeniu, czy wszystkie złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (metoda ocen: spełnia - nie spełnia).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika       urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem       podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,       odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w       całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej       niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do       udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu       Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego       potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na       ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał       przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty       zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji       właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem       terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o       udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w       zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie       wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o       dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo       składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w       zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie       wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o       dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo       składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono       upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu       składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie       zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek       na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane       prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności       lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -       wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania       wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia       albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o       zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem       terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o       udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skalbmierz.eobip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz pokój nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                                                      /-/Burmistrz

       Michał Markiewicz

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2010-06-09
Data publikacji:
2010-06-09
Data ostatniej zmiany:
2010-06-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-01-27 12:13:30, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)