Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.525.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 2 marca 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości, oraz ustalenia ceny wywoławczej i określenia wysokości wadium.


         Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 2 i art. 67
ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344), § 3 pkt. 1, § 4 pkt.2, § 6 pkt. 1 i 5a i § 14  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U.
z 2021 r., poz. 2213) zarządzam, co następuje:

 

        § 1.1. Ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 1 m. Skalbmierz oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 284/3 o powierzchni 0,2278 ha. 

               2. Ustalam cenę wywoławczą na przetarg w wysokości netto:
67 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.          
               3. Ustalam wadium w wysokości 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).
        § 2.1. Ogłaszam trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 m. Skalbmierz oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 269/4 o powierzchni 0,1222 ha. 

               2. Ustalam cenę wywoławczą na przetarg w wysokości netto:
98 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.          
               3. Ustalam wadium w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
        § 3.1. Ogłaszam trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 m. Skalbmierz oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 269/5 o powierzchni 0,0705 ha. 

               2. Ustalam cenę wywoławczą na przetarg w wysokości netto:
66 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.          
               3. Ustalam wadium w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
        § 4.1. Ogłaszam trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 m. Skalbmierz oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 269/7 o powierzchni 0,1129 ha. 

               2. Ustalam cenę wywoławczą na przetarg w wysokości netto:
105 000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.          
               3. Ustalam wadium w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
        § 5.1. Ogłaszam trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 m. Skalbmierz oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 269/8 i 77/3 o powierzchni łącznej 0,1101 ha. 

               2. Ustalam cenę wywoławczą na przetarg w wysokości netto:
107 000,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy złotych).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.          
               3. Ustalam wadium w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
        § 6.1. Ogłaszam trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 m. Skalbmierz oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki  269/10 o powierzchni 0,0768 ha. 

               2. Ustalam cenę wywoławczą na przetarg w wysokości netto:
65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.          
               3. Ustalam wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
        § 7.1. Ogłaszam trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 m. Skalbmierz oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 269/12 o powierzchni 0,1109 ha. 

               2. Ustalam cenę wywoławczą na przetarg w wysokości netto:
103 000,00 zł (słownie: sto trzy tysiące złotych).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.          
               3. Ustalam wadium w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
         § 8. Ustalam termin przetargów na dzień 28 kwietnia 2023 r.

         § 9.1. Ogłoszenie o przetargu należy podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz, na tablicach ogłoszeń znajdujących się w sołectwach, na stronach internetowych ,,www.skalbmierz.eu” i ,,www.skalbmierz.eobip.pl”. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
               2. Ogłoszenie o przetargu należy zamieścić w prasie „Echo Dnia”. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr Or.0050.525.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 2 marca 2023 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

<Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

NIERUCHOMOŚĆ I – PRZETARG PIERWSZY.
1. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów: nieruchomość oznaczona
w ewidencji gruntów numerem działki 284/3 o powierzchni 0,2278 ha., położona w obrębie 0001 m. Skalbmierz stanowiąca własność Gminy Skalbmierz na podstawie księgi wieczystej
nr KI1I/00025003/6. 
2. Powierzchnia nieruchomości:  powierzchnia działki oznaczonej numerem 284/3 wynosi 0,2278 ha., (opis użytku: Ps II – 0,1805 ha, Ws – 0,0473 ha.)

3. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 284/3 położona jest w północnej części miejscowości Skalbmierz, w sąsiedztwie rzeki Nidzicy i zbiornika wodnego ,,SKALBMIERZ”. Kształt działki nieregularny, przybliżony do wieloboku.
W części północnej i zachodniej działka o szerokości około 5 m i długości około 200 m stanowi dojazd do części zagospodarowanej osadnikiem zawiesin. Działka zabudowana osadnikiem zawiesin o konstrukcji żelbetowo – ziemnej i pojemności 740 m3.      
4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania:  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zbiornika retencyjno – rekreacyjnego ,,Skalbmierz” na rzece Nidzicy i Szarbiówce na obszarze miasta Skalbmierz zatwierdzonym Uchwała Rady Miejskiej w Skalbmierzu nr IV/36/03 z dnia 3 marca 2003 r. działka numer ewidencyjny 284/3 położona jest na terenach obszaru usług publicznych z zakresu zieleni, sportu, rekreacji, turystyki – bez prawa zabudowy stałymi obiektami kubaturowymi oznaczonych na rysunku symbolem 1 Upsrt oraz obszar zieleni naturalnej pozostającej w strefie oddziaływania krzywej piętrzenia oznaczonych na rysunku planu symbolem 1ZPn.        

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określa się.

6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
Nieruchomość sprzedawana jest na własność.
7. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.

8. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy.

9. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

10. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność zgodnie z Uchwałą
Nr XLII/277/2022 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej
w obrębie 1 m. Skalbmierz.

11. Cena wywoławcza nieruchomości na pierwszy przetarg wynosi netto: 67.000,00 zł.  
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.           
12. Obciążenia na nieruchomości: nieruchomość nie jest obciążona.  

13. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nie dotyczy.

14. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023 r.
o godz. 1000 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T. Kościuszki 1.
15. Wysokość wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia:
Warunkiem
uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7.000 zł przelewem na
konto Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w Banku Spółdzielczym Proszowice oddział
Skalbmierz nr 32 85970001 0030 0300 0358 0006 w taki sposób aby w dniu 24 kwietnia 2023 r. znajdowały się na rachunku bankowym Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz. Wpłatę należy zatytułować ,,wadium na przetarg działki nr 284/3 obręb 1 m. Skalbmierz”.   

16. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.

NIERUCHOMOŚĆ II – PRZETARG TRZECI.
1. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów: nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 269/4 o powierzchni 0,1222 ha, położona w obrębie 0003
m. Skalbmierz stanowiąca własność Gminy Skalbmierz na podstawie księgi wieczystej
nr KI1I/00025003/6. 
2. Powierzchnia nieruchomości: powierzchnia działki oznaczonej numerem 269/4 wynosi 0,1222 ha, (opis użytku: N – 0,1222 ha).

3. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 269/4 położona jest w miejscowości Skalbmierz przy ul. Kazimierza Pułaskiego. Teren obecnie jest nieużytkowany. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa, usługowa oraz rów melioracyjny. Kształt działki nieregularny zbliżony do wieloboku o niedogodnych proporcjach boków, teren płaski. Dojazd do nieruchomości od ul. Kazimierza Pułaskiego wydzieloną drogą wewnętrzną o nawierzchni utwardzonej kamieniem oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 269/3. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.      
4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: z dniem 1 stycznia
2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Skalbmierz dla nieruchomości objętej sprzedażą. Dla działki nr 269/2 i 77/1 (przed podziałem działek) została wydana decyzja znak: IZP.6730.25.2021 z dnia 10.08.2021 r. ustalająca warunki zabudowy dla 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z realizacją urządzeń budowlanych, niezbędnych do użytkowania budynku zgodnie z przeznaczeniem.          

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określa się.

6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
Nieruchomość sprzedawana jest na własność.
7. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.

8. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy.

9. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

10. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność zgodnie z Uchwałą
Nr XLVIII/239/2022 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych
w obrębie 3 m. Skalbmierz.

11. Cena wywoławcza nieruchomości na przetarg wynosi netto: 98.000,00 zł.  
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.           
12. Obciążenia na nieruchomości: nieruchomość nie jest obciążona. 

13. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nie dotyczy.

14. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023 r.
o godz. 1030 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T. Kościuszki 1 (pok. Nr 3).
15. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: Warunkiem
uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8.000 zł przelewem na
konto Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w Banku Spółdzielczym Proszowice oddział
Skalbmierz nr 32 85970001 0030 0300 0358 0006 w taki sposób, aby w dniu 24 kwietnia 2023 r. wpłata znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu. Wpłatę należy zatytułować ,,wadium na przetarg działki nr 269/4 obręb 3 m. Skalbmierz”. 

16. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
17. Pierwszy przetarg odbył się dnia 16 maja 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, drugi przetarg odbył się dnia 15 września 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.


 

 

 

 

NIERUCHOMOŚĆ III – PRZETARG TRZECI.
1. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów: nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 269/5 o powierzchni 0,0705 ha, położona w obrębie 0003
m. Skalbmierz stanowiąca własność Gminy Skalbmierz na podstawie księgi wieczystej
nr KI1I/00025003/6. 
2. Powierzchnia nieruchomości: powierzchnia działki oznaczonej numerem 269/5 wynosi 0,0705 ha, (opis użytku: N – 0,0705 ha).

3. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 269/5 położona jest w miejscowości Skalbmierz przy ul. Kazimierza Pułaskiego. Teren obecnie jest nieużytkowany. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa, usługowa oraz rów melioracyjny. Kształt działki regularny zbliżony do prostokątna, teren płaski. Dojazd do nieruchomości od ul. Kazimierza Pułaskiego wydzieloną drogą wewnętrzną o nawierzchni utwardzonej kamieniem oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 269/3. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.      
4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: z dniem 1 stycznia
2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Skalbmierz dla nieruchomości objętej sprzedażą. Dla działki nr 269/2 i 77/1 (przed podziałem działek) została wydana decyzja znak: IZP.6730.25.2021 z dnia 10.08.2021 r. ustalająca warunki zabudowy dla 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z realizacją urządzeń budowlanych, niezbędnych do użytkowania budynku zgodnie z przeznaczeniem.          

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określa się.

6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
Nieruchomość sprzedawana jest na własność.
7. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.

8. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy.

9. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

10. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność zgodnie z Uchwałą
Nr XLVIII/239/2022 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych
w obrębie 3 m. Skalbmierz.

11. Cena wywoławcza nieruchomości na przetarg wynosi netto: 66.000,00 zł.  
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.            
12. Obciążenia na nieruchomości: nieruchomość nie jest obciążona. 

13. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nie dotyczy.

14. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r.
o godz. 1100 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T. Kościuszki 1 (pok. Nr 3).
15. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: Warunkiem
uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6.000 zł przelewem na
konto Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w Banku Spółdzielczym Proszowice oddział
Skalbmierz nr 32 85970001 0030 0300 0358 0006 w taki sposób, aby w dniu 24 kwietnia 2023 r. znajdowały się na rachunku bankowym Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu. Wpłatę należy zatytułować ,,wadium na przetarg działki nr 269/5 obręb 3 m. Skalbmierz”. 

16. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.

17. Pierwszy przetarg odbył się dnia 23 maja 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, drugi przetarg odbył się dnia 15 września 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 

NIERUCHOMOŚĆ IV – PRZETARG TRZECI.
1. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów: nieruchomość oznaczona
w ewidencji gruntów numerem działki 269/7 o powierzchni 0,1129 ha, położona w obrębie
0003 m. Skalbmierz stanowiąca własność Gminy Skalbmierz na podstawie księgi wieczystej
nr KI1I/00025003/6. 
2. Powierzchnia nieruchomości:  powierzchnia działki oznaczonej numerem 269/7 wynosi 0,1129 ha, (opis użytku: N – 0,1129 ha).

3. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 269/7 położona jest w miejscowości Skalbmierz przy ul. Kazimierza Pułaskiego. Teren obecnie jest nieużytkowany. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa, usługowa oraz rów melioracyjny. Kształt działki nieregularny zbliżony do wieloboku, teren płaski. Dojazd do nieruchomości od ul. Kazimierza Pułaskiego wydzieloną drogą wewnętrzną o nawierzchni utwardzonej kamieniem oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 269/3. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.      
4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: z dniem 1 stycznia
2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Skalbmierz dla nieruchomości objętej sprzedażą. Dla działki nr 269/2 i 77/1 (przed podziałem działek) została wydana decyzja znak: IZP.6730.25.2021 z dnia 10.08.2021 r. ustalająca warunki zabudowy dla

8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z realizacją urządzeń budowlanych, niezbędnych do użytkowania budynku zgodnie z przeznaczeniem.          

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określa się.

6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
Nieruchomość sprzedawana jest na własność.
7. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.

8. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy.

9. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

10. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność zgodnie z Uchwałą
Nr XLVIII/239/2022 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych
w obrębie 3 m. Skalbmierz.

11. Cena wywoławcza nieruchomości na drugi przetarg wynosi netto: 105.000,00 zł.  
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.           
12. Obciążenia na nieruchomości: nieruchomość nie jest obciążona. 

13. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nie dotyczy.

14. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023 r.
o godz. 1130 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T. Kościuszki 1 (pok. Nr 3).
15. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: Warunkiem
uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8.000 zł przelewem na
konto Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w Banku Spółdzielczym Proszowice oddział
Skalbmierz nr 32 85970001 0030 0300 0358 0006 w taki sposób, aby w dniu 24 kwietnia 2023 r. wpłata znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu. Wpłatę należy zatytułować ,,wadium na przetarg działki nr 269/7 obręb 3 m. Skalbmierz”. 

16. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.

17. Pierwszy przetarg odbył się dnia 23 maja 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, drugi przetarg odbył się dnia 15 września 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.


NIERUCHOMOŚĆ V – PRZETARG TRZECI.
1. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów: nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek 269/8 i 77/3 o powierzchni łącznej 0,1101 ha, położona
w obrębie 0003 m. Skalbmierz stanowiąca własność Gminy Skalbmierz na podstawie księgi wieczystej nr KI1I/00025003/6. 
2. Powierzchnia nieruchomości: powierzchnia działki oznaczonej numerem 269/8 wynosi 0,1076 ha, (opis użytku: N – 0,1076 ha). Powierzchnia działki oznaczonej numerem działki 77/3 wynosi 0,0025 ha, (opis użytku: R IVa – 0,0025 ha).

3. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa oznaczona numerami działek 269/8 i 77/3 położone są w miejscowości Skalbmierz przy ul. Kazimierza Pułaskiego. Działki położone są obok siebie i fizycznie stanowią jedną całość. Teren obecnie jest nieużytkowany. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa, usługowa oraz rów melioracyjny.
Kształt działki regularny zbliżony do prostokątna, teren płaski. Dojazd do nieruchomości
od ul. Kazimierza Pułaskiego wydzieloną drogą wewnętrzną o nawierzchni utwardzonej kamieniem oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 269/3. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.      
4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: z dniem 1 stycznia
2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Skalbmierz dla nieruchomości objętej sprzedażą. Dla działki nr 269/2 i 77/1 (przed podziałem działek) została wydana decyzja znak: IZP.6730.25.2021 z dnia 10.08.2021 r. ustalająca warunki zabudowy dla
8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z realizacją urządzeń budowlanych, niezbędnych do użytkowania budynku zgodnie z przeznaczeniem.          

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określa się.

6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
Nieruchomość sprzedawana jest na własność.
7. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.

8. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy.

9. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

10. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność zgodnie z Uchwałą
Nr XLVIII/239/2022 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych
w obrębie 3 m. Skalbmierz.

11. Cena wywoławcza nieruchomości na przetarg wynosi netto: 107.000,00 zł.  
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.           
12. Obciążenia na nieruchomości: nieruchomość nie jest obciążona. 

13. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nie dotyczy.

14. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023 r.
o godz. 1200 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T. Kościuszki 1 (pok. Nr 3).
15. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: Warunkiem
uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8.000 zł przelewem na
konto Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w Banku Spółdzielczym Proszowice oddział
Skalbmierz nr 32 85970001 0030 0300 0358 0006 w taki sposób, aby w dniu 24 kwietnia 2022 r. wpłata znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu. Wpłatę należy zatytułować ,,wadium na przetarg działki nr 269/8 i 77/3 obręb 3 m. Skalbmierz”. 

16. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.

17. Pierwszy przetarg odbył się dnia 16 maja 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, drugi przetarg odbył się dnia 15 września 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

NIERUCHOMOŚĆ VI – PRZETARG TRZECI.
1. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów: nieruchomość oznaczona
w ewidencji gruntów numerem działki 269/10 o powierzchni 0,0768 ha, położona w obrębie 0003 m. Skalbmierz stanowiąca własność Gminy Skalbmierz na podstawie księgi wieczystej
nr KI1I/00025003/6. 
2. Powierzchnia nieruchomości: powierzchnia działki oznaczonej numerem 269/10 wynosi 0,0768 ha, (opis użytku: N – 0,0768 ha).

3. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 269/10 położona jest w miejscowości Skalbmierz przy ul. Kazimierza Pułaskiego. Teren obecnie jest nieużytkowany. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i usługowa.
Kształt działki nieregularny zbliżony do wieloboku o niedogodnych proporcjach boków, teren płaski. Dojazd do nieruchomości od ul. Kazimierza Pułaskiego wydzieloną drogą wewnętrzną
o nawierzchni utwardzonej kamieniem oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 269/3. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.      
4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: z dniem 1 stycznia
2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Skalbmierz dla nieruchomości objętej sprzedażą. Dla działki nr 269/2 i 77/1 (przed podziałem działek) została wydana decyzja znak: IZP.6730.25.2021 z dnia 10.08.2021 r. ustalająca warunki zabudowy dla
8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z realizacją urządzeń budowlanych, niezbędnych do użytkowania budynku zgodnie z przeznaczeniem.          

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określa się.

6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
Nieruchomość sprzedawana jest na własność.
7. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.

8. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy.

9. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

10. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność zgodnie z Uchwałą
Nr XLVIII/239/2022 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych
w obrębie 3 m. Skalbmierz.

11. Cena wywoławcza nieruchomości na drugi przetarg wynosi netto: 65.000,00 zł. 
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.           
12. Obciążenia na nieruchomości: nieruchomość nie jest obciążona. 

13. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nie dotyczy.

14. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023 r.
o godz. 1230 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu, ul. T. Kościuszki 1 (pok. Nr 3).
15. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: Warunkiem
uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000 zł przelewem na
konto Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w Banku Spółdzielczym Proszowice oddział
Skalbmierz nr 32 85970001 0030 0300 0358 0006 w taki sposób, aby w dniu 24 kwietnia 2022 r. wpłata znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu. Wpłatę należy zatytułować ,,wadium na przetarg działki nr 269/10 obręb 3 m. Skalbmierz”. 

16. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
17. Pierwszy przetarg odbył się dnia 9 maja 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, drugi przetarg odbył się dnia 15 września 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

NIERUCHOMOŚĆ VII – PRZETARG TRZECI.
1. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów: nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 269/12 o powierzchni 0,1109 ha, położona w obrębie 0003 m. Skalbmierz stanowiąca własność Gminy Skalbmierz na podstawie księgi wieczystej nr KI1I/00025003/6. 
2. Powierzchnia nieruchomości: powierzchnia działki oznaczonej numerem 269/12 wynosi 0,1109 ha., (opis użytku: N – 0,1109 ha).

3. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 269/12 położona jest w miejscowości Skalbmierz przy ul. Kazimierza Pułaskiego. Teren obecnie jest nieużytkowany. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i usługowa.
Kształt działki regularny zbliżony do prostokątna, umożliwiający dogodne zagospodarowanie terenu, teren płaski. Dojazd do nieruchomości od ul. Kazimierza Pułaskiego wydzieloną drogą wewnętrzną o nawierzchni utwardzonej kamieniem oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 269/3. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.      
4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: z dniem 1 stycznia
2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Skalbmierz dla nieruchomości objętej sprzedażą. Dla działki nr 269/2 i 77/1 (przed podziałem działek) została wydana decyzja znak: IZP.6730.25.2021 z dnia 10.08.2021 r. ustalająca warunki zabudowy dla 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z realizacją urządzeń budowlanych, niezbędnych do użytkowania budynku zgodnie z przeznaczeniem.          

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określa się.

6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
Nieruchomość sprzedawana jest na własność.
7. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.

8. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy.

9. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

10. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność zgodnie z Uchwałą
Nr XLVIII/239/2022 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych
w obrębie 3 m. Skalbmierz.

11. Cena wywoławcza nieruchomości na drugi przetarg wynosi netto: 103.000,00 zł.  
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.           
12. Obciążenia na nieruchomości: nieruchomość nie jest obciążona. 

13. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nie dotyczy.

14. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023 r.
o godz. 1300 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T. Kościuszki 1 (pok. Nr 3).
15. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: Warunkiem
uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8.000 zł przelewem na
konto Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu w Banku Spółdzielczym Proszowice oddział
Skalbmierz nr 32 85970001 0030 0300 0358 0006 w taki sposób, aby w dniu 24 kwietnia 2023 r. wpłata znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu. Wpłatę należy zatytułować ,,wadium na przetarg działki nr 269/12 obręb 3 m. Skalbmierz”. 

16. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
17. Pierwszy przetarg odbył się dnia 9 maja 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, drugi przetarg odbył się dnia 15 września 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

Pozostałe informacje:
1. Uczestnik przetargu ustalony, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina Skalbmierz może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
2. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

3. Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz.
4. Osobom, które w drodze przetargu nie dokonały zakupu w/w nieruchomości wniesione wadium zwraca się bez oprocentowania na wskazany rachunek bankowy w terminie trzech
dni roboczych od daty zakończenia przetargu.
5. Nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic,
przez co gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie
i wyłączny koszt kupującego.

6. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży obciążają w całości nabywcę nieruchomości.
7. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania tego uczestnika powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przetargu. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
9. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć:
- Oświadczenie oferenta na zgodę o przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia przetargu;
- Oświadczenia oferenta wyrażającą zgodę na opublikowanie w informacji o wyniku przetargu jego imienia i nazwiska.

10. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

11. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213),
12. Do oferentów cudzoziemców zastosowania mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


            Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Dodatkowych informacji w sprawie nabycia nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz ul. T. Kościuszki 1, pokój nr 3, tel. (041) 3505213.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr Or.0050.525.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 2 marca 2023 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

I. Przetarg pierwszy na nieruchomość położoną w obrębie 0001 m. Skalbmierz  oznaczoną
w ewidencji gruntów numerem działki 284/3 o powierzchni 0,2278 ha., stanowiącą własność Gminy Skalbmierz na podstawie księgi wieczystej nr KI1I/00025003/6. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto: 67.000 zł. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.           

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T. Kościuszki 1 pok. Nr 3.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7.000 zł
na konto Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w Banku Spółdzielczym Proszowice Oddział Skalbmierz Nr 32 8597 0001 0030 0300 0358 0006 w taki sposób aby
w dniu 24 kwietnia 2023 r. znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu.

II. Trzeci przetarg na nieruchomość położoną w obrębie 0003 m. Skalbmierz  oznaczoną
w ewidencji gruntów numerem działki 269/4 o powierzchni 0,1222 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie księgi wieczystej nr KI1I/00025003/6. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto: 98.000 zł. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.           

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023r. o godz. 1030 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T. Kościuszki 1 pok. Nr 3.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8.000 zł
na konto Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w Banku Spółdzielczym Proszowice Oddział Skalbmierz Nr 32 8597 0001 0030 0300 0358 0006 w taki sposób aby
w dniu 24 kwietnia 2023 r. znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16 maja 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg odbył się w dniu 15 września 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

III. Trzeci przetarg na nieruchomość położoną w obrębie 0003 m. Skalbmierz  oznaczoną
w ewidencji gruntów numerem działki 269/5 o powierzchni 0,0705 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie księgi wieczystej nr KI1I/00025003/6. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto: 66.000 zł. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.           

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T. Kościuszki 1 pok. Nr 3.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6.000 zł
na konto Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w Banku Spółdzielczym Proszowice Oddział Skalbmierz Nr 32 8597 0001 0030 0300 0358 0006 w taki sposób aby
w dniu 24 kwietnia 2023 r. znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23 maja 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg odbył się w dniu 15 września 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

IV. Trzeci przetarg na nieruchomość położoną w obrębie 0003 m. Skalbmierz  oznaczoną
w ewidencji gruntów numerem działki 269/7 o powierzchni 0,1129 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie księgi wieczystej nr KI1I/00025003/6. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto: 105.000 zł. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.           

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023r. o godz. 1130 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T. Kościuszki 1 pok. Nr 3.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8.000 zł
na konto Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w Banku Spółdzielczym Proszowice Oddział Skalbmierz Nr 32 8597 0001 0030 0300 0358 0006 w taki sposób aby
w dniu 24 kwietnia 2023 r. znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23 maja 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg odbył się w dniu 15 września 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

V. Trzeci przetarg na nieruchomości położone w obrębie 0003 m. Skalbmierz  oznaczone
w ewidencji gruntów numerami działek 269/8 i 77/3 o powierzchni łącznej 0,1101 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie księgi wieczystej nr KI1I/00025003/6. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto: 107.000 zł. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.           

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023r. o godz. 1200 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T. Kościuszki 1 pok. Nr 3.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8.000 zł
na konto Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w Banku Spółdzielczym Proszowice Oddział Skalbmierz Nr 32 8597 0001 0030 0300 0358 0006 w taki sposób aby
w dniu 24 kwietnia 2023 r. znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16 maja 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg odbył się w dniu 15 września 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

VI. Trzeci przetarg na nieruchomość położoną w obrębie 0003 m. Skalbmierz  oznaczoną
w ewidencji gruntów numerem działki 269/10 o powierzchni 0,0768 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie księgi wieczystej nr KI1I/00025003/6. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto: 65.000 zł. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.           

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023r. o godz. 1230 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T. Kościuszki 1 pok. Nr 3.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000 zł
na konto Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w Banku Spółdzielczym Proszowice Oddział Skalbmierz Nr 32 8597 0001 0030 0300 0358 0006 w taki sposób aby
w dniu 24 kwietnia 2023 r. znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 9 maja 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg odbył się w dniu 15 września 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

VII. Trzeci przetarg na nieruchomość położoną w obrębie 0003 m. Skalbmierz  oznaczoną
w ewidencji gruntów numerem działki 269/12 o powierzchni 0,1109 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie księgi wieczystej nr KI1I/00025003/6. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto: 103.000 zł. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.           

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023r. o godz. 1300 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T. Kościuszki 1 pok. Nr 3.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8.000 zł
na konto Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w Banku Spółdzielczym Proszowice Oddział Skalbmierz Nr 32 8597 0001 0030 0300 0358 0006 w taki sposób aby
w dniu 24 kwietnia 2023 r. znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 9 maja 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg odbył się w dniu 15 września 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta

i Gminy Skalbmierz oraz opublikowana na strona internetowych: ,,www.skalbmierz.eu”

i ,,www.skalbmierz.eobip.pl”.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz
ul. T. Kościuszki 1, pokój Nr 3, tel. (41) 3505213.

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Mirosław Skóra
Informację wprowadził:
Małgorzata Sagan
Data wytworzenia:
2023-03-02
Data publikacji:
2023-03-21
Data ostatniej zmiany:
2023-03-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-05 12:02:07, zmian dokonał(a): pszmigiel

WCAG 2.0 (Level AA)