Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.360.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 19 listopada 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 0050.353.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 03 listopada  2021 r.

 

 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „ Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Skalbmierz”

 

            Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VII/24/2015 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Skalbmierz (Dz. Urz. Woj. Św. poz. 1136) zarządzam, co następuje:

 

§1.

 

W Zarządzenie Nr Or.0050.360.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz
z dnia 18 listopada  2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „ Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Skalbmierz”

 1. Określoną w § 1 treść:

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2021–2030”.

2. Inicjatorem konsultacji jest Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz.

3. Konsultacje społeczne skierowane są do Mieszkańców Miasta i Gminy Skalbmierz oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych.

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 10.11.2021 r. do16.11.2021 r.

 

zastępuje się treścią:

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2021–2030”.

2. Inicjatorem konsultacji jest Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz.

3. Konsultacje społeczne skierowane są do Mieszkańców Miasta i Gminy Skalbmierz oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych.

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 26.11.2021 r. do 03.12.2021 r.

 1. Ogłoszenie stanowiące Załącznik  do Zarządzenia Nr 0050.360.2021Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 19 listopada 2021 r. otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia

 

 

§ 2.

Pozostała treść umowy pozostaje bez zmian.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Skalbmierz.

§4.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 
do Zarządzenia

 Nr Or.0050.360.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz
z dnia 19 listopada 2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz
zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu dokumentu
 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2021–2030

 

            Celem konsultacji społecznych jest poznanie Państwa opinii w sprawie ww. Programu.

            Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone będą w terminie od 26.11.2021 r. do 03.12.2021 r.

Zbieranie uwag i wniosków przebiegać będzie w formie papierowej oraz elektronicznej:

 • z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
  i  Skalbmierz na lata 2021–2030”
  .
 • drogą korespondencyjną tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz, ul. T. Kościuszki 1, 28–530 Skalbmierz z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2021–2030”.
 • bezpośrednio do sekretariatu lub dziennika podawczego w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

            Formularz konsultacyjny oraz Program dostępne będą od dnia 26.11.2021 r.:

 • w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz, w sekretariacie oraz dzienniku podawczym
 • w wersji www.skalbmierz.eobip.pl) i na stronie internetowej gminy  (skalbmierz.eu).

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-11-22
Data publikacji:
2021-11-22
Data ostatniej zmiany:
2021-11-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-21 15:01:14, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)