Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ikona statystyk

Numer postępowania: IZP.271.4.2021                                                                           Skalbmierz, dnia 10.09.2021r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
(w trybie art. 255 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz”

Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Gmina Skalbmierz unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu
o obligatoryjną przesłankę – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający dokonał analizy wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. W oparciu o przeprowadzoną analizę Zamawiający stwierdził, że w opisie nie uwzględnione zostało zadanie odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych. Zamawiający nie wykazał potrzeby odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, a w konsekwencji  Wykonawcy w swoich ofertach nie zaproponowali ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych. Tym samym brak adekwatnego opisu przedmiotu zamówienia, w stosunku do rzeczywistych warunków zadania objętego niniejszym postępowaniem stanowi o merytorycznej wadzie postępowania.

Opis przedmiotu zamówienia jest najważniejszym elementem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, warunkującym złożenie prawidłowej i niepodlegającej odrzuceniu oferty przez zainteresowanych Wykonawców. Niewłaściwy, niepełny, niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia może spowodować, że rozwiązania przedstawione w ofertach nie będą odpowiadały rzeczywistym wymaganiom zadania będącego przedmiotem postępowania oraz będą w przyszłości generowały spory między stronami na etapie realizacji zawartej umowy. Z uwagi na upływ terminu składania ofert w postępowaniu, niemożliwym jest konwalidowanie przedmiotowej sytuacji, co w konsekwencji nakazuje Zamawiającemu unieważnienie postępowania.

Wobec powyższego Zamawiający zdecydował o unieważnieniu przedmiotowego postępowania, na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy, ze względu na błędnie wyartykułowane wymagania Zamawiającego, podczas formułowania postanowień opisu przedmiotu zamówienia. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 marca 2017 r. sygn. akt: KIO 281/7 stanowi, że Zamawiający zobowiązany jest podjąć wszelkie dopuszczone przez przepisy ustawy czynności, zmierzające do realizacji celu (zawarcia umowy), w ramach rozpoczętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie winno podlegać unieważnieniu, jeśli obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy. Za wadę niemożliwą do usunięcia należy uznać tylko taką wadę, której Zamawiający nie jest w stanie usunąć z własnej inicjatywy poprzez dokonanie czynności określonych w ustawie. Musi to być wada powodująca zdarzenie nieodwracalne, którego konsekwencji Zamawiający nie jest w stanie naprawić poprzez własne działania. Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane w wyroku z dnia 27 kwietnia 2017 r. sygn. akt: KIO 751/17 iż, wada uzasadniająca unieważnienie postępowania winna tkwić w samym postępowaniu i jednocześnie winna być istotna i nieusuwalna.

W związku z powyższym stanem faktycznym, Zamawiający uznał, że niniejsze postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Piotr Szota
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-09-10
Data ostatniej zmiany:
2021-09-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-22 13:44:02, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)