Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Informacja dla wykonawców nr 1

Ikona statystyk

Numer referencyjny: IZP.271.6.2021

Skalbmierz, dnia 20.08.2021 r.

 

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Przebudowa istniejącego obiektu mostowego na rzece Nidzicy w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Topola, gmina Skalbmierz

 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) modyfikuje treść SWZ

 

  1. Rozdział V ust. 4 pkt 1, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

 

4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
1) wykonanych robót.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, w którym Wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogowego obiektu mostowego o konstrukcji żelbetowej lub z betonu sprężonego, o długości całkowitej (długości pomostu) minimum 9 m, zlokalizowanego w ciągu drogi, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
Jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogowego obiektu mostowego o konstrukcji żelbetowej lub z betonu sprężonego o wartości nie mniejszej niż 450 000,00 zł brutto.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.
2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
- Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (min. 5 lat) w specjalności mostowej i doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednej zakończonej inwestycji związanej z budową, rozbudową, odbudową lub przebudową drogowego obiektu mostowego o konstrukcji żelbetowej lub
z betonu sprężonego

 

  1. Termin składania ofert: 06.09.2021r. godz. 9:00
  2. Termin otwarcia ofert: 06.09.2021r. godz. 11:00

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz
/-/ mgr Marek Juszczyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Piotr Szota
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-08-20
Data ostatniej zmiany:
2021-08-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-11-26 14:09:54, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)